Snel zoeken:
b Bartimeüs, de blinde

Markus 9:46
Bartmeüs de blinde

Van elk bijbelgedeelte kun je wat leren. Dat geldt ook van Mk 10:46-52. Het gaat over een man die door het volgende wordt gekenmerkt:

Zijn toestand
- Hij was blind. De Bijbel zegt van ons als zondaars dat we blind zijn. Van de farizeeën zegt de Heer dat ze blinde leidslieden van blinden zijn.(Mt 15:14; 23:24). In de meest erge blindheid verkeert de zondaar als hij meent te kunnen zien (vgl Jh 9:40,42);
- Hij was arm, want hij `zat te bedelen langs de weg. Ook dat kenmerk is op de zondaar van toepassing. Van de hoogmoedige gemeenteleden van Laodicea geeft de Heer als typering dat ze zijn: arm en blind en naakt;
(Op 3:17)

Zijn gebed
- Dat was een dringend gebed.. Als de mensen hem het zwijgen willen opleggen riep hij des te meer om hulp..
- Zijn gebed betrof een concrete zaak. Hij vroeg om beterschap zodat hij weer kon zien. Zijn gebed was niet vaag.
- Zijn gebed was persoonlijk. Het eerste gebed van een zondaar moet zijn: “O God, wees mij zondaar genadig”. Het heeft geen zin voor anderen te bidden als je dat gebed voor jezelf niet gebeden hebt en de uitredding van God hebt ondervonden.

Zijn zegeningen
- De Heer Jezus riep hem bij Zich.
- Hij werd bemoedigd door de mensen met de woorden:”Heb goede moed, sta op, Hij roept u”.
- Hij wierp alles wat hem kon hinderen van zich af en ging naar de Heiland toe enwerd gered:, hij ontving het heil voor zijn lichaam en zijn ziel. ”Uw geloof heeft u behouden”.

Zijn loopbaan
Deze is in drieën te verdelen:
- Hij kwam tot Jezus,
- hij had geloof,/b>,
- hij volgde Hem op de weg.

Van deze blinde Bartimeüs kunnen we best wat leren!!