Snel zoeken:
020 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 04:12 > nr. 512

Mattheüs 4:12
Johannes overgeleverd
Als je een heraut afwijst (iemand die de komst van een ander aankondigt), dan wijs je de man af die hem zendt en na hem komt. Welnu, de tekst die hierboven staat, begint met de veelzeggende woorden “dat Johannes overgeleverd was”. Johannes is niet alleen maar gevangen genomen door koning Herodes, nee, hij is overgeleverd. Dat betekent dus, dat de Joden hem de koning in handen hebben gespeld. Natuurlijk had Herodes het op hem begrepen, want die vervelende Johannes nam maar geen blad voor zijn mond. Het is ook niet leuk als je openlijk gezegd wordt dat je een onwettige verbinding met een vrouw hebt, omdat ze in feite je schoonzus is. Maar de gevangenneming van Johannes is niet alleen maar een zaak van de koning geweest. De Joden hebben meegeholpen!

Niet door het gewone volk
“Maar”, zal iemand zeggen, “dat is toch niet door het gewone volk gebeurd?”
Dat is waar, dat blijkt wel uit Matth. 21:25 en 26. Maar wat zegt volksgunst? Dat zie je bij de overlevering van Jezus Christus. Hetzelfde volk dat de vorige dag roep: “Hosannah, gezegend is Hij die komt in de naam des Heren”, schreeuwt dan: “Kruist Hem, kruist Hem!”
Maar goed, het gewone volk heeft Johannes niet overgeleverd. De leiders van het Joodse volk hebben dat gedaan, en het volk… zweeg!, accepteerde het!
Later zegt de Heer: “Maar ik zeg u dat Elia reeds gekomen is, en zij hebben hem niet erkend, maar aan hem gedaan al wat zij wilden; zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden”.
En er volgt: “Toen begrepen de discipelen dat hij hun over Johannes de Doper gesproken had”. Zoals het hele volk schuldig staat aan de verwerping van Christus, zo staat het ook schuldig aan de overlevering van Johannes, en omgekeerd.

En wat doet u?
Dit evangelisatieblad wil de boodschap van God, die in de bijbel staat opgetekend, op een eenvoudige manier doorgeven. En wat doet u met die boodschap, met die oproep om u te bekeren van zonden, om te geloven in het volbrachte werk van Christus, om de vergeving van zonden door geloof in zijn bloed te aanvaarden? Als u dit blaadje via de prullenbak de deur uitwerkt, als u het terugzendt, zoals iemand deed met de woorden: “Stop met uw gulheid” (zonder evenwel zijn adres op te geven, zodat hij waarschijnlijk nog steeds last heeft van onze gulheid), dan wijst u niet een boodschapper af, maar de Zender, en dat is uiteindelijk God, die het evangelie mondeling en schriftelijk laat verkondigen. (Het kan ook zijn dat u meent dat dit blad de boodschap van de bijbel niet goed doorgeeft, zendt ons dan een gefundeerde correctie. We staan er open voor!). Maar als u dit blad afwijst om de boodschap van het evangelie, dan handhaven we onze stelling dat u God afwijst. En dan?

Hij vertrok…
Wat doet Jezus als Hij hoort dat Johannes achter de tralies is gezet? Hij vertrekt! Hij verlaat Judea en gaat naar Galilea. Jeruzalem met zijn tempel, met zijn zelfvoldaanheid, laat hij achter zich en hij vertrekt naar het noorden. Over Galilea gaat het licht schijnen en over Jeruzalem komt het oordeel van verharding.
U wenst Jezus Christus niet? U vindt uzelf braaf en goed, misschien zelfs vroom genoeg? U veracht de boodschap van zijn kruis? De boodschap van vergeving, doordat Hij in de dood ging en het oordeel van God droeg, is u een ergernis? U wenst net zo min als de Joden en Herodes op uw fouten gewezen te worden?
Goed… Jezus Christus is geen inbreker. Hij zet ook zijn voet niet tussen de deur, zoals sommige aanhanger van sekten doen. Hij komt niet met geweld bij u binnen. Als u Hem niet wenst, dan vertrekt Hij wel!
Maar zo goed als het verschrikkelijk voor Israël geweest is, dat het zijn Messias afwees – de geschiedenis bewijst het – zo goed is het vreselijk voor u om de Heiland weg te sturen. Dit is geen bangmakerij, maar realiteit, de toekomst zal het bewijzen! Om het met een woord uit de mond van Jezus Christus zelf te zeggen: “Vreest Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel”.