Snel zoeken:
030 Flitsen uit het MattheŁsevangelie Mt 05:01-12 (vs 9) > nr. 523

Zalig de vredestichters

Wij denken bij vredestichters waarschijnlijk aan onderhandelaars, die in een kritieke situatie de spanning tussen volkeren trachten te verminderen. Op het ogenblik dat Jarring dat in het midden-oosten als onderhandelaar van de Verenigde Naties. Zulke mensen hebben een nuttige taak. Maar de vredestichters waarover de Here Jezus hier spreekt, verrichten toch nog ander werk. Een onderhandelaar van de Verenigde Naties kan hoogstens een toestand van geen-oorlog bewerken, werkelijke vrede kan hij niet stichten. Ware vrede tussen mensen kan er alleen zijn indien er vrede is met God.

Jezus Christus, de vredestichter

Is er dan tussen de mens en God geen vrede? Neen, deze wereld, waarvan de mens deel uitmaakt en waarvan de satan overste is, is in opstand tegen God. De vijandschap zit niet aan de kant van God. Hij wordt in de bijbel herhaaldelijk de God van de vrede genoemd. De vijandschap zit aan de kant van de mens. Zo zegt Rom. 5 : 10 van de gelovigen dat ze als vijanden verzoend zijn met God. Misschien voelt u zich helemaal geen vijand van God, maar zegt God dat we dat zijn! Ons wezen, onze gevoelens, onze wil, alles strijdt met Gods gedachten, met zijn heiligheid, met zijn doelstellingen. Als mens leven we voor onszelf en niet voor God. Misschien zegt u: "ik leef gewoon in deze wereld, waar ik met best op m'n gemak voel." Wilt u dan bedenken dat de Schrift zegt:

"Weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn wordt metterdaad een vijand van God" ( Jac. 4:4)

Bovendien leeft u niet maar gewoon in deze wereld. U heeft als ieder mens gezondigd. En iedere zonde is een daad van vijandschap tegen God en strijdt met zijn heilige eisen. Wat onze gezindheid betreft onderwerpen wij ons niet maar zo aan wat God zegt. Het is zoals Rom. 3 : 17 zegt: "de weg van de vrede kennen zij niet". Van ons gaat de vijandschap uit, En daarom was het nodig dat er een vredestichter kwam. En de grote vredestichter is gekomen: Jezus Christus.

Vrede verkondigd

De bijbel zegt daarvan: "En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u die veraf waart (de heidenen) en vrede aan hen, die dichtbij waren (de Joden)" (Ef. 2 : 17). Toen Hij op aarde geboren werd hebben de engelen van vrede gesproken. Toen hij rondging temidden van de discipelen heeft Hij dikwijls gezegd: " Vrede zij ulieden." En nu Hij verheven is aan de rechterhand van de Vader laat Hij het evangelie van de vrede in de wereld verkondigen. Zondaren kunnen vrede vinden in hun hart, vergeving van zonden, rust wat hun verhouding tot de heilige God betreft, door het geloof in Hem. En eenmaal zal de hele schepping delen in die vrede, die door het kruis aangebracht is. Dan zal er ook werkelijk vrede op aarde zijn. Inderdaad, Jezus Christus is de grote vredestichter. Heeft u zijn bemiddeling al aanvaard? Is u met uw zonden naar Hem toe gegaan, en heeft u aanvaard dat Hij daarvoor op Golgotha de toorn van God moest dragen? Heeft u de uitgestoken vredeshand van God aangenomen? Dan pas kunt u zelf een werkelijk vredestichter worden en zaliggesproken worden. Misschien is u een beminnelijk mens. Misschien erg bezadigd en met goede kijk op de menselijke verhoudingen. Misschien heeft u in een zakelijk geschil met succes bemiddeld. Misschien een familievete uitgeblust of een burenruzie geslecht. Prachtig! Maar daarmee bent u nog geen vredestichter in de zin van deze zaligspreking. U heeft noch voor u zelf noch voor anderen vrede aangebracht die gegrond is op het kruis. Maar welgelukzalig de man die broeders kan wijzen op de vrede die ons in Christus is aangebracht. En die hen in het licht van het kruis er toe brengt de geschillen uit de weg te ruimen. Dat is een ware vredesticher.
Maar dat kan alleen als we zelf de vrede met God hebben leren kennen. En alleen zulke vredestichters hebben het recht de titel kinderen Gods te voeren! Zij vertonen het kenmerk van hun Vader, die niet anders dan vrede wil.