Snel zoeken:
23 Verschillen tussen RK en Prot. bijbels

Nogmaals het verschil tussen de Roomskatholieke en de Protestantse bijbeluitgaven.

Indertijd is mij hierover een vraag gesteld en ik geef mijn antwoord graag weer hoewel dat wat ik eerder schreef grotendeels overlapt.
:
(a) Een kenmerkend verschil tussen de katholieke bijbel en de protestantse bijbel is gelegen in het aantal boeken. De katholieke bijbel bevat een zevental boeken meer wat het Oude Testament betreft. We noemen dat de "apocriefe boeken van het Oude Testament". Apocrief betekent oorspronkelijk. "verborgen". Dat kon gunstig bedoeld zijn: men verborg de boeken om hun hoge waarde. Het kon ook ongunstig bedoeld zijn: men verborg ze omdat men ze niet geschikt achtte voor algemeen gebruik. In deze laatste betekenis is men het woord gaan gebruiken voor die boeken waarvan men vond dat ze niet bij de bijbel hoorden. Apocrief staat dan in tegenstelling tot canoniek.

De zeven boeken waarover het gaat kwamen niet in de Hebreeuwse bijbel voor, maar zijn wel opgenomen in de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, die een paar eeuwen voor Christus tot stand kwam. De Vulgaat, dat is de latijnse vertaling, nam ze ook op. Zo zijn ze als het ware "ingeslopen". Ze werden wel gebruikt, hoewel sommigen daartegen waarschuwden.
Met de Hervorming heeft men zich opnieuw bezonnen op de vraag of deze boeken nu bij de bijbel hoorden of niet. Men heeft ze toen als niet-geinspireerd, als niet-echt, afgewezen en heeft alleen die boeken als canoniek erkend, die in de Hebreeuwse bijbel voorkwamen.

In verschillende protestantse bijbeluitgaven kwamen deze apocriefen echter wel voor. Luther nam ze op als een aanhangsel in de Lutherbijbel en ook de oude uitgaven van de Statenbijbel bevatten ze. Maar dan met een waarschuwing voor het gebruik erbij om ze niet met de andere boeken op één lijn te stellen. De katholieke kerk heeft op het concilie van Trente (1545-1563) in verschillende perioden);
* de apocriefe boeken tot canonieke verklaard,
* de Vulgaat (‘de verspreide tekst’) als de enig juiste vertaling aangenomen en
* de traditie als bron voor de bijzondere openbaring aangenomen
In Roomskatholieke vertalingen zijn de betreffende zeven boeken dus als bijbelboeken opgenomen.

Men wijkt daarmee duidelijk af van wat God in het jodendom gewerkt heeft en waaraan de Heer Jezus en zijn apostelen zich gehouden hebben.

(b) Er zijn verschillende katholieke bijbels verschenen, die verkort de bijbeltekst weergeven. Bepaalde herhalingen heeft men bijvoorbeeld weggelaten. Ook mis je daarin de vermelding van de naam van de bijbelboeken. Dat maakt dat je deze bijbels niet algemeen gebruiken kunt.