Snel zoeken:
001 Manieren van zendingbedrijven

Hoe bedrijven we zending?

a. In het verleden gebeurde dat doordat men zich vestigde in een zendingsgebied en daar voor lange tijd, soms levenslang, bleef werken;
b. In de naoorlogse tijd vestigde men zich vaak voor een min of meer afgebakende tijd in zo’n gebied. De reden van vertrek kon/kan zijn dat er genoeg inlandse krachten gevormd waren die het werk konden overnemen en men dus niet meer afhankelijk bleef van de oorspronkelijke zendeling. Ook konden/kunnen gezinsomstandigheden een rol spelen, bijv. studievereisten van de opgroeiende kinderen;
c. In verschillende landen krijgt men geen vergunning om zich er als zendeling te vestigen, wel zijn er soms mogelijkheden om een visum te verkrijgen als men in het land een bepaald beroep gaat uitoefenen waar bij in beperkte mate de mogelijkheid bestaat het geloof te verbreiden. Dit laatste vooral in persoonlijke contacten. Zulke zendelingen noemen we tegenwoordig ‘tentenmakers’ naar aanleiding van het feit dat Paulus in zijn onderhoud voorzag door tenten te maken en daarnaast het evangelie uitdroeg.
d. Men evangeliseert in een land door er bijbels en/of christelijke lektuur te verspreiden . Een bekende stichting die zich hiermee bezighield en nog bezighoudt is de St. Open Doors waarvan Anne van der Bijl de oprichter en promotor was. In het begin lag het zwaartepunt van hun werk in het verspreiden van Bijbels in China en zo mogelijk ook in Noord-Korea. We spreken dan bijbelsmokkelakties. In een bepaalde aktie werden miljoenen bijbels China ingebracht. Nog steeds zijn er vrijwilligers die als toeristen het land proberen in te komen en dan bijbels meesmokkelen, zoals Anne van der Bijl dat in het begin deed. Deze stichting legt zich nu ook toe om contacten te leggen in moslimgebieden. Zij hebben honderden vrijwilligers aan het werk. Fantastisch gewoon.
Een nieuwere methode is om (opwind) radio’s een land binnen te brengen.
e. Een andere methode volgt de stichting Operatie Mobilisatie. Deze stichting heeft een tweetal schepen, de Doulos en de Logos II in de vaart die bemand worden met vrijwilligers die een team achter zich hebben dat hen financieel steunt om gedurende een haf jaar, een of twee jaar in hun onderhoud te voorzien. Men heeft voor de schepen een route gepland met de havens die ze zullen aandoen. Soms heeft men daar contact gehad met plaatselijke kerken of groepen. Ook vraagt men uiteraard aan de desbetreffende overheid vergunning om met het schip een bepaalde haven aan te doen, om de mensen te mogen uitnodigen de boot te bezoeken om er persoonlijk kontakt te hebben en te evangeliseren en boeken te verkopen die men in ruime mate in diverse talen aan boord heeft. Indien toegestaan gaat men ook wel de straat op om te evangeliseren. Dit is ook een fantastisch werk, wel vraagt het van de leiding nogal wat om de groep vrijwilligers die aan boord komt in te delen en voor te bereiden op hun taak.
f. Andere stichtingen verspreiden het evangelie via de ether. Heel bekend is de Trans World Radio. Deze organisatie plaatst zendmasten in verschillende delen van de wereld met het doel in het bijzonder voor die landen uitzendingen te verzorgen waar geen zendelingen zich kunnen vestigen. Ten tijde van het ijzeren gordijn richtte men zich vooral op de communistische gebieden, zoals Rusland en de Balkanstaten. Tegenwoordig wordt er o.a. uitgezonden in het Chinees en het Koreaans en in de talen van diverse moslimstaten.
8. Hier mag ook wel het werk van de Wycliffs genoemd worden. Deze organisatie wil onder volken en stammen waar nog geen bijbel in de eigen taal bestaat een bijbel vertalen in de betreffende taal van die volken of stammen. Het betekent dat men zich onder zo’n volk of stam vestigt, de taal van het volk leert, het volk een schrift bijbrengt en dan de bijbel vertaalt in de betreffende spraak. Dit is een tijdrovend werk dat grote energie en geduld vraagt.

Nog even een notitie in verband met evangelisatie onder moslims. Ik noemde al het werk van de Open Doors en van de TWR, maar wil toch ook vermelden het werk van de Arabische Wereldzending die vooral in Noord Afrika kontakten probeert te leggen het zij schriftelijk, hetzij per radio. Ook mag wel genoemd worden de Stichting Evangelie en Moslim en de Stichting Gave die vooral werkt onder asielzoekers

In een volgend artikel hopen we iets te vertellen over enkel personen die in een bepaald gebied gewerkt hebben of nog werken en dat o.a. als voorbeelden van de hier genoemde 8 werkwijzen van zending bedrijven.