Snel zoeken:
203 Het Johannesevangelie in Vogelvlucht 1:13-18

Johannes 1:13
Niemand heeft ooit God gezien

De uitspraak, dat er nog nooit iemand is teruggekomen om ons te vertellen hoe het 'er boven' uitziet, is wel bekend. Velen beseffen echter niet, dat er wel Iemand geweest is die vandaar naar ons toegekomen is.
De apostel Johannes, de schrijver van het vierde boek van het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, noemt die Persoon het ‘Woord’. Hij bedoelt daar o.a. mee, dat alles wat God te zeggen heeft door die Persoon geopenbaard wordt.
‘Het Woord was bij God en het Woord was God’, zo getuigt deze apostel in het evangelie naar Johannes 1 vers 1. In vers 14 laat hij er echter op volgen: ‘Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader’. De persoon, die door de apostel Johannes zo aangeduid wordt, kennen wij als Jezus Christus.
Een andere Johannes, namelijk Johannes de Doper, was de voorloper van Jezus Christus en hij kondigde hem aan met de woorden:‘Deze is het van wie ik gezegd heb: Die na mij komt is voor mij geweest, want Hij was eer dan ik’. Hij was meer dan Johannes en Hij bestond allang voor Johannes, Hij bestaat van eeuwigheid af.
Daarna volgt er in het evangelie een geweldig mooie tekst, die luidt: ‘Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade’. Dat geldt voor allen die werkelijk in Jezus Christus geloven. Genade is hetzelfde als gunst en ook betekent het gratie. Wij mensen staan door onze verkeerde daden ( 'zonden' noemt de Bijbel die) schuldig voor God en we hebben vergeving nodig. We verdienen het oordeel en we kunnen er alleen aan ontkomen als we gratie krijgen.
Nu had God indertijd aan Israël de wet gegeven door hun grote leidsman Mozes, door wie God hen uit Egypte voerde. Die wet hield de mens voor hoe hij leven moest om het eeuwige leven te krijgen. Maar wij mensen kunnen die wet niet houden. De wet zegt o.a. ‘Gij zult niet liegen’, maar we hebben allemaal wel eens gelogen en dus staan we schuldig. Maar nu is het mooie dat in Jezus Christus genade en waarheid openbaar geworden zijn. Genade, want zoals gezegd, wij hebben schuld, we verdienen het oordeel, we zijn afhankelijk van gratie van Godswege. Maar God kan geen genade bewijzen door de schuld door de vingers te zien. Het recht moet zijn loop hebben, ofwel aan de waarheid moet recht gedaan worden. Welnu, Jezus Christus heeft op het kruis het oordeel over de zonden willen dragen. Dat mag iedereen weten, die zijn schuld voor God erkent en in Jezus Christus gelooft.
Zulke mensen worden met God verzoend en zullen eenmaal zijn heerlijkheid zien.