Snel zoeken:
016 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 03:10-12 > nr. 508

Mattheüs 3:10
Hij die na mij komt is sterker dan ikMt o3:10-12

N.B. Ook dit artikel is in 2006 door mij opgesteld omdat nr 508 ontbreekt in de verzameling Genadeklanken

Het gesprek van Johannes de Doper met de Farizeeën en Sadduceeën heeft nog een vervolg. Hij heeft hen gezegd, dat afstamming van vader Abraham op zichzelf iemand niet met God in het reine brengt. Hij houdt hen voor dat de bijl al aan de wortel van de boom ligt. Dat is geen opwekkend woord, maar een boodschap van oordeel, want als een boom geen goede vrucht voortbrengt wordt hij omgehakt en dient hij alleen als brandhout. De boodschap die hierin schuilgaat is dat de ongelovige Israëlieten vergeleken worden met die boom en hen het oordeel wacht.
Maar dan vervolgt Johannes met te wijzen op de Messias die na hem zal optreden. Hij doet dat als volgt en zegt:
Ik doop u wel met water tot bekering; maar Hij die na mij komt , is sterker dan ik , Wiens sandalen ik niet waard ben te dragen; Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur”
Met die woorden wordt aangeduid hoe groot de Verlosser van het volk is. Bij Hem vergeleken is Johannes om zo te zeggen maar ‘een klein manneke’. Ten tweede wordt erin aangegeven dat er door de Messias een andere doop zal plaatsvinden en wel een doop met de Heilige Geest en met vuur.
Veel uitleggers verbinden deze uitspraak van Johannes met wat er op de Pinksterdag, genoemd in Hand. 2, gebeurde. Toen daalde de Heilige Geest uit de hemel neer en die doopte hen die in Christus geloofden tot één lichaam , de Gemeente of Kerk (Lees 1 Kor 12:13). En men denkt dan dat het ‘vuur’ slaat op de tongen van vuur die daarbij zichtbaar waren. Ze zien erin dat de discipelen met ‘vurigheid’ bekleed zullen worden.
Anderen gaan m.i. terecht uit van het feit dat hier van twee soorten doop gesproken wordt en wel:
a. de doop met de Heilige Geest en dat houdt redding in, en
b. de doop met vuur en dat slaat op oordeel.
Die uitleg wordt in vers 12 als volg uitgewerkt:
“Hij zal zijn dorsvloer door en door zuiveren en de tarwe in de schuur samenbrengen”
Dat is een positief werk van behoud, van redding,
“ maar het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden”.
Dat is een negatief aspect en slaat op het oordeel dat de ongelovigen van het volk zal treffen.
Die dubbele betekenis heeft het werk van Jezus Christus nog steeds. Zij die zich bekeren en geloven in Jezus Christus als hun Heer en Heiland worden gevoegd bij de Gemeente of Kerk die behouden wordt. Maar zij de de Christus verwerpen wacht eenmaal het oordeel in ‘de poel van vuur’ waarover de Bijbel bijvoorbeeld spreekt in Openb. 20:14,15. Dat ziet op het eeuwig oordeel van de hel. Dat is geen plezierig onderwerp, maar wel een realiteit.

De grote vraag voor u is nu of u behoort tot hen die de Christus aannemen en volgen als hun Heer of dat u het gezelschap verkiest van de ongelovigen zoals de farizeeën en de sadduceeën. Een uiterst belangrijke keus, die u nu nog kunt maken..