Snel zoeken:
B1 LES 01 - Hoe komen we aan de Bijbel? (1)

De eerste cursus gaat over een aantal bijbelse begrippen. Ik laat hem hier met enkele wijzigingen volgen. De namen van bijbelboeken worden in het aangeven van de Bijbelteksten altijd voluit geschreven met het oog op hen die niet zo met de Bijbel bekend zijn.

Onder alle boeken neemt de Bijbel een bijzondere plaats in. Niet alleen wat de inhoud betreft, maar ook wat zijn ontstaan aangaat. Meestal wordt een boek door ťťn auteur geschreven in een betrekkelijk kort tijdsverloop.
Soms komt een boek tot stand door samenwerking van een paar schrijvers, die dan nauwkeurig voeling met elkaar houden. Met de Bijbel is dat echter totaal anders. We zullen dat in deze les nagaan en zien dat de Bijbel wat zijn ontstaan betreft al een wonder op zichzelf vormt.

01 De Bijbel is eigenlijk niet ťťn boek, want uit hoeveel boeken bestaat hij (zie de inleiding voorin uw Bijbel?.... Dit aantal is in twee groepen verdeeld, te weten de boeken van het Oude Testament. Hoeveel zijn dat er?....Vervolgens de boeken van het Nieuwe Testament. Hoeveel zijn dat er?....

02. De boeken van het Oude Testament verdelen we als volgt:
a. de geschiedkundige boeken te weten Genesis tot en met....?
b.de poŽtische of dichterlijke boeken, dat zijn de boeken van Job tot en met....?
c. de profetische boeken te weten Jesaja tot en met....?

03 De Joden hebben een andere indeling en spreken van:
- de wet (Genesis tot en met Deuteronomium);
- de profeten (Jozua, Richteren, SamuŽl, Koningen, Jesaja, Jeremia, EzechiŽl, 12 kleine profeten;
- de geschriften (Job, Spreuken, Psalmen, Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker, Esther, Ezra, Nehemia, Kronieken, DaniŽl.
Iets van deze indeling vinden we in Lukas 16:16. Welke twee aanduidingen worden daar gebruikt? (Verg. Handelingen 28:23).... Welke benamingen worden in Lukas 24:44 opgesomd?....

04. Het Nieuwe Testament wordt meestal in vier delen verdeeld, te weten:
a. De vier evangeliŽn. Dat zijn....;
b. De Handelingen ;
c. De Brieven. Welke zijn dat?....;
d. De Openbaring.

05. Nu iets over de schrijvers en de tijd waarin zij leefden. Wat zijn de eerste vijf boeken van het Oude Testament?.... Door wie zijn zij geschreven (zie DaniŽl 9:11; Lukas 16:31; 24:44) ?....
De schrijver van die boeken leefde zo'n 1400 jaar voor Christus. De Joden noemen deze vijf boeken de 'Thora'(= aanwijzing, wet).
Van het Griekse woord 'pentateuchos' (= vijfdelig boek: 'pente' = vijf, 'teuchŤ= rollen) is de naam Pentateuch afgeleid.

06. Als we zeggen dat Mozes de schrijver is van de eerste vijf boeken van de Bijbel, bedoelen we daarmee niet, dat er in die boeken geen notities van latere schrijvers of samenstellers voorkomen.
Zo' n latere toevoeging hebben we kennelijk in Genesis 36: 31. Wat wordt daar van de koningen van Edom gezegd?....


07. Ook Deuteronomium 34 moet van een latere hand zijn. Welke gebeurtenis wordt daar namelijk beschreven?....Het is toch niet aannemelijk dat Mozes daarover bij voorbaat, als profetie, geschreven zou hebben

08. Heel wat Jongelui komen van school thuis met het verhaal dat deze boeken pas veel later zijn ontstaan. Zo zou Deuteronomium dateren uit de tijd van koning Josia (ca 630 v. Chr.). Wat vond men toen bij de tempelrestauratie (2 Kronieken 34:14)?....
Uiteindelijk zou de Pentateuch pas in de vijfde eeuw voor Christus voltooid zijn en door Ezra met zijn gezag zijn gedekt. Bij de samenstelling zou materiaal van diverse 'bronnen' zijn samengevoegd. Wat lezen we van Ezra in Ezra 7: 6?....

09. De argumenten die men voor deze en soortgelijke opvattingen aanvoert, missen echter elke grond van degelijk bewijs en zijn ingegeven door vooringenomenheid. De beide genoemde teksten zeggen niets in de richting van wat deze 'geleerden' beweren., integendeel.
Wat staat er van het wetboek in de tijd van Josia?.... Dat geeft aan dat het boek al bestond. Ezra kende de wet, er staat niet: hij schreef de wet, of hij stelde de wet samen.

10. Vroeger ontkende men dat Mozes de schrijver was op grond van het lichtvaardige argument, dat in zijn dagen de schrijfkunst nog niet zou zijn uitgevonden. Latere opgravingen hebben aangetoond hoe totaal onhoudbaar deze mening was. Er zijn beschreven kleitabletten gevonden van meer dan 5000 jaar oud!
Hoewel de Bijbel die bevestiging niet nodig heeft, laat een dergelijke vondst de betrouwbaarheid zien van mededelingen zoals in Numeri 33: 2. Wat staat daar namelijk?.... Zelfs een jongeman, zomaar aangetroffen in het veld in de tijd van de Richteren kon schrijven. Uit welk vers van Richteren 8 blijkt dat?....

11. Maar genoeg hierover. We grijpen nu weer terug op vraag 5. De jongste boeken van de Bijbel moeten we natuurlijk in het Nieuwe Testament zoeken, het zijn de brieven van de apostel Johannes. Die zijn omstreeks 100 na Christus geschreven. Als we de hiervoor vermelde tijdsaanduidingen als juist aannemen is de hele Bijbel dus tot stand gekomen in hoeveel jaar?....

12. Hoeveel schrijvers hebben het Nieuwe Testament geschreven denkt u?..... of....... Bedenk daarbij dat we niet zeker weten wie de schrijver van de brief aan de HebreeŽn is.


DAT IS AL EEN ZELDZAAM IETS dat zo'n veertig mensen over verloop van tientallen eeuwen 66 boeken schrijven, die op elkaar aansluiten en volmaakt met elkaar in harmonie zijn.Antwoorden
01. 66,39,27
02. Esther; Hooglied ; Maleachi
03. wet, profeten ; profeten. psalmen
04. a. MattheŁs, Marcus, Lukas, Johannes;c. Romeinen tot en met Judas
05. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium; Mozes
06. dat ze regeerden voordat er een koning over de IsraŽlieten regeerde.
07. de dood van Mozes.
08. Het boek van de wet des Heren gegeven door Mozes.
Hij was een schriftgeleerde, bekwaam in de wet van Mozes,
09. Dat het gevonden werd.
10. Mozes namelijk beschreef hun tochten van pleisterplaats tot pleisterplaats;
vers 14
11. 1400 + 100 = 1500 jaar
12. 8 of 9