Snel zoeken:
B1 LES 09 - De Bijbel: het onfeilbaar, onaantastbaar Woord van God

Hoe weten we dat de Bijbel het Woord van God is? Dat is een vraag, waar veel jonge mensen mee zitten en waar nog veel meer anderen zich nooit ernstig op bezonnen hebben. Het laatste is erg jammer, want het is voor onszelf en voor ons getuigenis ten opzichte van anderen van het uiterste belang klaarheid in deze fundamentele zaak te hebben. En dat geldt zeker voor onze tijd, waarin het gezag van de Bijbel op een zo schijnbaar overtuigende wijze wordt beperkt. Laten we daarom dit vraagstuk eens goed onder ogen zien.

01. Valt het met menselijke middelen te bewijzen, dat de Bijbel het Woord van God is? ...... Het is namelijk geen zaak van ons hoofd, maar van ons ......

02. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat de betrouwbaarheid van bepaalde Bijbelse mededelingen niet valt aan te tonen. Hiervan een frappant voorbeeld. Wie is volgens DaniŽl 5 de laatste koning geweest, die over het Babylonische rijk regeerde? ......
Volgens gegevens van de oudheidkundigen was de laatste koning echter Nabonťdus, die op zijn vlucht voor de vijandelijke legers door de Meden en Perzen werd gevangen genomen.

03. Jarenlang heeft men dit feit gebruikt om de betrouwbaarheid van het boek DaniŽl aan te vallen. Totdat er later inscripties werden opgedolven waarop de naam van Belsazar wel voorkwam en bleek dat dit de zoon van Nabonťdus was. Beiden regeerden dus tezamen.
Dit wierp ook een verrassend licht op DaniŽl 5:7. Heel duidelijk bleek namelijk waarom Belsazar beloofde dat hij, die het schrift zou kunnen lezen, de ...... plaats in zijn koninkrijk zou innemen. De hoeveelste plaats kreeg Jozef daarentegen? (zie Genesis 41: 40,44) ......

04. Nemen we aan dat de Bijbel het Woord van God is, omdat anderen dat zeggen? Zoals die pater, die me zei: 'De Bijbel is het Woord van God omdat de Kerk dat zegt'. ...... Want de Bijbel ontleent zijn gezag niet aan de ...... maar de kerk heeft zich te stellen onder het gezag van de ...... De regelmatige terugkerende vermaning in Openbaring 2 en 3 aan het slot van elk van de 7 brieven luidt: 'Wie ......'. En niet: 'Wie oren heeft, die hore, wat de Geest důůr de gemeente tot hem zegt'.

05. 'Maar', zal iemand zeggen, 'de Bijbel zelf zegt toch het Woord van God te zijn?'. Akkoord, dit getuigenis is er. Zo zegt Paulus in Romeinen 3: 2 dat aan de Joden ...... en daarmee doelt hij op het hele Oude Testament. En Petrus wijst als auteur van de profetieŽn ...... aan (2 Petrus 1: 21). Maar als we zeggen, dat de Bijbel het Woord van God is, omdat de Bijbel dat zelf zegt, dan maken we, net als de pater, ook gebruik van een cirkelredenering en nog wel een hele korte.

06. Bovenstaande uitspraken zijn wel zeer belangrijk en we komen er in een andere les uitvoerig op terug, maar zou een onbekeerde zondaar door deze uitspraken op zichzelf tot geloof in de Schrift komen? ......

07. 'Maar', zal een ander zeggen, 'zie nu eens naar het ontstaan van de Bijbel. Het is toch onmogelijk dat zo'n ...... totaal verschillende schrijvers, over een verloop van ......jaar, een totaal van ...... boeken kunnen schrijven, die toch een eenheid vormen, als God dat niet bewerkt heeft?'. Of: 'Let eens op de 'levensloop van de Bijbel', geen boek is zo vervolgd en heeft zich toch gehandhaafd. Geen boek heeft zo'n goede invloed gehad op mensen individueel en op hele volken!'. Ook dit is een belangrijke zaak, en het kan een ongelovige tot nadenken brengen, maar voor een overtuigd aanvaarden van de Bijbel als het Woord van God is meer nodig.

08. Wat is daarvoor dan nodig? Wel, in de eerste plaats is er het getuigenis van de schepping. God zelf is niet te zien, maar Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid heeft God in de schepping geopenbaard, zoals Romeinen 1 vers ...... zegt. Van de schepping gaat zonder woorden een verkondiging uit (Psalm 19 vers ......). Wie dan ook het bestaan van God ontkent, die doet dat tegen beter weten in. Daarom staat in Psalm 14 vers ......: '...... zegt in ......: Er is geen God'.

09. Een eerste vereiste voor de zondaar is dan ook dat hij de stem van het dwaze ongeloof in zijn hart het zwijgen oplegt en doet wat in HebreeŽn 11: 6 staat: '...... en een beloner is voor wie Hem ernstig ......'.

10. Vervolgens richt God zich door de boodschap van de Bijbel tot het geweten van de mens. God getuigt daarin, dat elk mens een ......, dat de gedachten van de mens alleen maar ...... zijn (Genesis 6: 5; 8: 21), dat uit het hart van de mensen allerlei slechte dingen voortkomen (MattheŁs 15 vers ......). Kan een zondaar bij zichzelf nagaan of dit woord waar is? ......

11. Daarna wijst God in Zijn Woord op de redding die in Jezus Christus te vinden is. Als het geweten van de zondaar is wakker geschud en hij overtuigd van zijn verloren, zondige toestand, in het geloof de Here Jezus aanvaardt, dan ervaart hij dat alles wat God zegt over het heil in Christus, over de rust die het kruis schenkt, waar is. Hij ervaart dat de Bijbel hem voedsel geeft voor zijn geestelijke groei. Zijn geloofservaring klopt met wat de Schrift zegt. Kortom het aanvaarden van de Schriften als het Woord van God is een zaak van ......

12. De Bijbel spreekt dan ook niet alleen over het geloof in God en in Christus, maar ook over het geloof in de ...... (Johannes 2: 22).


Attentie: Deze les maakt duidelijk dat we met ongelovigen niet moeten discussiŽren over de Bijbel, maar de Bijbel zelf moeten laten spreken om hen van hun verloren toestand voor God te overtuigen.

Antwoorden
01. nee; hart
02. Belsazar
03. derde; tweede
04. nee; kerk; Bijbel; een oor heeft, die ore, wat de Geest tot de gemeente zegt
05. de woorden Gods zijn toevertrouwd; de Heilige Geest
06. nee
07. 40; 1500; 66
08. 20; 4; 1; De dwaas; zijn hart
09. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat; zoeken
10. zondaar is; boos; 19; ja
11. geloof
12. Schrift