Snel zoeken:
005 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 01:18-20 > nr. 497

Mattheüs 1:18
God geopenbaard in het vlees

Het Matheüsevangelie is in het bijzonder bedoeld om de Joden ervan te overtuigen , dat Jezus Christus de Messias, de gezalfde koning is, die de profeten hadden aangekondigd. Voor de Joden was Jozef de vader van Jezus van Nazareth. Vandaar dat dit evangelie het geslachtsregister van Jozef geeft en laat zien, dat Jozef een afstammeling van David is en dus recht heeft op de koninklijke waardigheid. In dit gedeelte wordt ons echter een geheim meegedeeld, dat de apostel Paulus vele jaren later zou aankondigen met de woorden:
‘En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Die zich
geopenbaard heeft in het vlees” (1 Tim.3: 16).
En daaruit blijkt, dat niet Jozef de vader van Jezus van Nazareth, maar God zelf. Je`zus werd verwekt door de Heilige Geest! Voor het menselijk verstand is dat een onoverkomelijke hinderpaal, maar wie dit verwerpt, die trapt een zuil waarop het evangelie rust ondersteboven. Onze verlossing staat of valt met het feit, dat Jezus, waarachtig God, tevens waarlijk mens werd.
Er was eens een Brahmaan, die in zijn godsdienst geen vrede vond. Hij kwam in aanraking met het christendom en interesseerde er zich geweldig voor. Ook kwam hij tot de overtuiging, dat hij een verlosser voor zijn zonden nodig had, omdat hij zichzelf niet kon redden. Maar ´één ding stond hem in de weg, en dat was het feit, dat Jezus waarachtig God en tevens mens zou zijn.
Maar de zaak liet hem niet los. God werkte aan zijn hart. Op zekere dag wandelde deze Brahmaan naar buiten en kwam in de buurt van een kolonie witte mieren. Toen zijn schaduw over het nest viel, bemerkte de man, wiens godsdienst hem van jongsaf respect voor alle leven als iets heiligs had bijgebracht, dat de mieren onrustig werden. En bij zichzelf dacht hij: ‘ Hoe kan ik deze diertjes ervan overtuigen dat er geen gevaar dreigt, dat ik niets kwaads in de zin heb?’. Hij kwam tot de ontdekking dat hij niet in staat was om deze mieren iets mee te delen, tenzij hij zelf een niet zou worden. Dan zou hij op de wijze - aan - deze - beestjes - eigen met hem on kontakt kunnen treden.
Plotseling schoot het als een lichtstraal door zijn ziel, dat dit ook de enige mogelijkheid voor God was om zijn hart aan de mensen te tonen. En vol bewondering aanvaardde hij het kruis als het redmiddel voor zijn ziel.
Hoe hopeloos verloren moet onze toestand wel zijn, dat God zelf zijn eigen Zoon mens liet worden. In de bijbel staat:
“In de beginne was het Woord (dat is de Heer Jezus), en het Woord was
bij God, en het Woord was God...”(Joh.1:1)
En dan volgt in vers veertien:
“Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij
hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een
eengeborene van de Vader, vol van genade en waarheid”.
Heeft u dit wonder dan genade voor uzelf aanvaard?