Snel zoeken:
478 jrg xxx, xx-2002 Op stap door het eerste boek van SamuŽl 23 (9:26-10:16)

1-SamuŽl 9:26
SAUL ONDER DE PROFETEN
1Sm 9::26-10:15

De zorg van God
Saul heeft bij SamuŽl op het dak geslapen. Waarschijnlijk in een bouwseltje dat menige IsraŽliet op zijn dak had laten aanbrengen en waar het Ďs nachts lekker koel was. De profeet deed Saul uitgeleide en die moest zijn knecht bevelen verder te lopen. Vervolgens neemt SamuŽl een oliekruik en zalft Saul met de olie tot koning. Daarbij deelt de profeet hem een drietal zaken mee die zullen plaatsvinden.
(a)Saul zal bij het graf van Rachel twee mannen ontmoeten die nog eens bevestigen wat SamuŽl al had gezegd, namelijk dat de ezelinnen terecht zijn. Saul hoeft zich daarover dus echt geen zorgen te maken.
(b)Ten tweede zal hij bij de terebint van Tabor komen en drie mannen ontmoeten die met gaven voor God op weg zijn naar Bethel. Zij zullen Saul en zijn knecht twee broden geven. God zorgt dus voor eten voor onderweg.
(c) In de derde plaats zal de pas gezalfde koning bij Gibea komen waar een bezetting van de Filistijnen gelegerd is en daar een schare profeten ontmoeten en met hen in geestvervoering raken. God schenkt Saul een innerlijke ervaring die hem geestelijk mag sterken en dat terwijl de aartsvijanden van IsraŽl, de Filistijnen, het nog in het land voor het zeggen hebben.
Dit gedeelte bepaalt ons bij een belangrijk onderwerp namelijk de zorg van God . ĎGod is met Uí, zo zegt SamuŽl en zo heeft Saul het ondervonden.
Bij dit gedeelte mogen we wel denken aan Mt28 waar we lezen dat de Heiland zijn discipelen opdracht geeft om uit te gaan in de wereld en de volken tot discipelen te maken, hen te dopen en hen te leren te bewaren alles wat de Heer de discipelen geboden had. Deze opdracht sluit de Heer af met de woorden: Ď Zie Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuwí. De discipelen hebben die bijstand van de Heer ondervonden en zijn ook wonderlijk geleid zoals het boek Handelingen laat zien. Wij mogen in hun voetspoor treden en al maken velen van ons niet zulke wonderbare dingen mee als Saul en later de apostelen beleefden, het feit dat de Heer met ons wil zijn, staat als een paal boven water.

s Saul ook onder de profeten?
God schenkt Saul een andere innerlijke instelling en hij raakt inderdaad in geestvervoering. De mensen die hem kennen zien dit met verbazing aan en zeggen: ĎIs Saul ook onder de profeten?í Later lezen we daarover nog een keer (zie 1Sm19:24), maar dan is dat gebeuren heel wat minder positief bedoeld dan wat we hier van Saul lezen. We stuiten hier op een tweede onderwerp in dit gedeelte, namelijk dat God mensen wil gebruiken om zijn eer te verkondigen en anderen te onderwijzen. Ik doel dan op wat we lezen in 1Ko12:8-11 en 14:1- 4. Ik wil niet uitvoerig ingaan op allerlei vragen die hierbij gesteld kunnen worden, bijvoorbeeld het spreken in talen, maar beperk me tot wat we de bediening van het woord noemen. In dat verband gebruiken wij ook wel eens schertsend de uitspraak: ĎIs Saul ook onder de profeten?í. We doen dat bijvoorbeeld als er iemand gesproken heeft waarvan we dat nu niet zo verwachten. Laten we dat dan niet zeggen in denigrerende zin, maar als een blijde, verrassende uitspraak. Wat is het fijn als na misschien veel aarzeling iemand zich gedrongen voelt om een woord tot Ďopbouwing, vermaning en vertroostingĒí te spreken. Laten we jongeren en ouderen die we zelden of nooit horen, bemoedigen om zoín dienst te verrichten.
Graag wil ik dit wat uitbreiden: ik denk dan niet alleen aan de dienst van het woord in de vergaderingen, maar ook aan allerlei ander werk, zoals jeugdclubs leiden, zusterkringen houden, bezoeken maken en wat er verder ook maar voor activiteiten voor zusters en broeders mogelijk zijn. Geve God dat er meer Sauls en Hanna's onder de profeten mogen optreden.

Wees bescheiden Dit gedeelte eindigt met een gesprek dat de oom van Saul met zijn neef heeft. De oom wil weten wat er gebeurd is en wat SamuŽl heeft gezegd. Saul vertelt hem heel summier watde profeet gezegd heeft, maar zwijgt over de zalving tot koning.
Wij willen nog wel eens te koop lopen met allerlei zaken die we hebben meegemaakt en waarmee we onszelf een beetje in de hoogte kunnen steken. Saul is wat het begin van zijn leven betreft een voorbeeld voor ons om dat niet te doen. Helaas valt die voorbeeldfunktie in zijn latere leven totaal weg. Een ernstige waarschuwing voor ons!!