Snel zoeken:
B1 LES 04 - De eenheid van de Bijbel (1)

Ondanks het feit dat aan de Bijbel meer dan veertig schrijvers, samenstellers, enz. hebben meegewerkt en ondanks het feit dat de zesenzestig boeken waaruit de Bijbel bestaat een geweldig gevarieerde inhoud bezitten, vormt de Bijbel toch een eenheid. Het is er mee als met het menselijk lichaam, dat uit veel leden en organen bestaat, maar toch onmiskenbaar één is.

01. Zowel de veelheid van de Bijbelboeken als hun eenheid worden in de Bijbel met een bepaalde term aangegeven. In verband met het eerste aspect is er sprake van 'de Schriften'. Zo zegt de Heer Jezus: 'Hebt gij nooit gelezen in de.....' (Mattheüs 21: 42). En in Mattheüs 22 vers...... staat: 'Gij dwaalt, want gij kent ..... niet noch de kracht Gods'.

02. Verder lezen we in Mattheüs 26: 54 de vraag van onze Heiland: 'Hoe zouden dan de.....in vervulling gaan, die zeggen, dat het aldus moet geschieden?'. Aan welke Schriften denkt de Heer blijkens vers 56 daarbij bijzonder? (zie ook Marcus 14: 49) ..... Uit deze woorden blijkt wel hoe vast en zeker de dingen zijn, die in de Schriften beschreven staan.

03. Van de Emmaüsgangers staat in Lukas 24, dat
a. de Heer hun ........ wat in al de Schriften op Hem betrekking had (vers 27);
b.Hij hun de Schriften ..... (vers 32);
c. zij de Schriften ..... (vers 45).

04. Wat wordt er van Apollos in Handelingen 18: 24 b gezegd?.... Wat bewees hij uit de Schriften ?(vers 28)..... Wat legde Paulus blijkens Handelingen 17: 2 en 3 de Joden te Thessalonika uit de Schriften uit?....
Welke eervolle vermelding krijgen de Joden te Berea ? (Handelingen 17:11).....

05. De Korinthiërs, die door een dwaalleer beïnvloed werden, houdt Paulus voor, dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar...., en dat hij begraven is en ten derde dage......, naar de Schriften (1 Korinthe 15:3).

06. Dat de Schriften waaruit de Bijbel bestaat van een totaal ander karakter zijn dan andere literaire voortbrengselen, blijkt uit het gebruik van de naam 'heilige Schriften'. Waarin is volgens Paulus het evangelie van God te voren beloofd door de profeten ? (Romeinen 1: 2)..... Wat kende Timotheüs van kindsbeen af ?.... Wat kunnen deze bewerken volgens (2 Timotheüs 3 vers......)......
N.B. 'Heilig' betekent 'afgezonderd', de heilige Schriften zijn dus afgezonderd van alle andere geschriften en mogen er niet mee gelijk gesteld worden.

07. Het tweede aspect, de eenheid van de Bijbel, komt uit in de term 'de Schrift'. We moeten wel bedenken, dat met dat woord ook een enkel, gewoon geschrift kan worden aangeduid.
De nieuwe vertaling gebruikt dan het woord 'Geschrift'. De Statenvertaling heeft in dat geval 'schrift', maar dan met een kleine letter. Waarover lezen we in dat opzicht in Jesaja 38: 9?....

08. Daarnaast wordt de term 'Schrift' gebruikt om er de heilige Schriften mee aan te geven. Daarbij laten zich drie gevallen onderscheiden. Ten eerste kan er gedoeld worden op één enkele tekst uit de Schriften. De vertaling van het N.B.G. heeft in dat geval 'schriftwoord'. Hoe lezen we dat in Marcus 12:10 ?....

09. In de tweede plaats wordt 'Schrift' gebruikt als er aan een getuigenis van het Oude Testament gedacht wordt, zonder dat er letterlijk een tekst wordt geciteerd. Een voorbeeld hiervan treffen we aan in Johannes 17 In welk vers wordt daar over de vervulling van de Schrift gesproken?.... In welk vers van Johannes 20 wordt gezegd dat de discipelen de Schrift nog niet kenden dat hij uit de doden moest opstaan'? (zie ook: Johannes 7: 38 en 1 Timotheüs 5:18).....

10. Dat de Joden dit woord Schrift ook op die manier gebruikten, blijkt uit Johannes 7:42. Wat wisten de Joden blijkens hun uitspraak i n dat vers niet van Jezus van Nazareth?....

11. Ten derde echter wordt dit woord in algemene zin gebruikt op dezelfde wijze als wij over 'de Bijbel' spreken. Wat staat er in Johannes 2: 22 namelijk van de discipelen?.... Ook in Johannes 10: 35 is dit het geval. Wat lezen we daar:?....


12. De apostel Paulus gebruikt de term Schrift op een heel bijzondere manier. Hij stelt de Schrift als een persoon voor, die 'voorzag' en die 'alles onder de zonde besloten heeft'. In welke verzen van Galaten 3 staat deze uitdrukkingen? (vgl. Romeinen 9:17).....

13. Dat de vele Schriften samen 'de Schrift' vormen, komt omdat achter de vele schrijvers één Schrijver schuilgaat. Waardoor werden de 'heilige mensen Gods' namelijk gedreven (2 Petrus 1: 20, 21).....

14. Welke woorden uit 2 Timotheüs 3:16 geven deze inspiratie ook aan?....


Antwoorden
01. Schriften; 29; de Schriften
02. Schriften in vervulling gaan; de schriften van de profeten
03. uitlegde; opende; begrepen
04. dat hij doorkneed was in de de Schriften; dat Jezus de Christus is; dat de Christus
moest lijden en opstaan uit de doden; dat ze dagelijks de Schriften nagingen of de
dingen, die Paulus zei, ook zo waren
05. de Schriften; opgewekt
06. de heilige Schriften; de heilige Schriften, zaligheid; 15
07. over het geschrift van Hiskia, de koning van Juda
08. Hebt gij ook dit schriftwoord niet gelezen
09. 12; 9
10. Dat hij te Bethlehem geboren was
11. dat zij de Schrift geloofden en het woord dat Jezus gesproken had; dat de Schrift niet gebroken kan worden
12. 8; 22
13. de Heilige Geest
14. Elk van God ingegeven schriftwoord