Snel zoeken:
Notities over het duizendjarig rijk j

Is er maar één opstanding?

In het vorige artikel heb ik al aangegeven dat naar mijn overtuiging in Op. 20:4-6 gesproken wordt over een lichamelijke opstanding. Nu gaat men er in de christenheid in het algemeen van uit, dat er maar één opstanding is en dat gelovigen en ongelovigen samen opstaan als Jezus Christus terugkomt om te oordelende levenden en de doden. Men spreekt dan over “de jongste dag”. In de belijdenisgeschriften wordt dit gebeuren -zij het sumier- naar voren gebracht (zie Nederlandse Geloofsbelijdenis art 37).

We zullen ons dan nu bezighouden met de vraag of er inderdaad maar één opstanding is. In vroeger jaren heb ik meermalen over dit onderwerp een lezing gehouden, waarbij ik het volgende naar voren bracht:

Er is tweeërlei opstanding
A Deze twee zijn ten eerste onderscheiden in karakter.
(a) In Jh 5:28,29 wordt namelijk gesproken over a) de opstanding ten leven en b) de opstanding ten oordeel.
(b) In Hd.24:15 is sprake van a) de opstanding van rechtvaardigen, zowel als van onrechtvaardigen.
In Lk.14:14 wordt specifiek gesproken over de opstanding van de rechtvaardigen.

In deze teksten wordt nog geen ondersdcheid gemaakt in het moment van de beide opstandingen. Maar dit verschil in karakter rechtvaardigt al de opvatting dat er tweeërlei opstanding is.

B Deze twee zijn ook onderschreiden in tijd:
(c) dit volgt uit Mk. 9:9; Luk. 20:35; Fil. 3:11 waar sprake is van de opstanding uit de doden (niet uit de dood, maar van tussen de doden uit). Voor het deelhebben aan die opstanding moet men “waardig” zijn. Als er maar één opstandig was had deze toevoeging in Luk 20:35 weinig zin, want dan heeft men er deel aan of men waardig is of niet.
(d) verder spreekt de Schrift in Openb. 20:5,6, en 12 over de eerste opstanding. en de opstanding van de.overige doden.

Fasen van de eerste opstanding
Tenslotte nog iets over de fasen van de opstanding uit de doden
a. Christus de eerste;ling(1Kor. 15:23)
(de velen die met Christus opstonden ? Matth 27:52,53)
b.bij de opname (1Thes. 4:15-17) Let op de uitdrukking (de
doden in Christus, hier is geen sprake van een algemene opstanding)
c. de twee getuigen te Jeruzalem (Op. 11:11)
d. de martelaren uit de verdrukkingsperiode (Op6:9 en 13:5
verenigd gezien in Op.20:4