Snel zoeken:
B1 LES 02 - Hoe komen we aan de Bijbel? (2)

Dat veertig mensen over een tijdsverloop van zo' n 1500 jaar zesenzestig boeken schrijven, die een eenheid vormen, is al een wonder op zichzelf. Maar dat is nog niet alles. Deze veertig schrijvers waren namelijk geen veertig mensen met eenzelfde opleiding, ingewijd in eenzelfde vak. Ook stemden ze niet overeen in karakter of levensomstandigheden en ondanks die verschillen leveren ze ťťn magistrale compositie van 66 boeken. We gaan daar in deze les wat dieper op in.

01. Waar heeft Mozes als jongeman zijn opvoeding genoten? (Exodus 2:10; Handelingen 7: 21).... Waarin werd hij daar opgevoed? (Handelingen 7:22).....

02. Toen hij veertig jaar was (Handelingen 7:23), vluchtte hij naar Midian en bleef daar veertig jaar (Handelingen 7: 30). Bij wie verbleef hij daar? (Exodus 2:18-21)..... Hoe heette die ook wel? (Exodus 18:1)..... Welk beroep oefende deze man daar uit ? (Exodus 3:1).....

03. Vervolgens voerde Mozes het volk Israe®l uit Egypte en leidde het veertig jaar door wat voor soort land ? (Handelingen 7:36)..... Tijdens die reis moet hij de Pentateuch (Genesis tot en met Deuteronomium) hebben samengesteld.
Aanwijzingen voor zijn activiteiten als schrijver treffen we o.a. aan in Exodus 17:14. Daar gaat het over de strijd met welk volk?.... Ook is er sprake van het oordeel dat God over die volksstam uitspreekt (vgl. ook het reeds genoemde Numeri 33: 2).

04. Een heel andere achtergrond dan Mozes heeft bijvoorbeeld Amos. Wat was hij volgens zijn eigen getuigenis ? (Amos 7:14).....

05. Wat was DaniŽl van afkomst? (DaniŽl 1: 3,4)..... Hij leefde in Babel maar in welke burcht verkeerde hij ook ?.... Waar lag die burcht? (DaniŽl 8:2).....
Dat hij de dromen en gezichten die hij kreeg, opschreef, lezen we in DaniŽl 7. In welk vers....? Waarin zijn volgens DaniŽl 12:4 zijn profetieŽn vastgelegd ?....

06. Wat was MattheŁs van beroep voordat hij een discipel van Jezus werd? (MattheŁs 9:9)..... Stond dit beroep onder IsraŽl hoog aangeschreven? (Denk aan MattheŁs 11:19)....

07. Hoe heet de schrijver van het tweede evangelie ?.... Zoals vaker het geval was, werd hij ook nog met een andere naam aangeduid. Met welke ? (Handelingen 12: 12).....
Van wie was hij een neef? (Kolossen 4: 10)..... Met deze man maakte Paulus de eerste zendingsreis. Heeft Marcus zich op die reis erg gunstig onderscheiden? (Handelingen 13: 13)....Daardoor ontstaat er later verwijdering (Handelingen 15: 36-41). Gelukkig is dat nog weer later bijgelegd. Wat zegt Paulus in 2 TimotheŁs 4:11. immers van Marcus ?.....

08. Welk beroep oefende Petrus, net als Johannes, uit? (MattheŁs 4:18-22)..... Wat voor mensen waren ze blijkens Handelingen 4:13?.... Van Petrus weten we dat hij 'dialect' sprak. Wat zei men namelijk van hem ?(MattheŁs 26:73).....

09. Waar heeft Petrus blijkens het slot van 1 Petrus 5 zijn eerste brief geschreven?.... Volgens sommigen zou dit een symbolische naam zijn waarmee dan Rome bedoeld werd.
Er is echter niet voldoende reden om niet aan het bekende landschap Babylon te denken. Van wie is in dit vers is ook weer sprake?.... Hoe wordt hij door Petrus genoemd?.....

10. We treffen ook een ontwikkeld man onder de schrijvers van het Nieuwe Testament aan. Wie namelijk en wat was zijn beroep? (Kolossen 4)..... Welke twee boeken heeft hij geschreven?....

11. Ook Paulus kan bogen op een behoorlijke ontwikkeling. Wat was hij? (Filippi 3:5)..... Aan wiens voeten was hij opgevoed ? (Handelingen 22: 3)..... Dit was onder de Joden een heel bekend en geacht persoon. Waar heeft Paulus de brief aan Filťmon geschreven? (Filťmon::23; Handelingen 28:16).....

12. De diverse schrijvers verschillen dus wat betreft:
- de tijd waarin ze......,
- het land waar ze......,
- het...... dat ze uitoefenden,
- de...... die ze hadden genoten,
- het milieu waaruit ze voorkwamen.

13. Maar dit is nog niet alles. De schrijvers verschillen ook sterk wat hun karakter betreft. Wat weten we volgens Numeri 12 van het karakter van Mozes?....
Van de beide discipelen Johannes en Jakobus kan dat blijkbaar niet gezegd worden. De Heer Jezus noemt ze in Marcus 3:17: 'Boanťrges'. Wat houdt dat in?.... Hoe juist die naam is, blijkt uit Lukas 9: 54.

14. Onder de schrijvers treffen we oude mensen aan, maar ook jeugdige personen. Hoe oud was Mozes toen hij uit Egypte trok? (Handelingen 7: 23)..... Hoe lang verbleef hij in Midian blijkens Handelingen 7: 30?.... Hoe oud was hij dus minstens toen hij begon te schrijven?....
Was Jeremia een.oud man toen hij tot profeet geroepen werd ? (Jeremia 1: 6)..... Eerst later lezen we van het opschrijven van zijn profetieŽn. In welk jaar van welke koning gebeurde dat? (Jeremia 36)..... Toen was hij nog vrij jong, want dit was nog geen twintig jaar later.

Antwoorden
01. aan het hof van Farao; wijsheid; Egyptenaren
02. RehuŽl; Jethro; schaapherder
03. woestijn; Amalek
04. veehouder; kweker van moerbeivijgen
05. koninklijk; Susan; het gewest Elam; 1; in een boek
06. tollenaar; nee
07. Marcus; Johannes; Barnabas; nee; dat hij van veel nut is voor de dienst
08. visser; ongeletterde; eenvoudige; ook gij behoort tot hen, want ook uw uitspraak verraadt u
09. Babylon; Marcus; zoon
10. Lucas; geneesheer; het evangelie naar Lucas; de Handelingen
11. farizeeŽr; GamaliŽl; in de gevangenis te Rome
12. leefden; woonden; beroep; opvoeding
13. zachtmoedig; zonen des donders
14. 40 jaar; 40 jaar; 80 jaar ; nee;vierde jaar van Jojakim