Snel zoeken:
Notities over het duziendjarig rijk l

Het 1000 j rijk laatste vervolg

Verband met O.T.
In de reacties op de artikelen zijn een aantal punten naar voren gebracht, waarvan ik er hier een paar wil noemen:
1. Mogen we een verband leggen tussen Op. 20 en het O.T. ?
2. Is het juist het 1000j rijk een ďvrederijk te noemenĒ?
3. Heeft het volk IsraŽl als volk nog een toekomst?
4. Hoe moeten we Rm 11, Ef2 en 3 en Op.12 uitleggen?

Op punt 1 en 2 wil ik kort ingaan:
ad 1. Op20:4 zegt dat Christus 1000j zal regeren. Het gaat dus om de heerschappij van Christus. Welnu, in het OT. vinden we diverse teksten die spreken over het koningschap en de heerschappij van Christus. Ik noem de volgende: Ps2:7-12; 45:7-8; Js. 9:4-6; 32:1-8;33:17-24; Dn7:13,14.
ad 2. Als we dit verband leggen dan is het niet vreemd om de regering van Christus een vrederegering te noemen, want in de OT-ische profetie wordt het regeren van de Messias met vrede en gerechtigheid verbonden.
Nu kan men aan bovengenoemde teksten een uitleg geven waarbij het koningschap van Christus wordt betrokkern op de kerk in zijn tegenwoordige toestand ofwel op de situatie die aanbreekt met de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Om deze discussie te vermijden heb ik bij de uitleg van Op. 20:1-6 deze punten niet genoemd en me beperkt tot dat wat Op20 zelf zegt.

Heeft IsraŽl nog een geestelijke tyoekomst?
Over de punten 3 en 4 is een uitgebreide discussie ontstaan. Ook elementen uit die discussie heb ik niet aangehaald bij de bespreking van de kwestie van het 1000j rijk, want in feite bepalen ze niet de uitleg van Op20. Ik heb ze niet te berde gebracht om de uitleg van Op20 zo zuiver mogelijk te houden en geen punten aan te halen die met de uitleg van Op20 in wezen niets te maken hebben.

Bestaat de kerk of gemeente van Adam af?
Tenslotte nog dit: bij de discussie over de vraag of IsraŽl nog een toekomst heeft en hoe de verhouding van IsraŽl tot de Gemeente is of zijn zal, zullen we moeten beginnen met het vraagstuk of de Kerk of Gemeente van Adam af bestaat of dat ze pas ontstaan is op de Pinksterdag. Het belang van deze kwestie is dit: als we openstaan voor de gedachte dat de Gemeente niet van Adam af bestaat, zullen we ook open kunnen staan voor de idee dat de Kerk niet per se tot de jongste dag op aarde zal verblijven. Met betrekking tot deze laatste twee punten wil ik graag verwijzen naar artikelen hierover op mijn website. Hiermee besluit ik dcan deze artkelenserie besluiten.