Snel zoeken:
027 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 05:01-12 (vs 5) > nr. 520

Zalig de zachtmoedigen
De derde zaligspreking luidt: “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven”. De belofte die hier gegeven wordt, is weer kenmerkend voor de bergrede en voor het evangelie van Mattheüs. We moeten er in de eerste plaats op letten dat hier niet gesproken wordt van de nieuwe aarde, maar van de aarde. Het gaat om de aarde, waarop wij nu leven en waar nu de brutalen, de doordrijvers, de hardvochtigen enz. de boventoon voeren. Deze aarde wordt aan de zachtmoedigen beloofd. Aan de gelovigen die tot de gemeente behoren, schrijft Paulus dat hun burgerschap in de hemelen is. Zij hebben een hemelse roeping. Als ons aardse huis, ons lichaam verbroken wordt hebben we een eeuwig huis in de hemelen (2 Kor. 5:1).
Als Christus zijn koninkrijk opricht en alles in de hemel en op aarde onder één hoofd wordt samengebracht, dan zal de gemeente met Hem regeren. Maar in dat duizendjarig rijk zullen er ook onderdanen zijn die het aardrijk beërven. Daartoe behoort in de eerste plaats het volk Israël, dat dan hersteld zal worden in het land Palestina, en ook allen die uit de volken tijdens de komende grote verdrukking tot geloof zullen komen. Maar afgezien van dit onderscheid in hemelse en aardse positie geldt voor allen dat slechts de zachtmoedigen zegen beërven.

Leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig
Uit zichzelf is niemand echt zachtmoedig. De één kan een wat beminnelijker natuur hebben dan de ander, in wezen zijn we allen zelfzuchtig, komen we desnoods met geweld op voor ons belang. Werkelijke zachtmoedigheid leren we alleen van de Heer Jezus. Hij heeft gezegd: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u, en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen” (Matth. 11:28 en 29).
Maar dan moet men ook als vermoeide en belaste zondaar tot Hem komen. Eerst moet men rust voor het geweten hebben gevonden en de liefde en barmhartigheid van God hebben leren kennen. Dan ontvangt men leven uit God en één van de vruchten van dat nieuwe leven is zachtmoedigheid. Van de Heer Jezus staat: “Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel”.
En alleen de zachtmoedigen zullen in het vrederijk deze zachtmoedige Koning dienen.