Snel zoeken:
035 jrg 103, 06-1960 Elia de Tisbiet 04

De Karmel:
1. Driemaal is Israël als volk voor de keus gesteld:
a. “Kiest dan heden wie gij dienen zult” zei Jozua bij het in bezit nemen
van het land.
b. “Hoe lang hinkt ge op twee gedachten?”(Statenvert.) zei Elia midden
in Israëls historie.
c. “Jezus of Barabbas” was de keuze in de voleinding der eeuwen.
2. De 400 profeten aten van Izebels tafel. Valse godsdienst gaat altijd om
het geld.
3. Elia liet de Baälpriesters volledig hun gang gaan. “De verstandige kent
tijd en wijze” en
“Zij die geloven haasten niet”.
4. Elia herstelde het altaar des Heren dat verbroken was. Het altaar sprak
van het centrum van Israëls eredienst: de aanbidding van God. Terug
naar het begin: (vergelijk a: Abram “Het altaar dat hij daar vroeger
gemaakt had” (Gen. 13:4); b: Het overblijfsel: “Zij bouwden het altaar
van de God van Israël” (Ezra 3:2).
Elia ging uit van de eenheid van het gehele volk ondanks
dezichtbare verdeeldheid. Hij baseerde zich dus op Gods
gedachten over het volk, niet op de menselijke opvattingen.
a. “De zonen van Jakob waren twaalf” (Gen. 35:22);
b. “twaalf opgerichte stenen, overeenkomstig de twaalf stammen van
Israël” (Ex. 24:4);
c. “en deze stenen zullen zijn met de twaalf namen” (Ex. 28:21);
d. Twaalf toonbroden (Lev. 24:5);
e. Twaalf oversten (Num. 1:44)
f. Twaalf staven, verspieders, enz.;
g. Jozua richtte twaalf gedenkstenen op bij de Jordaan;
h. Elia bouwde het altaar van twaalf stenen;
i. Twaalf korven brood;
j. Twaalf stammen die in de verstrooiing zijn (Jak. 1:1).
5. Elia bad ten tijde van het avondoffer, dat op het negende uur gebracht
werd. Andere voorbeelden:
Daniël: “op de tijd van het avondoffer” (Dan. 9:21);
Ezra: “tijdens het avondoffer” (Ezra 9:5);
Petrus en Johannes: “omtrent de ure des gebeds, zijnde het negende”
(Hand. 3:1);
De Heer Jezus: “En omtrent de negende ure riep Jezus”. Hierop kwam
echter geen antwoord: “Op u hebben onze vaderen vertrouwd en Gij
deedt hen ontkomen…… maar ik ben een worm (Ps. 22:5,7).