Snel zoeken:
b Losprijs

De losprijs

Wat is een losprijs?
Wij spreken tegenwoordig van het betalen van losgeld. We doelen daarmee op het bedrag dat men eist voor de vrijlating van een persoon. Misdadigers ontvoeren een belangrijk iemand en eisen dan een hoog bedrag voor zijn of haar bevrijding. We lezen daarover dagelijks in de krant. Ook voor de vrijlating van gevangenen wordt vaak een losgeld gevraagd.

Wat is onze losprijs?
Wij zijn ook gevangenen. We zijn om zo te zeggen gekidnapt door satan. Voor de bevrijding uit zijn macht en uit de macht van de zonde moest een losgeld betaald worden. Dat losgeld is de prijs die Jezus Christus bracht door Zich te geven op het kruis van Golgotha. In de Bijbel staan twee zaken die in dit verband van belang zijn. Het eerste is dat we verlost moeten worden van onze zonden. We hebben bevrijding nodig. Om dat te bewerken gaf Jezus Christus zijn leven. We ;lezen tweemaal in de Bijbel dat we voor een prijs gekocht zijn (1 Ko 6:20; 7:23). Het tweede is dat we bekeerd moeten worden en dat niet alleen van de duisternis tot het licht, maar ook van de macht van satan tot God (Hd. 26:18). Dit tweede aspect vergeten we vaak.
Petrus zegt dit van onze verlossing;”dat u verlost bent...door het kostbare bloed.....van Christus (1 Pt 1:18:20). Hij denkt daarbij in de eerste plaats aan de Joden die verlost moesten worden van hun onvruchtbare door de vaderen overgeleverde wandel, maar we mogen dat ook wel toepassen op de verlossing van de zondaar in het algemeen.

Voor wie is de losprijs betaald ?
In het voorgaande is dat in feite al aangegeven, maar Paulus schrijft daarover heel duidelijk aan Timotheüs en gebruikt dan de term losprijs:”Christus Jezus die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen” (1 Tm 2:6, zie ook Mt 20:28). De prijs is bedoeld voor alle mensen. Ieder mens moet echter die losprijs aanvaarden. Geen mens wordt automatisch bevrijd. Geloof in Jezus Christus is vereist.

Het effect van de losprijs
Over het effect van de losprijs hebben we het in de vorige alinea’s ook al gehad, maar in de volgende teksten wordt het heel mooi aangegeven. We lezen in Jb 33:24 er dit van:”dan zal Hij zich over hem erbarmen en zeggen : bevrijd hem , dat hij niet in de groeve dale, de losprijs heb ik verkregen “ Elihu die deze woorden uitspreekt denkt daarbij aan verlossing van de lichamelijke dood. Maar in het licht van het Nieuwe Testament mogen we daarbij denken aan de verlossing van de eeuwige dood. De tweede tekst geeft dat als volgt aan:”Jezus, die ons redt van de toekomende toorn”(1 Th 1:10).

Wat een geweldige losprijs is er voor ons betaald!!