Snel zoeken:
118 Overtreding, zonde, ongerechtigheid

In Ex. 23:7 lezen we dat God de schuldige niet rechtvaardig verklaart, in Ex 34:7 wordt dat met iets andere woorden herhaald
*****
Het getuigenis van David in Psalm 32:1,2 lijkt hiermee in tegenspraak. Wat doet God namelijk met:
de overtreding ?------------Hij vergeeft ze;
dezonde ?------------------.Hij bedekt ze;
de ongedrechtigheid ?-----Hij rekent ze niet toe.

*****
Voor wie geldt dat? Voor hen die belijden:
‘Want onze overtredingen zijn talrijk voor u’;
‘onze zonden getuigen tegen ons’;
‘onze ongerechtigheden kennen wij’(Jes 59:12)

en die smeken:
‘Gedenk niet de zonden van mijn jeugd,
noch mijn overtredingen...
vergeef mij mijn ongerechtigheid ’ (Ps. 25:7,11).

of ook:
‘Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid;
reinig mij van zonde....
want ik ken mijn overtredingen’ (Ps.51:3,4).
*****

Op grond waarvan kon dat in het verleden?
‘En Aäron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem al de ongerechtighedender Israëlieten en al hun overtredingen en al hun zonden, belijden (Lev. 16:7).

Deze handeling wees symbolisch heen naar wat Petrus schrijft in 1 Petr. 2:24:
‘Die zelf onze zonden heeft gedragen op het hout’ en naar 1 Petr. 3:18:
‘Want oor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen’.
Nu geldt:
‘want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade’ (Rom. 3:23).

Zo kan dan nu getuigd worden:
‘Hem ( Jezus Christus) heeft God gesteld tot een genadetroon door het geloof in zijn bloed, tot betoning van zijn (genade.? .... dat ook, maar dat staat er niet, er staat:) gerechtigheid.....in de tegenwoordige tijd, opdat Hij rechtvaardig is en hem rechtvaardigt die op grond van geloof in Jezus is (Rom. 3:25,26).

Onvoorstelbaar, maar waar ! Danken dus !