Snel zoeken:
477 jrg xxx, xx-2002 Op stap door het eerste boek van SamuŽl 22 (9:1-25)

1-SamuŽl 9:1
LEIDING VAN GOD.
1Sm 9: 1-25

Leiding van de Heer...hoe werkt dat?

Als christenen willen we graag de leiding van de Heer ervaren in ons gewone,praktische leven. Vaak denken we daarbij aan bepaalde bovennatuurlijke aanwijzingen of iets van die aard. In dit artikel wil ik naar aanleiding van de geschiedenis van Saul aantonen dat God ons leidt door vaak heel gewone dingen.
We hebben gezien dat het volk IsraŽl een koning wilde hebben en dat die wens erg "vleselijk" was. Toch zegt God tegen SamuŽl dat hij aan de wens van het volk tegemoet moet komen. Nu had God iemand op het oog die SamuŽl als koning over het volk moest aanstellen, dat was Saul, de zoon van Kis. Die man zou God bij SamuŽl doen komen (zie vs.16). Nu is het treffend om te zien hoe God de zaken leidt om Saul bij SamuŽl te brengen. Dat gebeurt namelijk door hele gewone zaken.

Weggelopen ezels
Het begint ermee dat er ezelinnen van Kis zijn weggelopen en hij zijn zoon Saul met een knecht op pad stuurt om ze te zoeken. Heeft God die ezelinnen dan doen weglopen? Misschien zit er een heel menselijke faktor bij dat er een hek in een omheining niet goed is afgesloten of iets dergelijks. Dat mag zo zijn, maar God schakelt het weglopen van deze ezelinnen in in zijn beleid. Zo kan God ook ons leiden door zaken die helemaal niet zo spectaculair zijn en waarin we zelf op dat moment niet Gods leiding zien. Saul is zich niet bewust van die leiding, maar achteraf heeft hij wel Gods bestuur kunnen ontdekken. Of hij daarover nagedacht heeft weten we niet, maar wij mogen best eens nagaan hoe God in ons leven soms eenvoudige zaken gebruikt heeft om ons te krijgen waar Hij ons hebben wilde en dat om dan God te prijzen voor zijn zorg en zijn wijs bestuur.

Nuchtere, praktische overwegingen
Maar er zijn meer dingen die een rol spelen in het gebeuren van Sauls roeping tot het koningschap. Op een bepaald moment wil hij de zoektocht opgeven,maar zijn knecht wijst hem erop dat er in de stad waar ze aangekomen zijn een man Gods woont die je feilloos kan vertellen wat er zal gaan gebeuren. Hij stelt voor die te raadplegen. Saul stemt daarmee in. In deze besluitvorming komt op zichzelf niets bovennatuurlijks aan de orde. Maar ook in deze nuchtere, praktische overweging van de knecht zien we dat God aan het werk is. Hij gebruikt de kennis en de overweging van de knecht om Saul bij SamuŽl te krijgen. Saul beseft dit nog niet, maar wij kunnen wel degelijk heel bewust bepaalde overwegingen inschakelen om de weg te gaan die God wil dat we gaan. Stel je voor dat je diverse banen aangeboden krijgt. We zullen ons dan bijvoorbeeld afvragen of we bij die baan in een omgeving komen waar we nuttig kunnen zijn, waar we God kunnen dienen, waar we ter plaatse of in de buurt een geestelijk onderdak voor ons en onze kinderen kunnen vinden. Ouders zullen wat de schoolkeuze voor hun kinderen betreft God om wijsheid bidden maar dat sluit niet uit dat ze zich door verschillende praktische overwegingen laten leiden. Als kinderen ouder zijn geworden, komen ze voor de vraag te staan wat ze willen worden. Ze zullen zich dan moeten afvragen welke capaciteiten ze bezitten en wat de studiemogelijkheden zijn, enz.

Saul en zijn knecht zitten nog even met een probleem: wat hebben ze bij zich om de profeet te geven voor de raad die hij hen zal verstrekken.?Ze zijn kennelijk zonder geld op stap gegaan. Maar gelukkig: de knecht heeft nog wat geld bij zich en zo is dit probleem ook opgelost. Hierbij stuiten we op een nieuw onderwerp namelijk de ondersteuning van Gods dienstknechten. Dat laten we echter rusten want dat zou ons op een zijspoor brengen.

Aanwijzingen van anderen
Saul en zijn knecht weten niet waar de profeet woont, maar dan ontmoeten ze meisjes die gaan water putten. Die zijn ter plaatse dus bekend en de beide mannen vragen ze waar de profeet is. Die jongedames geven de mannen uitgebreide inlichtingen. Ze volgen hun aanwijzingen op en ze lopen in de stad SamuŽl tegen het lijf.
Ook voor ons kan het van belang zijn ons te laten informeren door anderen. Om even bij de voorbereiding op een beroep te blijven. Je kunt je laten voorlichten over diverse beroepen. Je kunt je laten testen en de uitkomst van zo'n test kan je helpen bij je keuze. Als je als volwassene van baan moet veranderen dan zul je dat natuurlijk in het gebed bij de Heer brengen, maar dat sluit goed informeren op de arbeidsmarkt niet uit. Mensen kunnen je een omscholing aanraden en zo'n aanwijzing kun je overwegen en eventueel opvolgen.

Directe aanwijzingen van God
Saul vraagt aan SamuŽl om hem het huis van de ziener te wijzen , deze maakt zich daarop aan Saul bekend en zegt hem wat hij doen moet en deelt hem mee dat de ezelinnen terecht zijn. Eerst nu hoort Saul dingen die met de directe leiding van God in zijn leven te maken hebben. Hij hoort dat uit de mond van de profeet SamuŽl. Zo kan God ons ook door het woord van mannen Gods leiden, hetzij door een direct woord of door een toespraak, maar dan moeten dat wel betrouwbare mannen God zijn, waarvan de betrouwbaarheid is vast komen te staan. SamuŽl was zo'n betrouwbare profeet. ( 1Sm.3:19-21; 9:6).

Leiding door de Geest
Voor ons komt er nog een belangrijk ding bij. Wij kunnen de wil van God in ons leven leren kennen doordat we de Heilige Geest als een leidsman bezitten. Deze Geest kan in ons een duidelijke overtuiging bewerken zodat we weten wat we moeten doen. Het boek Handelingen geeft ons daarvan heel wat voorbeelden. iemand heeft dan ook eens gezegd, dat we dat boek in plaats van Handelingen van de Apostelen, beter Handelingen van de Heilige Geest kunnen noemen. Ik ga op de leiding door de Geest verder niet in omdat we dan het gebied van het boek SamuŽl verlaten en in andere boeken zouden gaan 'wandelen'.

Het voorgaande kan genoeg zijn als een toelichting hoe God ons leven wil leiden.