Snel zoeken:
00 Artikelen over de Toekomst

In deze rubriek willen we ons bezighouden met de toekomst van een drietal ‘groeperingen’ onder de mensen.

God heeft de mensen geschapen uit één enkele persoon. We lezen dat in Gn 1 en 2. Aanvankelijk noemt de Bijbel de eerste mens enkel ‘de mens’, later kreeg hij de naam Adam. Uit een rib van Adam formeerde God een vrouw voor Adam en die kreeg de naam Eva. Aan dit echtpaar gaf God de opdracht zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen

Uit dit echtpaar is het mensdom ontstaan. De mensen vormden eerst een eenheid. Helaas keerden ze zich van God af en weigerden de aarde te vervullen. Ze bouwden een hoge toren om zich een naam te maken en bij elkaar te blijven. Dat gebeurde in de vlakte Sinear in het tegenwoordige Irak. God greep daarop in. Hij verwarde hun taal en verstrooide hen over de hele aarde. Vanaf dat moment werd de eenheid van de mensheid verbroken en ontstonden de VOLKEN elk met hun eigen taal (Gn 11:1-9)

Deze volken vervielen allen tot afgoderij. Toen riep God een man uit Ur van de Chaldeeën. Hij heette Abram, later Abraham. Uit deze man en zijn nageslacht ontstond het volk ISRAËL, dat het land Kanaän als woonplaats kreeg. Wij spreken nu over het Joodse volk.

Helaas werd Israël ontrouw aan de Here en verwierpen zij de Zoon van God, Jezus Christus die gekomen was om hun koning te zijn en hen te verlossen van hun zonden. Toen maakt God uit de mensen die wel geloofden in Jezus Christus een nieuw ‘volk’. Maar niet een gewoon volk, een natie, maar een geestelijk volk., dat tot een eenheid gevormd werd door de doop met de Heilige Geest. In Tt 2:14 lezen we van dit volk het volgende:
“Jezus Christus, die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons van alle wetteloosheid verloste en Zichzelf een eigen volk reinigde, ijverig in goede werken”.
Dat volk kennen we als de kerk of beter als DE GEMEENTE van Jezus Christus.

Zo ontstonden er dus drie groeperingen onder de mensen. Aan de gelovigen te Korinthe schrijft Paulus :
“Weest geen struikelblok voor JODEN en voor GRIEKEN (daarmee wordt gedoeld op de volken) en voor de GEMEENTE van God” (1 Ko 10:32).
Hier worden dus alle drie de groeperingen onder de mensheid aangeduid. Volgens de Bijbel gaan deze drie groepen elk hun eigen toekomst tegemoet. We zullen dit in volgende artikelen nader uitwerken en beginnen met de toekomst van het volk ISRAËL.
Israël