Snel zoeken:
037 a Fp 1:1-1:30

Filippenzen 
DE BRIEF VAN PAULUS AAN DE FILIPPIËRS (FILIPPENZEN)

Brief aan de Filippiërs 1:1,2

Stad Filippi -Oorspronkelijke naam ‘Daton’ mof ‘Datos” net als de vlakte waarin de stad lag
lag vlak bij het Pangaiongebergte dat rijk was aan goud en zilver
-Latere naam Krenides naar de bronnen die er ontsprongen. Lag in Thracië.
Nu ruïnestad in Oost-Macedonië
-Genoemd naar haar veroveraar Philippus II van Macedonië die er een Macedonische stad van
Gen 4:17 maakte (356 v. Chr.). Wie noemde het eerst een stad naar een persoon? Hoe denkt God
Ps 49:12 daarover?
-Gunstig gelegen aan de Via Egnatia, die Rome met Asia verbond
-was vanaf 146 v. Chr. een Romeinse provincie
-Stad groeide na de overwinning in 42 v. Chr. van Antonius en Octavianus op Brutus en Cassius bij Philippi, door kolonisatie uit Italië met veteranen. Werd Romeinse kolonie met Romeins burgerrecht. Verdere groei nadat Octavianus in 31 v Chr. Antonius verslagen had bij Actium met nog meer veteranen.


Romeins burgerrecht houdt in
- vrijdom van belasting op grond (in tegenstelling tot overwonnen staten);
- geen lijfstraffen;
- geen veroordeling dan na gerechtelijk onderzoek;
- beroep op de keizer.
- - hoe kon je dit recht verkrijgen/
Hd 22:28 ***door geboorte
door koop
doordat de Romeinen een stad het burgerrecht gaven als de burgers zich overgaven
- - in welke twee gevallen beroept Paulus zich op zijn Romeins burgerrecht. Wat voor verschil merk je op?
Hd 16:35-39 ***in Filippi pas later een beroep erop: reden mogelijk a) geen kans gekregen of) geseling aanvaard als dienstknechten van het evangelie
Hd 22:22-27 in Jeruzalem vooraf, want de geseling had niet te maken met zijn dienst maar enkel om een bekentenis af te dwingen


Stichting van de gemeente te Filippi
Hd 16:6-10 - door Paulus met medewerking van Silas en Lukas;
- hoe werden zij daarheen geleid?;
1 Th 2:2 - wat beleven ze daar? (gebedsplaats, Lydia, slavin met waarzeggende geest, gevangenbewaarder)


Brief aan de Filippiërs Briefstijl
Hd 15:23 Schrijver(s) eerst genoemd. Gewoonte van die tijd. Oud gebruik> Nebucadnezar
;23:26; Dn 4:1 Wij nu ook>adrespapier

1:7,13,14,17 schrijver: de apostel Paulus (gebruikt steeds “ik” of “mij) met medeweten van Timotheüs;onder welke omstandigheden geschreven, van waaruit en wanneer?

2:25; 4:18 reden van dit schrijven?

Overzicht: 1:21 Christus onze levensvulling;
2: 5 Christus ons voorbeeld
3:14 Christus ons doel
4:13 Christus onze kracht

1:1 hoe stelt Paulus zich aan de gelovigen voor? Hoe rijm je dat met Joh. 15:15?
Mt 10: 24,25 ***Geen slaven wat kennis betreft, wel slaven wat toewijding aangaat
ook kwestie van nederigheid

Hd 9:13, 32,41 hoe spreekt hij de gelovigen te Filippi aan ? Waren ze zo goed of vroom?
Hd 26:10 ***Ze waren geheiligden in Christus Jezus. Wat de praktische wandel betreft geldt:
Ef 1:1 etc. “Wees heilig want Ik ben heilig”
wie vermeldt Paulus erbij? Licht die twee funkties toe.
***opzieners en diakenen. Zij moesten zich ook houden aan de praktische aanwijzingen die Paulus hier aan de gewone gelovigen geeft. Ze staan er niet boven.Of deed hij dat in verband met de gift die hij had ontvangen gift?

1:2 genade zij u: Genade hebben we toch al ontvangen?
genade 1 als gratie voor zondaars wat het eeuwige leven betreft
genade 2 als gunstbetoon wat het leven hier en nu aangaat

vrede: daarvan geldt toch hetzelfde?

Rm 5 vrede 1 vrede met God, toestand met God eens en voor altijd in orde
Fp 4 vrede 2 vrede van God, rust in de situatie waarin we ons als gelovigen bevinden

God onze Vader: Kinderen van één Vader zijn toch alle mensen (Henriëtte Roland Holst ?)

***In de zin dat God de oorsprong is van ons mensen geldt het wel;
In de zin dat Hij onze geestelijke Vader is geldt het alleen van de gelovigen

de Heer Jezus Christus: God en Jezus Christus wat zegt je dat?

***Lichte aanwijzing dat de Heer Jezus ook God is, hij wordt op één vlak genoemd

Wat houdt de titel Heer praktisch voor ons in?

***Dat we Hem behoren te gehoorzamen en ons leven Hem hebben te wijden

Wat betekent “Jezus”

***God redt

Wat betekent ‘ Christus”

***Dat hij de “gezalfde”, de koning, is. Hebreeuws: “Messias”


Brief aan de Filippiërs 1:3-11

1:3, 4 Welke twee zaken vind je in vs 3 en 4 bij elkaar? Danken en bidden, Vaak doen
we het laatste meer dan het eerste. Danken echter heel belangrijk, daarin eren we God
Ps 141:2 Bidden (iets vragen) is evenwel ook tot eer van God. Veronderstel dat een zoontje naar aan de buurman vraagt om zijn fiets te maken en niet aan zijn vader?

Fp 4 Let op het persoonlijke “mijn God” Waar kom je dat nog meer tegen in deze brief? 4:19
Geeft iets heel persoonlijks aan. De apostel kon dat doen, wij in heel speciale gevallen
Waarvoor zou de apostel danken ? Voor het feit dat ze tot geloof gekomen waren en voor het feit dat ze er naar leefden

Is hij blij over zichzelf? Dan geeft hij niet aan, hij denkt aan hun situatie. Hij denkt aan de ander

vs 5 Zes uitdrukkingen in verband met het evangelie
vs 5 gemeenschap met het evangelie
ze hadden zich bekeerd, ze leefden er nog steeds naar, waren tot nu toe toegewijd, bleek o.a. uit de gave
vs 7 verdediging en bevestiging van het evangelie
verdediging tegen ongelovigen. Paulus tegen Festus
Ko 2:16-19> tegen verkeerde leer van de Joden
Ko 2:20-23 > tegen verkeerde leer van heidenen
bevestiging mogelijk tegenover wankelmoedigen
vs 12 bevordering van het evangelie
het is bekend geworden in het pretorium
de broeders zijn door het getuigen van Paulus in gevangenschap gesterkt
vs 16 verdediging van het evangelie
zie bij vs 7
vs 27 waardig wandelen in verband met het evangelie
1 Th 2:12 wandelt God waardig
Fp 1:27 wandelt waardig het evangelie
Ko 1:10 de Heer waardig te wandelen
Ef 4:1 wandelt waardig de roeping vs 27 medestrijden met het geloof van het evangelie
Fp 4:3 bestaat in het brengen van het evangelie
In welk opzicht kun je deze zes punten op jezelf toepassen.

Hd. 16 Van de eerste dag af......dat slaat op het moment dat ze tot geloof kwamen?
Tot nu toe.................... dat houdt in dat ze tot op dat ogenblik volhard hebben ?

vs 6 Waarop vertrouwt de apostel? Waarvan is hij overtuigd? Dat God het goede werk dat Hij begonnen is ook zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus.
Welk goed werk is God bij hen begonnen..dat lezen we in Hd. 16
Welk goed werk doen zij? O.a. gaven beschikbaar stellen voor de apostel

a1) de dag van Jezus Christus, dag van Christus,
Fp 1: 10; 2:16 dat slaat erop dat jezus Christus tot zijn recht komt. Begint met opname
1 Ko 1:8; en loopt door tot Hij tot zijn volle recht komt > koninkrijk opgericht
a2) de dag van onze Heer Jezus
2 Th 1:10;2:14 zelfde gedachte maar nu dat onze Heer tot zijn recht komt
Ko 3:4;
1 Th 3:13
b) de dag des Heren. Slaat om de dag dat de oordelen komen. In OT als een vreselijke dag
Jl 1:15; 2:1,11;3:14 voorgesteld, die oordeel brengt over de volken, maar ook t over het
Am 5:18 etc. ongelovige deel van het volk

2 Pt 3:12 c) de dag Gods. Dat slaat op het moment dat God tot zijn recht komt en de eeuwige toestand ingaat?

vs 7 Welke dubbel grond heeft de apostel voor zijn vertrouwen ten aanzien van de Filippiërs?
ze hebben hem in hun hart
ze zijn mededeelgenoten geworden van zijn genade

vs 8 Hoe verlangt de apostel naar de Filippiërs? Met het hart (innerlijke bewegingen) van Christus? Hij heeft dezelfde gevoelens ten aanzien van hen als Christus heeft

vs 9 Wat bidt de apostel? Dat hun liefde mag toenemen, mag overvloeien..Hadden ze dan niet genoeg liefde? m”Er kan altijd meer bij”!!
Welke twee aspecten noemt hij hier en wat houden die in? Wat zegt je dat voor jezelf
kennis: dat is geen verstandskwestie, maar kennis die je wat doet. Denk aan het feit dat de goede Herder zijn schapen kent, dat is meer dan weten wat hun naam is.
inzicht: weten waar het heenvoert

vs 10 Wat moeten ze beproeven? Wat het beste is. Dat kan als je inzicht hebt. Dan kun je het een tegen het ander afwegen.
Hd 24:16 Onberispelijk...waren ze dat al niet in de Heer? Ze waren volmaakt in de Heer. Ze moeten
1 Ko 10:32 wat hun praktische wandel geen aanstoot geven, onbesproken zijn.

vs 6 Tegen de dag van Christus. Zie hierboven!

vs 11 vrucht van de gerechtigheid....Kan betekenen de vrucht die gerechtigheid is of de vrucht die door de gerechtigheid wordt voortgebracht. Dit laatste is het geval in
Hb 12:11; Jk 3:18 < de genoemde teksten. En ook bij
2 Ko 9:10 < let op het meervoud!
Gal. 5:22 Bij de vrucht van de Geest gaat het om de vrucht die de Geest voortbrengt. Hier in Fp kan het beste gedacht worden aan de vrucht die
de gerechtigheid is
moeten ze die in eigen kracht voortbrengen? Nee ze is door Jezus Christus
Gl 5:22; Hoe wordt de vrucht in Gl 5 genoemd. Vrucht van de Geest. Welke negen aspecten noemt de apostel? Ga dat in dat vers na.
Ef 5:9 Welke vrucht noemt de apostel de vrucht in Ef 5? De vrucht van het licht.
Overdenk de diverse aspecten
Wat herken je aan de vruchten? Met wat voor boom je te maken hebt.

Om wiens lof gaat het? Kunnen wij de heerlijkheid van God vergroten? Er iets aan toevoegen? Niet in letterlijke , absolute zin. Maar wel in praktische zin. De vrucht der gerechtigheid strekt tot Gods eer en heerlijkheid


Brief aan de Filippiërs 1: 12-30

vs 12 Wat wil de apostel dat de Filippiërs zullen weten? Dat zijn omstandigheden veeleer tot
bevordering van het evangelie hebben gediend.
Wat had de gevangenschap van de apostel betekend kunnen hebben? Dat het tegenovergestelde het geval zou zijn geweest en de uitwerking nadelig voor het evangelie zou zijn geweest.
.
2 Tm 2:9 Paulus is gebonden, maar wat is niet gebonden? Het woord van God: a) het wordt hoe dan ook verkondigd, b) de uitwerking van het woord is niet te binden.

Hoe kan Paulus de gelovigen met broeders aanspreken. Waren ze dan familie? Geen letterlijke familie, maar wel geestelijke familie. Gelovigen zijn kinderen van God. Ze hebben dus dezelfde “vader” en daardoor zijn ze geestelijke broeders en zusters van elkaar.
Omvat het woord “broeders” ook zusters? In veel gevallen wel, maar we moeten elk geval op zichzelf bekijken.
Rm 16:1 Welke aanduiding gebruikt de apostel als hij een enkele vrouw of enkel vrouwen aanduidt?
1 Ko 14:34 Dan gebruikt hij het woord zuster(s) of vrouw(en)

vs 13 Waaruit blijkt dat het effect van zijn gevangenschap positief is? Uit het feit dat het hele
vgl Fp 4:22 pretorium en de overigen weten dat hij om Christus’ wil in gevangenschap verkeert.
Zou het evangelie anders in het pretorium (de keizerlijke garde) gebracht zijn? Zeer waarschijnlijk niet of zeker niet op die manier.

Wie zouden “de overigen” kunnen zijn? Andere personen van het keizerlijk hof, zoals soldaten die niet tot het pretorium behoorden. Of mogelijk hooggeplaatste ambtenaren of andere burgers in Rome.
N.B. er kan ook vertaald worden :”in alle overige plaatsen”

Zit de apostel gevangen omdat hij iets misdaan heeft? Nee. hij zit enkel gevangen omdat hij van Jezus Christus heeft getuigd. De haat van de Joden tegen het evangelie is er de oorzaak van dat hij aan de Romeinen is overgeleverd en gevangen werd gehouden.

vs 14 Wat voor effect heeft de wijze waarop Paulus zijn gevangenschap beleeft op de broeders?
Dat is erg positief en komt daarin uit dat het merendeel van de broeders in de Heer vertrouwen hebben gekregen.
Hoe verklaar je dit effect? De situatie en de houding van de apostel waaruit de bijstand van de Heer blijkt, geeft de broeders moed om met meer vertrouwen in de Heer het evangelie zonder vrees te verkondigen.
“Zonder vrees”...kennen we een voorbeeld dat de discipelen wel bevreesd waren? Dat was
Jh 20:19 o.a. het geval toen de discipelen in Jeruzalem in een huis zaten met de deuren op slot

vs 15 Welke twee soorten predikers onderscheidt de apostel? Predikers die het evangelie brengen met slechte bedoelingen en anderen die het doen met goede bedoelingen.
Wat houdt “Christus prediken” in? Je predikt toch het evangelie? Inderdaad maar het gaat in het evangelie om een persoon, om Christus. Hij is de inhoud van het evangelie!!

vs 16/17 Waar werden de “goede “predikers door geleid? Door liefde voor de apostel. Ze wilden als het ware het werk van de apostel, de verdediging van het evangelie, voortzetten. Dat zou bemoediging en troost voor de apostel betekenen.
Wat is het motief van de “slechte predikers? Die werden geleid door partijzucht en wilden de verdrukking van de gevangenschap van Paulus verzwaren.

Door welke verkeerde motieven kunnen predikers nu geleid worden? Eerzucht; begeerte tot geld; uitoefenen van macht over aanhangers e.d.
Gl 5:26 Welke verkeerde motieven somt Paulus in dit vers uit Gl 5 op? Het zoeken van ijdele eer ; anderen kwaad willen maken; afgunst aanwakkeren. In Fp 1 noemt hij: afgunst, twist (rivaliteit?), partijzucht.
Wat moeten we onder “partijzucht” verstaan? Het vormen van een partij van aanhangers
“Niet zuiver” slaat niet op een onzuivere evangelieprediking, maar op onzuivere motieven waar de predikers door gedreven worden.
Hoe kan men nu verdrukking aan de gevangenschap van Paulus toevoegen. De Romeinen lieten zich er toch niet door beïnvloeden om het Paulus moeilijker te maken en zijn gevangenschap te verzwaren?. De zaak is dat deze mensen -nu Paulus op non-actief was gesteld - zelf in de picture wilden komen en ze meenden dat Paulus het daar wel heel erg moeilijk mee zou hebben (“zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten”) Dat was echter niet de uitwerking bij de apostel.

Rm 5:1-11 In welke drie dingen mogen we roemen volgens Rm 5? 1) roemen in de hoop op de heerlijkheid van God, 2) roemen in de verdrukkingen, 3) roemen in God door de Heer Jezus Christus. Paulus heeft het tweede punt in zijn gevangenschap waar gemaakt.
Roemen wij ook in deze drie dingen?

vs 18 Hoe kan het dat de apostel zich verblijdt in deze situatie? Wel, het evangelie wordt verkondigd door welke motieven het ook gebracht wordt en in het evangelie wordt Christus grootgemaakt en de eer van Christus gaat Paulus boven alles.
Ligt daar ook voor ons een les in? Zeker...wij zullen ons verblijden als het evangelie door anderen wordt gebracht en met misschien meer zegen dan wij ervaren op onze prediking. Het gevaar van jaloezie is beslist niet denkbeeldig.
“Hetzij onder een voorwendsel” ziet weer op de slechte motieven bij de ene partij; “in waarheid” ziet op de waarachtige motieven van de andere groep.

vs 19 Waartoe strekt deze instelling van Paulus of de situatie waarin hij zich bevindt? Tot zijn behoudenis.
Ef 2:5,8; 2 Tm 1:9 Waar kan het begrip behoudenis op slaan? 1) Op de behoudenis die we nu al bezitten: we
Rm 5:9; 13:11; zijn behouden door het geloof in de Heer Jezus.
1 Th 5:8.9, enz. 2 ) Op de uiteindelijke behoudenis bij de Heer als we door hem opgenomen worden in
Fp 2:12; 3:20 heerlijkheid.

Wat moeten we hier onder behoudenis verstaan? Er is veel voor te zeggen om te denken aan eeuwige behoudenis. We mogen nl nooit de armen over elkaar slaan en denken we komen er toch wel. Nee, ons leven moet in overeenstemming zijn met de positie die we straks verwerven en moet meewerken om dat dat doel te bereiken.
Door welke twee dingen wordt deze behoudenis van Paulus bewerkt? Door het gebed van de gelovigen te Filippi en door de bijstand van de Heilige Geest. Die twee hulpmiddelen hebben wij ook nodig.

vs 20 Waar ziet de apostel reikhalzend naar uit, wat hoopt hij?
negatief : dat hij in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. Hetzij door falen in zijn eigen gedrag; hetzij door falen in zijn omstandigheden;
positief : dat Christus altijd zal worden grootgemaakt in zijn lichaam.
Het grootmaken van Christus in het lichaam kan plaatsvinden door het leven en door de dood. Verklaar dat eens?1) Door het leven als namelijk de apostel vrijkomt en hij verder kan gaan met zijn werk tot glorie van de Heer; 2) Door zijn dood als hij namelijk als een standvastig getuige de dood zou ingaan.

Kunnen we aan de grootheid van Christus iets toevoegen? Niet in letterlijke zin, maar wel in die zin dat in onze leven of in onze dood de grootheid van Christus zal uitkomen.

Rm 8:19 Hoe kan de schepping reikhalzend verwachten? In de schepping is door de zondeval veel onvolmaakt geworden. Zonder dat de schepping dat beseft wordt dat door God gezien als een zuchten en een verlangen naar het volmaakte. We hebben hier een voorbeeld van personificatie, d.w.z. een ding voorstellen als een persoon.

vs 21 Wat is het verschil tussen : Christus is mijn leven (door Hem heb ik het leven) en te leven is voor mij Christus? Het eerste is in Christus bewerkt, we hebben zijn leven ontvangen. Het tweede bewerken wij als alles wat wij doen op Christus gericht is.

Toestand na de dood: Welke teksten bewijzen dat er na de dood een (bewust) bestaan is?
We zien dat in Lk 16:19-31; 23:43; Fp 1: 21-23; Op 6:9-11

Als het sterven winst betekent moeten de ontslapenen een geweldige vooruitgang boeken bij het leven hier en nu. Van een zieleslaap (Adventisten); van een zielsvernietiging (Jehovah’s-getuigen) en van een vagevuur (R.K. leer) kan dus onmogelijk sprake zijn.

vs 22 Wat betekent het voor Paulus als hij in leven blijft? Dat is voor hem de moeite waard. Dan kan hij doorgaan met zijn werk voor de Heer (evangelisatie en lering van de gelovigen).
Leven in het vlees ziet op blijven in het lichaam. Wat onderscheidt de apostel dus bij de mens? Het “ik” en het “lichaam”. Deze vormen een eenheid, maar die eenheid kan door
2 Ko 5:1, 4; de dood verbroken worden. Zowel Paulus als Petrus spreken over het lichaam als een
2 Pt 1:13; “tent” waarin we wonen.
vgl Mt 10:28

vs 23/24 Door welke twee dingen wordt de apostel gedrongen en wat houdt elk van die twee in? 1) het verlangen om heen te gaan en met Christus te zijn , want dat is verreweg het beste. 2) in het vlees te blijven, want dat is nodiger terwille van de gelovigen te Filippi (en elders).

vs 25/26 De apostel weet niet wat hij moet kiezen, maar welk vertrouwen heeft hij ? Het tweede
Fp 2:24 punt geeft hem het vertrouwen dat hij zal blijven leven.
Wat is het effect daarvan voor de gelovigen te Filippi? Hun bevordering en blijdschap in het geloof. De apostel laat zich dus niet leiden door wat voor hem het beste is, maar door wat voor de gelovigen het beste is.
Wat is het effect voor of beter “door”Paulus? Dat de roem van de Filippiërs in Christus door hem overvloediger zal zijn, doordat hij weer bij hen is.

vs 27a Waartoe roept hij de gelovigen op? Om waardig te wandelen in overeenstemming met het evangelie van Christus. Christus moet in hun leven “gezien” worden.
Onder welke omstandigheden moet dat gebeuren? Onder de omstandigheid dat de apostel bij hen komt , maar ook onder de omstandigheid dat hij afwezig is.

vs 27b Welke twee dingen wil hij opmerken? a) Dat ze in één geest vaststaan, b) dat ze één van ziel meestrijden met het geloof van het evangelie en ze zich niet laten afschrikken.
Hier wordt het geloof ( de geloofswaarheid) ook als een persoon voorgesteld waarmee je samen kunt strijden. Het gaat dus weer om een personificatie.
In één geest kan zien op hun geestelijke instelling, hun eensgezindheid van geest. Er kan echter ook gedacht worden aan één zijn in de Heilige Geest.


vs 28 Als zij zich niet laten afschrikken door de tegenstanders welke twee dingen worden dan daardoor bewezen. a) dat de tegenstanders het verderf tegemoet gaan. b) dat de gelovigen in Filippi de behoudenis zullen beërven.
Hoe is dat bedoeld? Het betekent niet dat de tegenstanders daarvan innerlijk overtuigd worden, maar dat het objectief een bewijs van hun verderf is. Voor de gelovigen is het het objectieve bewijs van hun behoudenis, maar zij kunnen dat ook innerlijk beseffen .

Jh 16:8 Een dergelijke objectieve voorstelling vinden we ook in Jh 16:8. Vaak wordt deze tekst opgevat alsof de Geest dat innerlijk bij de zondaar bewerkt, maar dat is de bedoeling niet. Kijk maar naar wat er van zonde, gerechtigheid en oordeel gezegd wordt. Er wordt van die drie dingen een objectief overtuigend bewijs geleverd.

Waardoor zouden wij afgeschrikt kunnen worden? Door dreiging van de tegenstanders die zich kan uiten in spot, nadeel berokkenen. Het zou je bijvoorbeeld je baan kunnen kosten.
Maar ook wij moeten ons niet laten afschrikken.

vs 29/30 Welke twee zaken zijn de Filippiërs geschonken? a) in Christus te geloven; b)voor Hem te lijden. Om dat laatste als een geschenk op te vatten is het nodig dat we zien op wat het lijden uitwerkt.

Wat delen ze met de apostel? De strijd die ze bij de apostel hebben gezien en waarvan ze hebben gehoord. Ze leven daarin met hem mee, maar ondervinden die strijd waarschijnlijk zelf ook te Filippi.