Snel zoeken:
019 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 04:01–11 (b) > nr. 511

Mattheüs 4:1
Waarom drie verzoekingen?
Er valt uit dit verslag van de verzoeking in de woestijn veel te leren. In de eerste plaats toont het ons de volmaaktheid van de Heer Jezus, zoals we in het vorige nummer van “Genadeklanken” opmerkten. In de tweede plaats onthult het ons iets van de tactiek die de mensenmoordenaar satan toepast. En in de derde plaats laat het ons zien hoe satan tot de aftocht gedwongen wordt.
Om dit tweede punt beter te begrijpen is het nodig ons oor bij de apostel Johannes te luisteren te leggen. Zijn boodschap luidt o.a.: “Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Wat alles wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld” (1 Joh. 2:15 en 16).
Er zijn dus in de wereld maar drie beginselen, waardoor het leven van elk mens en van de mensheid als geheel wordt beheerst! Het staat hier duidelijk opgesomd. Satan is de overste van dit wereldsysteem, en hij houdt het draaiend door deze drie begeerten, waarmee hij de mens in zijn greep houdt. Bij elke verleiding van satan is één van deze drie begeerten of een combinatie ervan in het spel. Laten we ze stuk voor stuk eens bekijken.

De begeerte van het vlees
Deze begeerte komt van binnen uit de mens op. Een natuurlijke behoefte van het lichaam kan ontaarden in begeerte van het vlees. Een paar voorbeelden zullen dit aantonen. Eten en drinken is een natuurlijke behoefte. Maar als Noach zich bedrinkt voldoet hij evenals elke dronkaard aan een begeerte van het vlees. Als Izaäk zo belust is op het wildbraad, dat hij daarom Ezau de eerstgeboortezegen wil geven tegen de wil van God in, dan wordt het willen eten van wildbraad voor hem een voldoen aan een begeerte van het vlees. Het voldoen aan seksuele verlangens is op zichzelf geen toegeven aan een begeerte van het vlees (helaas heeft er heel wat wanbegrip op dit terrein geheerst… en heerst er nog!). God heeft er binnen het raam van het huwelijk ruimte voor geschapen: “Daarom zal een man vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn” (Matth. 19:5). Zodra echter David Bathseba voor zich neemt en overspel bedrijf, laat hij zich leiden door begeerte van het vlees. Kortom, het voldoen aan lichamelijke verlangens met verbreking van de door God gestelde grenzen is een zich laten leiden door begeerte van het vlees.
Welnu, de eerste verzoeking van satan doet een appel op deze begeerte. Van stenen brood maken om zijn honger te stillen, zou voor de Heer Jezus geen zonde betekend hebben, als hij het slechts deed op het woord van zijn Vader. Maar los van God, op aanraden van satan, zou dit voldoen aan een lichamelijke behoefte om zijn honger te stillen worden tot toegeven aan begeerte van het vlees.

De begeerte van de ogen
Deze begeerte wordt van buiten opgewekt. “Het oog krijgt niet genoeg van zien”, luidt de spreuk. Zowel het schone als het zondige kan het oog boeien. En het wereldsysteem dat satan heeft opgebouwd, beijvert zich om aan deze begeerte te voldoen. Dikwijls denken we daarbij aan het zien van verkeerde dingen. Als David Bathseba ziet baden, dan zeggen we dat bij hem de begeerte van de ogen een rol speelde, terwijl de begeerte van het vlees zich er bij aansloot. Maar het is niet beperkt tot het ‘zondige’ zien. Lot aanschouwt de vlakte van Sodom en ze bekoort zijn oog. Ook daar doet satan als het ware een beroep op de begeerte van de ogen, gecombineerd met de hoogmoed van het leven. Een natuurbewonderaar, die heel zijn leven besteedt aan het doorvorsen van de natuur, zonder God er in te willen erkennen, gaat eveneens aan dezelfde begeerte mank. Evenals de ijdele dame die alleen leeft voor mooie jurkjes. De derde verzoeking van satan is gebaseerd op deze begeerte. Hij toot de Heer alle koninkrijken van de aarde met hun heerlijkheid. Alles wat het oog boeit gaat daar in een ogenblik voorbij. En evenals bij Lot komt de begeerte om dat alles te bezitten erbij, dat is in feite de hoogmoed van het leven. De tweede verzoeking is daar echter nog meer op afgestemd.

Hoogmoed van het leven
Dat is de begeerte iets te wezen boven anderen. In feite is satan zelf aan deze begeerte bezweken. Hoogmoed is zijn val geworden. We weten dat uit de Schrift zelf. Paulus schrijft aan Timotheüs dat een ouderling geen pasbekeerde mag wezen “opdat hij niet hoogmoedig geworden, in dezelfde misdaad als de duivel vervalt” (1 Tim. 3:6). In zijn hoogmoed stak de duivel God naar de kroon en werd daarop verstoten. De val van Adam en Eva bestaat eveneens in het toegeven aan deze begeerte. Zij wilden als God zijn en het goed en kwaad kennen. De volkstelling van David komt uit dezelfde begeerte voort. De verheffing van Nebukadnezar idem. Zoals gezegd berust de tweede verzoeking in de woestijn op ditzelfde beginsel. Als Jezus Christus zich voor de ogen van de mensenmassa’s op het tempelplein van de rand van het tempeldak had neergeworpen om gedragen door de engelen neer te dalen, dan zou het Joodse volk aan zijn voeten gelegen hebben. Dat zou wat geweest zijn!

Alle drie pijlen missen
Satan heeft alle drie pijlen die hij op zijn boog heeft, afgeschoten, maar ze kaatsten alle op Jezus Christus af. Hoe versloeg de Heer de aartsvijand van God? Alleen met het woord van God! En willen wij satans verzoeking afslaan, dan kan dat alleen door ons vast te klemmen aan Gods Woord. Maar om satan af te slaan moet u eerst uit zijn macht bevrijd zijn. Om met het woord van God te strijden, moet dat woord u eerst bevrijden. En die bevrijding schenkt u niemand anders dan Jezus Christus alleen! Weet u wat het grootste venijn in de laatste verzoeking was? Niet de begeerte om alle koninkrijken te bezitten. Eenmaal zal de Heer ze alle bezitten, maar dan ontvangen uit de hand van God als bekroning op zijn werk. Al zijn vijanden zullen dan als een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Nee, het venijn zat daarin, dat satan als de overste van deze wereld Hem deze macht aanbiedt buiten het kruis om. Dat zou betekend hebben dat er geen bevrijding voor u en mij mogelijk was geweest. Daarom hebben deze drie verzoekingen ons zoveel te zeggen. Wees blij dat Jezus Christus de volmaakte is gebleken. Hij wilde het kruis niet uit de weg gaan! Maar misschien gaat u het nog wel steeds uit de weg. Stop daar dan mee. Het is de enige plaats waar u verlost kunt worden. En pas als een bevrijde door de Heer kunt u een strijder met en voor de Heer worden. Dan pas kunt u de satan weerstaan, ‘en hij zal van u vlieden’. Dan pas kunt u zich de belofte eigen maken dat God de satan weldra ‘onder uw voeten zal verpletteren’.