Snel zoeken:
Notities over het duizendjarig tijk k

,b>Achtergronden

Zoals aangegeven zou ik mij ook bezighouden met de reactiesdie op mijn artikelen zijn binnengekomen, d.w.z. in zover zij betrekking hebben op het onderwerp zelf.
Nu is er sprake geweest van het bekijken van de kwestie van het 1000j rijk vanuit een bepaalde achtergrond, waarbij de namen verbonds - theologie en bedelingenleer. zijn gevallen. Het is niet mijn bedoeling deze twee uitvoerig tegen elkaar af te wegen, want dat zou een nieuwe en uitgebreide dicussie vergen. Ik geef alleen kort de kenmerken van beide aan:
a. De verbondstheologie gaat uit van de gedachte dat God altijd een
verbondsrelatie met de mens heeft, waarbij een volgende relatie
principieel niet verschilt van een vorige maar er een uitbreiding of
specificatie van is. Hiermee gaat samen de gedachte dat de Kerk of
Gemeente op aarde bestaat van Adam af tot aan de jongste dag.
b. De bedelingenleer gaat ervan uit dat God verschillende relaties metde mens aangaat, waarbij een volgende relatie niet automatisch een vervolg is op de voorgaande. Men onderscheidt in hoofdzaak twee bedelingen, te weten de bedeling van Israël en de bedeling van de Kerk of Gemeente. Gepaard hiermee gaat de gedachte dat de Gemeente op aarde pas ontstaan is op de Pinksterdag en daar blijft tot aan de “opname”.

Als het gaat om onze gedachtenwisseling over het 1000j rijk kunnen
we deze twee opvattingen laten voor wat ze zijn want noch de ene
noch de andere opvatting heeft in de artikelen een rol gespeeld. Om
duidelijk te zijn: nergens heb ik mij op de bedelingenleer beroepen om
mijn uitleg kracht bij te zetten, integendeel ik ben puur en alleen
uitgegaan van wat Op. 20 zegt met verwijzing naar andere Schriftplaatsen, die ik eveneens op hun eigen waarde heb aangevoerd.