Snel zoeken:
B1 LES 03 - De inhoud van de Bijbel

De ongeveer veertig Bijbelschrijvers die we kennen, vertonen een geweldige variatie in karakter, ontwikkeling, woongebied, levensomstandigheden, enz. (zie les 1 en 2). Maar ook hun geschriften zijn onderling zeer onderscheiden, ja, zelfs een enkel Bijbelboek vertoont vaak een rijk gevarieerde inhoud. We gaan dat in deze les na.

01. We bekijken eerst de Bijbelboeken onderling eens. Er zijn geschiedkundige boeken, zoals Genesis, 1 en 2 SamuŽl, 1 en 2 Koningen, enz., maar er is ook een Bijbelboek vol met liederen. Welk boek namelijk?....
Er is ook een boek vol met gezegdes, spreuken en spreekwoorden, Welk boek is dat?.... Welk van de eerste vijf Bijbelboeken bevat enkel wetten en voorschriften voor de dienst van God?....

02. Er is in het Oude Testament onder de poŽtische boeken een boek, dat eigenlijk een lofzang op de liefde is. Welk boek is dat?.... Maar er is ook een geschrift vol jammerklachten over de verwoesting van Jeruzalem. Hoe heet dat boek?....

03. Weer een heel andere inhoud heet 'de Prediker'. Het is een wijsgerig boek. De schrijver zoekt naar de wijsheid 'onder de zon'. Hij wil met zijn verstand de zin van alles doorgronden, maar tot welke conclusie komt hij? (zie: 3:11 b en 8:17).....
Dat is wel een belangrijke conclusie in verband met onze lessen. In de Bijbel openbaart God ons juist Zijn plannen. En wat ons verstand uit dit aardse, zichtbare niet kan achterhalen, neemt het geloof aan uit de openbaring die God geeft.

04. Achter in het Oude Testament staan de profetische geschriften. We verdelen ze in: de grote profeten, namelijk Jesaja tot en met......, en de kleine profeten, te weten...... tot en met Maleachi. Ook hier zien we een geweldige variatie.
Zo overheerst in het boek Jesaja het heilsidee. Dit boek wordt dan ook wel eens 'het evangelie van het Oude Testament' genoemd. Schrijft u eens een heilsprofetie over de geboorte van de Messias op uit Jesaja 7?.... Welk vers uit Jesaja 9 geeft die geboorte ook aan?....
Andere profeten, bijvoorbeeld JoŽl en Amos, leggen meer het accent op het komend gericht. Welke verschrikkelijke dag kondigen zij aan? (JoŽl 1:15; 2:1,11, 31; 3:14; Amos 5:18).....

05. Ook het Nieuwe Testament geeft verscheidenheid te zien. Welk van de vier evangeliŽn heeft een totaal andere opbouw dan de andere drie?.... Op de evangeliŽn volgt het boek de Handelingen, dat de loop van het evangelie in de wereld beschrijft. Na deze vijf boeken, die geschiedkundig van aard zijn, volgen dan de brieven. Wat voor inhoud hebben die? Kies uit gevoelsmatig, fantastisch, leerstellig.....

06. Onderling zijn ze echter ook verschillend van inhoud. Zo is de brief aan de Romeinen eigenlijk een verhandeling over het 'heil', de brieven aan de KorinthiŽrs gaan over de orde en tucht in de gemeente, enz.
Er is echter ook een korte brief waarin Paulus een weggelopen slaaf bij zijn meester aanbeveelt. In welke brief doet hij dat?....

07. De meeste Bijbelboeken dragen een algemene naam of de naam van een man. Maar ook hierop is variatie. In het Oude Testament zijn er twee die de naam van een vrouw dragen. Welke zijn dat?....
Het ene boek laat zien hoe God het volk waaruit de Messias geboren zou worden in stand houdt tegen de aanslagen van de vijand in. Welke man wilde satan gebruiken om de Joden uit te roeien? (zie: hfst. 3:1-7).....
Het andere toont hoe God de Messiaanse geslachtslijn in stand houdt. In welk boek gebeurt dat? (zie: hfst. 4:18-22).....

08. Een merkwaardig voorbeeld van variatie in ťťn enkel boek geeft DaniŽl. Het bestaat uit twee delen, te weten:
- een geschiedkundig deel: hfst....... tot en met......, en
- een profetisch deel: hfst....... tot en met......
Nadere studie leert echter dat de geschiedenissen uit het eerste deel tevens een profetische strekking hebben.

09. We gaan nu de variatie in inhoud wat nader bekijken. We nemen als voorbeeld Genesis. Dit boek spreekt over de schepping (hfst. 1 en 2) maar ook over de verwoesting van die schepping? Waardoor zou die plaatsvinden? (hfst. 6-8)..... We lezen van de verschrikkelijke zondeval van de mens. In welk hoofdstuk?....
Maar ook van een heilrijke belofte voor de hele wereld, die God aan Abram geeft. Hoe luidt die? (Genesis 12: 3 b).....

10. Er is sprake van vreugde in het gezinsleven, maar ook van droefheid, van huwelijk en begrafenis. Van welke aartsvader wordt uitvoerig verteld hoe hij aan zijn vrouw is gekomen?.... (Genesis 2 4).Van welke persoon wordt omstandig de rouwplechtigheid e.d. vermeld? (Genesis 50)....

11. We lezen van een vader die zijn kleinzoon vloekt. Welke vader is dat en hoe heet zijn kleinzoon (Genesis 9: 20-27)..... Maar ook horen we van een vader die twee kleinzonen zegent, Wie is dat? (Genesis 48: 8-14).....

12. We hebben de beschrijving van een veldtocht van Abram tegen Kedar Laomer en zijn bondgenoten. Met hoeveel man verslaat Abram het vijandelijke leger? (Genesis 14:14)..... Onder die bondgenoten is ook een zekere Amrafel. Van welk land is hij koning? (vs 9).....
In Genesis lezen we ook dat Abram een 'vriendschapsverdrag' sluit met een bepaalde koning. Hoe heet die koning? (Genesis 21: 22 v.v.).....
Ondanks deze grote variatie in inhoud vormen de boeken waaruit de Bijbel bestaat toch een eenheid. Nogmaals: de Bijbel is een wonder op zichzelf.


Antwoorden
01. de Psalmen; Spreuken; Leviticus
02. het Hooglied; de Klaagliederen
03. dat hij dat niet kan
04. DaniŽl; Hosea; Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren, en zij zal hem de naam ImmanuŽl geven;
de dag des Heren
05. Johannes; leerstellig;
06. Filťmon
07. Ruth; Esther; Haman; Ruth
08. 1; 6; 7; 12
09. door de zondvloed; 3; en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden
10. Isašk; Jacob
11. Noach; Kanašn; Jacob
12. 318; Sinear; Abimelech