Snel zoeken:
330 Is er iemand ziek bij jullie hfst 0 Inleiding

Jakobus 5:14
IS ER IEMAND ZIEK BIJ JULLIE
over ziekte en genezing

door


J.G. Fijnvandraat

INLEIDING

De actualiteit van het onderwerp
Het onderwerp “ziekte en genezing” staat nog volop in de belangstelling. Verschillende boeken erover zijn verschenen. Diverse recensies zagen het licht. Er worden lezingen en symposia over dit onderwerp gehouden. Op het internet volgt de ene bespreking na de andere. Grote genezingscampagnes worden gehouden.

De opzet van de behandeling
De vraag dringt zich op of het dan wel nuttig en niet overbodig is nog een (e-)boek over dit onderwerp te schrijven. Op die vraag antwoord ik met: Ja, toch nog een beschouwing over dit onderwerp, want in dit “boek” ga ik heel anders te werk dan in veel van de hierboven aangeduide boeken over dit heikele thema.
Het anders te werk gaan bestaat hierin dat ik op een enkele uitzondering na geen namen noem van personen hetzij van de charismatische kant, hetzij van hun opponenten en ik slechts bij uitzondering iets uit hun werk aanhaal. Mijn opzet is enkel na te gaan wat Gods woord zegt over het onderwerp ziekte en genezing en daarbij zal ik af en toe een m.i. verkeerde uitleg onder de loep nemen.
Uiteraard geef ik dan mijn uitleg van het tekstgedeelte en of dat een juiste uitleg is laat ik graag aan de beoordeling van de lezer over. In ieder geval mag men nooit een uitleg - door wie dan ook gegeven - gelijkstellen met het woord van God zelf. Toetsing blijft dus altijd noodzakelijk en ik stel mij graag open voor commentaar.

Ziekte onderscheiden van bezetenheid.
De kwestie van bezetenheid en bevrijding als zelfstandig onderwerp behandel ik niet. Wel bespreek ik de gevallen waar ziekte en bezetenheid samengaan. De Bijbel maakt echter een duidelijk onderscheid tussen ziekte en bezetenheid en dat is voor mij reden genoeg me tot het onderwerp ziekte en genezing te beperken.

Het lichaam een tentwoning
De laatste jaren is er veel nadruk gelegd op het feit dat de mens een eenheid is van geest, ziel en lichaam, waarbij de gedachte afgewezen wordt dat je bij de mens een driedeling kunt toepassen en deze drie zaken als losse elementen zou kunnen beschouwen.
We kunnen de drie genoemde zaken zien als aspecten van het menselijk bestaan waarbij de geest ziet op het kenleven, de ziel op het gevoelsleven en het lichaam op het ’doeleven’. De drie zijn ten nauwste met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar tot op zekere hoogte. Soms is die beïnvloeding duidelijk aan te wijzen in andere gevallen is dat moeilijker of is dit verband niet funktioneel.
Toch ga ik in de afwijzing van de driedeling en het aanvaarden van de holistische zienswijze slechts ten dele mee. Ten dele, want volgens mij maakt de Schrift heel duidelijk dat het lichaam zoals we het nu kennen een tentwoning is waarin we leven Bij de dood wordt de eenheid van de mens wel degelijk verbroken. We moeten dan echter wel van een ‘breuk’ spreken van iets wat in wezen bij elkaar hoort. Anderzijds heeft het lichaam als woning dus een zekere zelfstandige funktie.
Het bovenstaande brengt met zich mee dat ik bij gevallen van ziekte niet altijd de geest en de ziel erbij betrek of genezing altijd zie als de genezing van de complete mens. Dat neemt niet weg dat ik voor het verband wel degelijk opensta.

Factoren bij stoornissen
We kunnen diverse factoren onderscheiden die bij een stoornis in het menselijk bestaan een rol kunnen spelen
zoals :
- biologische factoren;
- psychische factoren;
- sociale factoren.
- culturele factoren
Waarschijnlijk moeten we daaraan nog toevoegen:
- religieuze factoren als onderdeel van de culturele factoren.

Het is niet mijn bedoeling dit nader uit te werken, maar ziekte is een stoornis die mede verband kan houden met de hierboven opgesomde stoornissen. Zij die zich met zielszorg bezig houden, doen goed bij hun beoordeling van een patiënt deze mogelijkheden te overwegen