Snel zoeken:
117 Eenmalig en meervoudig

Handelingen 2
Eenmalig en meervoudig (Hand 2)

Absoluut eenmalig
Wat er gebeurde op de Pinksterdag genoemd in Hand. 2 is enerzijds volstrekt eenmalig maar is anderzijds - wat zijn uitwerking betreft - buitengewoon meervoudig. Op die dag gebeurde er iets unieks en wel dat de Heilige Geest vanuit de hemel neerdaalde om op aarde de Gemeente of Kerk te vormen en in haar te komen wonen zodat ze de tempel van God in de Geest genoemd wordt. Tevens kwam de Geest wonen in de gelovigen individueel want hun lichaam wordt ook een tempel van de Heilige Geest genoemd.
Dit komen wonen van de Geest op aarde is een absoluut nieuwe zaak. Vóór die Pinksterdag werkte de Geest wel op aarde, maar Hij woonde daar nog niet.

De Geest was nog niet
De uitspraak :”de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt” (Joh 7:39, vgl. Hand 19:2) betekent natuurlijk niet dat de Geest nog niet bestond, want dat deed Hij altijd al en in het Oude Testament wordt al over zijn werkzaamheden op aarde gesproken (zelfs over vervuld zijn met de Geest: Ex. 35:30). Het betekent wel dat de Geest ‘er’, d.i. nog niet op aarde was. Hij kon pas komen nadat Christus gestorven, opgewekt en ten hemel gevaren was. Toen dat gebeurd was werd de Geest van de hemel op aarde uitgestort en werden de toen aanwezige gelovigen “tot een lichaam gedoopt” (vgl. Hand 1:5). Met het woord ‘lichaam’ wordt gedoeld op de gemeente ofwel op de kerk

Tevens meervoudig
Alle teksten in het NT (in het boek Handelingen en de Brieven) die spreken over de Heilige Geest, betreffen niet een nieuwe, een tweede of een herhaalde uitstorting van de Heilige Geest op aarde, maar ze geven aan dat mensen die tot geloof komen de Heilige Geest persoonlijk ontvangen en dat ook zij tot dat ene lichaam worden gedoopt (1 Ko 12:13). Zij die na die Pinksterdag tot geloof kwamen zijn wedergeboren door de Geest. Ze zijn verzegeld en gezalfd met de Geest. Ze ontvangen gaven van God door de Geest. De Geest wil hen leiden in het leven. Ze worden vervuld met de Geest en krijgen de opdracht vol te zijn van de Geest. Zo zijn er nog wel meer activiteiten van de Geest te noemen, maar dat betekent niet dat de Geest elke keer opnieuw uitgestort werd vanuit de hemel, maar dat de Geest die op de Pinksterdag op aarde is uitgestort een meervoudige werkzaamheid verricht op aarde. Ook Hand 11:15 geeft niet aan dat de Heiige Geest vanuit de hemel op Cornelius en de zijnen viel, maar dat de Geest die op aarde zijn domicilie had verkregen ook op hen neerdaalde Dat laatste wordt duidelijk doordat ze net als de discipelen op de Pinksterdag in talen begonnen te spreken.

Nogmaals: de uitstorting van de Geest vanuit de hemel op aarde is absoluut eenmalig, de werkzaamheid van de uitgestorte Geest hier op aarde is meervoudig