Snel zoeken:
028 Flitsen uit het MattheŁsevangelie Mt 05:01-12 (vs 6) > nr. 521

Zalig die hongeren en dorsten naar....

De vierde zaligspreking heeft betrekking op hen die honger en dorst hebben. Die gebrek lijden dus? Neen, daar gaat het niet om. Er staat nog iets achter: zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Er heerst veel onrecht op aarde. Zoveel onrecht, dat sommige mensen er door vertwijfeld raken en uitroepen: "Als er een rechtvaardig God is, waarom doet Hij er dan niets aan? Anderen spannen zich in om al dat onrecht uit de wereld te helpen. Worden nu in deze tekst allen gelukzalig gesproken die op de een of andere manier uitzien naar of werken voor een betere wereld? Neen !
Helaas worden al de zaligsprekingen vaak op een dergelijke "natuurlijke" manier verklaard, maar dan heeft men het karakter er van beslist niet begrepen. Want in feite heeft men in zijn redenering God buitengesloten. Men wil vrede en gerechtigheid op aarde, omdat men het onrecht aan de medemens aangedaan niet accepteren kan. Op zichzelf is dit te begrijpen en te waarderen, maar onze tekst vraagt toch iets meer. Het tegengestelde van "gerechtigheid" is niet "onrecht" maar "ongerechtigheid". En willen we weten wie de mensen zijn die hongeren naar de gerechtigheid, dan moeten we eerst weten wat de ongerechtigheid is waaronder ze blijkbaar gebukt gaan.

Ongerechtigheid

Ongerechtigheid is alles wat met de wil van God in strijd is. Maar daartoe behoort niet alleen het onrecht dat in de wereld wordt gevonden, maar ook alle zedeloosheid, eigenzin, hoogmoed, egoÔsme enz. enz. Dat alles tast de eer van God aan. En als iemand God oproept om toch eens een einde te maken aan alle onrecht in deze wereld, dan moet hij wel bedenken dat als God dat gaat doen, Hij alle ongerechtigheid straffen zal, en niet alleen dat wat wij onrecht noemen. Wantoestanden als Vietnam, Biafra e.d. spreken ons direkt aan en terecht. Verontwaardiging over het onrecht de medemens aangedaan, is op zijn plaats. Maar als het alleen hieruit voortkomt, dat we tegen zulke toestanden reageren, omdat het onrecht de medemens aangedaan, ons in ons menszijn raakt, dan heeft een dergelijke verontwaardiging weinig waarde voor God. Reageren we ook zo bij het vernemen van zedeloze toestanden? We huiveren bij het zien van beelden uit Vietnam, maar huiveren we ook als we de naam van God horen lasteren? Kijk, de mensen die hier zaliggesproken worden, hongeren en dorsten naar gerechtigheid, maar dat niet uit een gevoel van medemenselijkheid alleen. Zij voelen het onrecht en alle ongerechtigheid als iets dat God onteert. En omdat ze God liefhebben zien ze uit naar een aarde waarop vrede en gerechtigheid heerst en waar God gediend wordt. Maar wie heeft er uit zichzelf God lief? Geen mens toch zeker ! We hebben onszelf lief en we leven voor onszelf. Willen we God liefhebben, dan moeten we eerst de liefde van God ondervonden hebben. Dan moeten we bij het kruis geweest zijn en de waarde van Joh. 3 : 16 hebben leren kennen:
"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."
Wie als een verloren mens gezien heeft dat God zijn eigen Zoon voor verloren mensen gegeven heeft, wie met berouw over zijn zonden dat offer heeft aanvaard, die kan werkelijk God liefhebben, zoals geschreven staat:
" Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad".
Dan zijn we niet meer tevreden met de toestand op aarde zoals die nu is. Dan voelen we het onrecht, maar ook alle ongerechtigheid als een aantasting van God en zijn heerlijkheid. Dan zien we uit naar de tijd dat de Heer "orde op zaken zal stellen". Dan weten we ook dat God dan nu nog niet doet, omdat Hij lankmoedig is en groot van barmhartigheid. Hij wil door de prediking van het evangelie nog zondaars redden. Wanneer Hij komt om recht en gerechtigheid te vestigen op aarde, zal dat namelijk niet meer mogelijk zijn.
Als u tot nu toe alleen verontwaardigd bent over het onrecht op aarde omdat uw medemens in zijn rechten werd aangetast, bedenk dan dat u daarom nog niet zaliggesproken wordt. Heeft u wel oog gehad voor de ongerechtigheid op aarde? Bovenal voor de ongerechtigheid in uw eigen hart, waardoor God onteerd wordt? Zou u dan niet eerst willen luisteren naar God, die u van alle ongerechtigheid reinigen wil door het bloed van Jezus Christus, zodat u daarna werkelijk kunt hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.