Snel zoeken:
b Een boodschap aan ongelovigen volgens Hd 17

Handelingen 17:30
Een boodschap aan ongelovigen volgens Hd 17

1 Gods verdraagzaamheid komt uit in de woorden:’Met voorbijzien van de tijden... vs 30

2 Gods bevel
is universeel : het betreft ‘alle mensen’; ‘overal’ vs 30
is urgent: ‘nu” vs 30
is duidelijk: ze moeten zich bekeren bs 30

3 Gods oordeel komt
er is een dag bepaald, waarop het aardrijk geoordeeld zal worden vs 31
de rechter is bekend: een man die uit de doden is opgewekt vs 31, vgl Jh 5:27