Snel zoeken:
18c De canon van de Bijbel (c)

De canon van de Bijbel...er komt meer bij kijken

Nu kunnen we wel spreken over de canon van de Bijbel waarbij we
dus uitdrukken dat de Bijbel de norm is voor ons geloof en leven,
maar dan spelen nog een paar zaken een rol en wel de volgende:
- Hoe lezen we de Bijbel? Letten we wel goed op de bedoeling van
een uitspraak? Zo is bijvoorbeeld het woord : Bedenk niet wat
ge zeggen zult geen woord voor leraars, maar voor martelaars
(Mt 10: 19, 20).
- Hoe lezen we de Bijbel? Vragen we wel naar het karakter van het
boek of geschrift dat we lezen?
- Hoe lezen we de Bijbel? Onderzoeken we wel in welke geest
we de Schrift lezen?
- Hoe lezen we de Bijbel? Hanteren we wel een goede methode?

Nog enkele overwegingen.
a. als we eens geen Bijbel hadden? Dan waren we afhankelijk van
overlevering van mensen, dus onzekerheid want wie heeft dan
Gods Woord compleet in zijn geheugen?
b. als de Bijbel eens niet ge´nspireerd was? Dan zaten we met
dezelfde onzekerheid. Wat is dan de zeggingskracht? We zouden
dan geen vaststaande norm hebben .
c. als de Bijbel slechts gedeeltelijk ge´nspireerd zou zijn? Dit is het
oude vrijzinnige standpunt: Niet de Bijbel is Gods Woord maar
Gods Woord is in de Bijbel. B.v. Bergrede, 1 Ko. 13. Maar wie
maakt dan uit wat wel en wat niet ge´nspireerd is?
d. als de Bijbel slechts gradueel ge´nspireerd is? Dan staat alleen
een algemene strekking vast, maar norm voor het leven niet.
e. als slechts de schrijvers ge´nspireerd zijn / als slechts de boodschap
van de Bijbel ge´nspireerd is, maar niet de woorden op zichzelf of als
de woorden slechts de verpakking vormen > wie maakt dan uit wat
de boodschap is.? Verander een paar woorden in een zin en je krijgt
een andere boodschap.
f. als slechts het spreken van de Bijbel tot het hart van de mens het
Woord van God is, dan hebben we te maken met subjektivisme.

Heidenen maken een God naar hun idee, onvolkomen zaak; sommige
christenen maken een Bijbel naar hun idee, ook een onvolkomen zaak.
Hoe kunnen we discipelen van het Woord zijn als we ons als rechters
erboven verheffen? Hoe kun je je pad vinden als je het licht van de
kandelaar gedoofd hebt?
Hoe satan te verslaan als je de scherpte van het zwaard hebt
afgestompt?
Hoe de baas blijven over je begeerten als je Gods norm hebt
afgezwakt?
Kortom: We hebben een volledig ge´nspireerde Bijbel of we hebben
in feite helemaal geen Bijbel.

Maar de Bijbel is toch door mensen geschreven? Wat wou je dan?
Zou hij uit uit de hemel moeten zijn gevallen net zo als men het beeld
van Diana beweerde?
De bijbel is door mensen geschreven maar die mensen werden geleid
door de Heiliger Geest. Denk aan de tijdgenoten van Jezus van
Nazareth: ze zagen ruwe handen een verweerd gelaat. Denk aan Js 53
Kan dat de Zoon van God zijn? -Is dit niet de Timmerman?
Maar Petrus zegt : Gij zijt de Christus de Zoon van de levende God.
(Mt 16: 16)
Zo zien wij de Bijbel als een boek door mensen geschreven, maar
tevens als het onfeilbare Woord van God

Dit is uiteindelijk een kwestie van gelovig aanvaarden. Denk nog
eens aan wat Paulus zegt van de gelovigen in Thessalonika
(1 Th. 2:13; verg. Jh 2:22 )