Snel zoeken:
c Lezing - Lukas 21:12-19

Lukas 21:12
4e lezing vs. 12-19

In Matt. 24 en Lev. 21
* Bevatten de rede van de Heer Jezus over de laatste dingen;
* Beide weergaven gaan bijzonder over de toekomst van Jeruzalem en het volk IsraŽl;
* Daarbij moeten we vooral denken aan de tijd van de Grote Verdrukking en de oprichting van het Messiaanse rijk. Maar daarmee is niet alles gezegd;
* Er staan ook zaken in die een algemene strekking hebben en
* Waarmee discipelen (d.w.z. bekeerde Joden en bekeerde heidenen) in deze tijd te maken hebben.

Vergelijking nog eens Matt. 10:1-25:
- Vs. 1-15 uitzending van de 12 discipelen, daar en toen. Vs. 5 niet naar de volken of de Samaritanen te gaan (later deze beperking opgeheven, verg. Hand. 1:8);
- Vs: 16-22 wat de discipelen zouden ondervinden. Verg. Luk. 21:12-19. Deze vervolging ging daar en toen in. Zie ook boek de Handelingen.

Deze vervolging gaat door tot in de tijd van de Grote Verdrukking;
- Vs. 23-25 wijzen op de toekomst. Ook al in vs. 22b wie volhardt tot het einde. ziet niet op het eind van hun leven, maar op het eind van de eeuw. Kenmerkend de woorden 'gij zult met de steden van IsraŽl geenszins klaargekomen zijn voordat de Zoon des Mensen komt. Dat slaat absoluut op de wederkomst van Christus.

Welnu, dit tegenwoordige en toekomstige aspect zien we ook in Luk. 21. In deze lezing vooral het tegenwoordige aspect.

Vervolging geen abnormale zaak
Voor IsraŽl wel zie Lev. 26:3-13. Vervolging etc. als ze afweken (vs. 14-46). Voor discipelen van Christus (bekeerde Jood en heiden) 'geen abnormale' zaak: zie Joh. 15:20; 1 Petr. 4:1, 12-14.

Voor koningen gesteld
Om verantwoording af te leggen? Getuigenis geven, zie Handelingen - Paulus. Veel voorbeelden uit later tijd. Christenvervolging: Romeinse rijk, nquisitie. Recenter: comm Rusland, China, Noord-Korea. div. Moslimstaten. Niet 'voorbereiden'. Belofte voor martelaars, niet voor sprekers (denk aan 1 Kor. 14:26 - 'heeft wat' God geeft wijsheid voor verantwoording - niet te weerstaan - Stefanus......

Overgeleverd door familie
Door allen gehaat.... ter wille van mijn naam. Worden wij gesmaad om Christus' wil of Christus om onzentwil?
Illustratie: Man in Freies dorp schreef allerlei teksten bij anderen op de stoep > Zoiets roept weerstand op. Hij beklaagde zich daarover...

Geen haar zal verloren gaan
Maar soms wel gedood - zie vs. 16. Zie Luk. 12:7. Les: onze Vader heeft alles in zijn hand.

Volharding vereist
In doen van het goede, in verduren van vervolging: Matt. 24:13; Mark. 13:13; Rom. 2:7.