Snel zoeken:
b Paulus te Atheme (Hd 17:16-34)

Handelingen 17:16
Hoewel Paulus geÔrriteerd was door het zien van de vele afgodsbeelden in Athene stelde hij toch aan de inwoners op tactische manier voor wie God was en wees hij hen op Jezus Christus als de opgestane Heer (vs 18,31).

Drie soorten publiek Hij predikte:
- aan de Joden in hun synagoge;
- aan de proselieten (godsdienstigen), w.s. ook in de synagoge, maar ook
elders (?);
- aan het volk op de markt.

Vijfvoudige voorstelling van Goddie de Atheners niet kenden. Paulus stelt Hem voor als:
- de Schepper van de wereld en alles wat daarin is (vs 23, 24, 26);
- de Onderhouder van alles wat leeft (vs 25b);
- de Regeerder (vs 26b, 31)
- de Zaligmaker die de mensen oproept tot bekering(vs 30)
- de Rechter die het aardrijk zal oordelen door Jezus Christus, die Hij uit
de doden heeft opgewekt(vs 31).

Het drievoudig resultaat. Het resultaat op de prediking wordt als volgt weergegeven:
- sommigen spotten omdat ze de opstanding een onmogelijkheid
vonden;
- anderen wilden Paulus nog wel eens horen, maar stelden een
beslissing om zich te bekeren uit;
- sommigen sloten zich aan bij Paulus en geloofden
Een tweetal wordt met name genoemd:
- Dionysius een Areopagiet, een voornaam man;
- een vrouw Damaris;
- samen met anderen.
Dit drievoudig resultaat merken we ook in onze tijd op als het evangelie gepredikt wordt.