Snel zoeken:
b God is onze Vader...wat houdt dat in?

God is onze Vader...wat houdt dat in?

Dat God onze Vader is betekent heel wat en wel het volgende:
1 We bezitten een nieuwe natuur.
2 Pt 1:4 zegt:”Opdat u daardoor deelgenoten van de Goddelijke natuur
zou worden”;
2 Die natuur bezitten we omdat we wedergeboren zijn.
Jh 1:12 luidt: “Hun gaf Hij het recht kinderen van God te
worden....hun..die uit God geboren zijn”
3 Omdat we kinderen zijn zijn we ook erfgenamen
Rm 8:17 omschrijft dat als volgt: “En zijn wij kinderen, dan ook
erfgenamen: erfgenamen van God en medeërfgenamen van Christus”
4 We zullen met Christus heersen in zijn koninkrijk
Lk 12:32 geeft dat aan met de woorden“Want het is het welbehagen van
uw Vader u het koninkrijk te geven”

Daarnaast kunnen we het volgende opmerken:

5 God garandeert ons voldoende onderhoud.
Mt 6:32 geeft dat aan met de woorden “ want uw hemelse Vader weet
dat u al deze dingen nodig hebt”
6 Goddelijke bescherming staat ons ter beschikking
Ps 121:5 zegt dat zo: “De Heer is uw bewaarder, de Heer is uw
schaduw aan uw rechterhand”
7 God neemt onze opvoeding ter hand
Ps 32:8 getuigt:”Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die ui gaan
moet”
8 Hij corrigeert ons als we fout gaan
Hb 12:6, 10 luidt:”Wie de Heer liefheeft die tuchtigt Hij......tot ons nut...”
9 We mogen rekenen op zijn ontferming
Ps 103:13 zegt:”Hij ontfermt Zich over wie Hem vrezen”

Wat betekent dat voor ons leven? <,/b>
a. dat we Hem loven Ef 1:13
b. dat we Hem vertrouwen met heel ons hart Sp 3:5
c. dat we Hem navolgen in vergevingsgezindheid Ef 4:32; 5:1
d. dat we Hem gehoorzamen 1 Pt 1:14
e. dat we Hem waardig wandelen Ko 1:10