Snel zoeken:
B1 LES 05 - De eenheid van de Bijbel (2)

In de vorige les hebben we het gehad over de eenheid van de Bijbel. Dit onderwerp is nog niet afgerond en we gaan er dus mee door. De eenheid van de Schriften blijkt namelijk ook als we nagaan wat de inhoud, het doel en de kracht van de Schriften is.

01. Aangaande de hoofdinhoud van het Oude Testament - en dat geldt ook voor het Nieuwe - lezen we in Johannes 5: 39 een belangrijk getuigenis. Wat doen de Joden volgens het woord van de Heer?.... Wat zegt Hij in dit vers van de Schriften?....
De Bijbel is dus maar niet een verzameling leerrijke en interessante boeken, die over diverse onderwerpen handelen waarvan elk min of meer op zichzelf zou staan. Nee, al die boeken hebben te maken met ťťn en deze Persoon.

02. Alle Schriften hebben ook ťťn bedoeling. Hoe geeft Romeinen 15:4 dat doel aan?.... Het doel van de schriften is dus, dat we 'de hoop vasthouden'. In een wereld die sinds de zondeval verduisterd is, leeft de mens blijkens Efeze 2:12 b zonder.... en zonder....
Maar God wil in dat gemis voorzien als iemand tot geloof in de Heer Jezus komt.

03. Van de Schriften gaat ook ťťn kracht uit. De Schriften zijn machtig om ons wijs te maken tot......, zoals we in 2 TimotheŁs 3 vers...... lezen.

04. Met betrekking tot de eenheid in inhoud van de Bijbel willen we enkele profetieŽn betreffende de Heer Jezus nagaan. De eerste profetie vinden we in Genesis 3:15. Hoe wordt daar de komende Verlosser aangeduid, wat is Hij van Eva?.... Het Nieuwe Testament laat zien, dat de Heer Jezus op bijzondere wijze zaad van de vrouw is. Hij is wel de zoon van Maria, maar niet van.......(Denk aan Lukas 3: 23).

05. Als Noach uit zijn roes ontwaakt, vervloekt hij iemand, wie namelijk? Hij vervolgt dan met: 'Geprezen zij......, de God van......' (Genesis 9:26). Dit geeft aan, dat God zich speciaal met Sem en zijn nageslacht zou bezighouden.

06. Gaan we naar Genesis 22:18. Tot wiens nageslacht zou de Messias volgens die tekst behoren?.... In MattheŁs 1:1 wordt dan ook gezegd, dat Jezus Christus was '...... Abraham'.

07. De cirkel wordt echter nog nauwer getrokken, want Jakob voorzegt, dat de 'schepter niet van...... zal wijken, totdat...... komt'(Genesis 49 vers......). De schrijver van de brief aan de HebreeŽn bevestigt de vervulling van dit feit. Hoe zegt hij dat in HebreeŽn 7:14?.....

08. Vervolgens geeft Nathan aan, dat de Christus zou afstammen van David (zie: 2 SamuŽl 7:14; vgl. HebreeŽn 1:5). MattheŁs 1:1 laat zien, dat ook dit in vervulling is gegaan, want hoe wordt Christus daar genoemd ?....

09. Dat is echter nog niet alles. In een voorgaande les hebben we al stil gestaan bij Jesaja 7:14. Welk teken wordt daar aangekondigd?.... Voor de vervulling kunnen we ons wenden tot MattheŁs 1 en Lukas 1. In Lukas 1:27 wordt Maria een...... genoemd, die...... was met een man genaamd.......

10. Ook de geboorteplaats van de Heer Jezus was lang te voren aangekondigd. Volgens Micha 5 zou dat...... zijn, en MattheŁs 2:1 sluit zich daarbij weer harmonieus aan.

11. Dat de Messias veracht zou worden, lezen we in Jesaja 53 vers...... Vers 4 van dat hoofdstuk spreekt over het genezen van de zieken, dat de Heer zou doen (vgl. MattheŁs 8:17). Het verraad van de Heer is door David aangegeven in Psalm 41:10 en het verradersloon wordt in Zacharia 11:12 aangeduid als...... (vgl. MattheŁs 26:15).

12. De wijze waarop de Heer zich zou laten overleveren voorzegt Jesaja met de woorden: 'Als een schaap, dat...... is voor zijn scheerders' (Jesaja 53:7). De vervulling lezen we in Marcus 15 vers.......

13. Met vele gegevens wordt het levenseinde van de Heiland nader aangegeven. Jesaja 50: 6 spreekt ervan dat hij zijn gelaat niet heeft verborgen voor..... (vgl. MattheŁs 27: 30). Zijn kruisdood volgt uit Psalm 22:17 waar sprake is van het doorboren van...... Evenzo is aangegeven, dat men Hem...... te drinken zou geven (Psalm 69: 22; vgl. MattheŁs 27: 48).

14. Verder zijn aangegeven:
Zijn kruisiging tussen...... (Jesaja 53:12; vgl. Lukas 22: 37),
Zijn begraafplaats bij een...... Jesaja 53: 9; vgl. Lukas 23: 50-53),
het verloten van Zijn...... (Psalm 22:19; vgl. Johannes 19: 24),
het niet breken van Zijn...... (Psalm 34: 21; vgl. Johannes 19: 36),
alsmede het doorsteken van Zijn...... (Zacharia 12:10)..
Al deze mededelingen vormen een harmonieus geheel. en het Nieuwe Testament laat zien hoe deze voorzeggingen stuk voor stuk zijn uitgekomen.

15. Letten we op de wijze waarop het heil verkregen wordt, dan merken we ook de eenheid van de Schriften op. In Genesis 15: 6 staat, dat God het...... van Abraham rekende tot...... De profeet Habakuk die vele eeuwen later leefde, kent geen andere weg om het leven te ontvangen, want hij getuigt in hfst 2: 4: 'Maar de...... en op drie verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament wordt deze tekst aangehaald, te weten: Romeinen 1 vers......; Galaten 3 vers...... en HebreeŽn 10 vers...... (slot).

De Schriften vormen samen DE SCHRIFT!


Antwoorden
01. onderzoekt de Schriften; die zijn het die van mij getuigen
02.opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden; hoop; God
03. zaligheid; 15
04. haar zaad; Jozef
05. Kanašn de zoon van Cham; de Heer; Sem
06. Abraham; de zoon van David, de zoon van Abraham
07. Juda; Silo; 10; dat onze onze Heer uit Juda is gesproten
08. de zoon van David
09. Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; maagd; ondertrouwd; Jozef
10. Bethlehem
11. 3; dertig zilverstukken
12. stom; 5
13. smadelijk speeksel; handen en voeten; azijn (of gal; of edik)
14. misdadigers; rijke; kleren; beenderen; zijde
15. geloof; gerechtigheid; rechtvaardige zal door zijn geloof leven; 17; 11; 38