Snel zoeken:
017 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 03:13-17 > nr. 509

Mattheüs 3:13
Waarom werd Jezus gedoopt?>/b> Mt 03:13-17

‘t Is maar een vreemde zaak met die doop van Jezus Christus, vindt u niet? Wel, Johannes de Doper kon er ook niet bij. Toen de Heer bij hem kwam om gedoopt te worden, protesteerde hij met de woorden:
“Ik behoor door U gedoopt te worden en U komt bij mij?”
Tegen de Farizeeën had hij toch zo duidelijk gezegd:
“Ik doop u wel in water tot bekering, maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik . Ik ben niet waard zijn sandalen te dragen”.
En nu kwam die sterkere met de vraag gedoopt te worden. Nee, dat ging toch niet. Hij, Jezus van Nazareth, de Messias, behoefde zich toch niet te bekeren. Hij had toch geen afwassing nodig, zoals een onrein vat, wilde het voor de dienst van God bruikbaar zijn? Wat zouden de Farizeeën nu wel denken van deze Jezus van Nazareth, als Johannes Hem doopte? Wat bleef er dan over van de uitspraak:
“Ik ben niet waard zijn sandalen te dragen”?
Maar de Heer zet alle bedenkingen van Johannes aan de kant met zijn antwoord:
“Laat nu; want zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen”
In het oog van God was het goed dat Jezus door Johannes gedoopt werd. Daardoor zouden zij samen vervullen wat recht was.

Eén met tollenaars en zondaars
Maar waarom wilde God dan dat Jezus gedoopt werd? Wel, om mensen te kunnen redden moest Jezus Christus mens worden. Om Israël , dat onder de wet stond, te kunnen redden moest Jezus Christus uit Israël stammen en de vloek van de wet op zich nemen, tot vloek worden. Onder Israël had zich in de dagen van Johannes had zich een restant afgezonderd door doop met belijdenis van hun zonden. Om deze schapen uit de stal Israël te kunnen uitvoeren, moest Christus bij hen komen op dezelfde grondslag. Hij liet zich niet dopen voor zichzelf, maar om zich één te maken met deze berouwvolle zondaars. In principe wordt daarmee al aangegeven dat Hij hun zonden tot de zijne wilde maken en er het oordeel voor wilde dragen. In feite vinden we hier de vervulling van wat in Ps.16:2 staat uitgedrukt: deze tollenaars en zondaars waren de heiligen in het land waar de Messias welbehagen in had.

De hemel geopend
Zullen de Joden deze diepe betekenis van de doop van Jezus begrepen hebben? Waarschijnlijk niet. Maar het volgende tafereel dient als het ware om eventuele foutieve conclusies te verhinderen. Mochten ze denken dat Jezus van Nazareth ook bekering nodig had, dan vergisten ze zich. Want direkt daarop gaat de hemel open. Dat is nog bij geen enkel mens gebeurd. En de Geest Gods daalde op Christus neer al een duif, het beeld van vrede en reinheid. En de stem werd gehoord:
“Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wien Ik Mijn welbehagen gevonden heb.”
Dat is zelfs van geen engel gezegd! Neen, Jezus Christus was volmaakt. Hij, de Zoon van God, had geen doop nodig, maar Hij wilde mensen redden en vernederde zich door af te dalen tot hun positie!
Hij zou verder gaan. Mens worden alleen was niet genoeg om zondaars te redden. Gedoopt worden alleen was niet genoeg om zondaars te behouden. Hij zou sterven als een offer op het kruis. Dat was nodig. Zonder bloedstorting geen vergeving! Kunt u aan deze vernedering van de Heer en aan zijn kruisdood onbekommerd voorbijgaan? Meent u dat u uit uzelf volmaakt genoeg bent om God te ontmoeten? Denkt u dat buiten het kruis om de hemel voor u eens zal opengaan? Misleid u niet. Hij was volmaakt. U is het niet. En u heeft het offer van deze Volmaakte nodig om met God in het reine te komen.
Aanvaard dan deze Jezus van Nazareth als uw Heiland, als degene die voor u in de dood ging en uw rechtvaardig oordeel wilde dragen!