Snel zoeken:
Persoonlijke brief over de Islam

Graag wil ik, zij het zeer laat ingaan op uw briefje bij de cursus. U bent in contact gekomen met mensen die u over de Koran spraken en nu bent u in de war geraakt. U maakt diverse opmerkingen om dat duidelijk te maken. Ik wil daar graag op in gaan en wel als volgt:

(a) het is een bekend feit dat mensen die in een bepaalde godsdienst opgroeien, normaliter de godsdienst van hun ouders overnemen. Heidenen nemen de heidense godsdienst van hun voorouders over. Boeddhisten, Hindoes en Islamieten doen hetzelfde. Voor Joden en Christenen gaat het ook op.
Natuurlijk komt het in al deze godsdiensten voor dat er zijn die het geloof van de voorouders opgeven en eigenlijk ‘nergens meer aan doen’. Anderen gaan over naar een andere godsdienst waarbij verschillende motieven een rol kunnen spelen. Het juiste motief behoort natuurlijk te zijn dat men zich door die godsdienst aangesproken voelt.
In feite is het ook bij al deze godsdiensten de bedoeling dat het volgende geslacht het geloof van de voorouders ook innerlijk aanneemt en niet slechts uit traditie. Dat geldt op een heel bijzondere wijze van het Christelijk geloof. Ik zal dat trachten duidelijk te maken. Bij alle godsdiensten gaat het er namelijk om dat men door uiterlijke handelingen of innerlijke krachtsinspanningen de gunst van de godheid of de goden moet verwerven. Al deze godsdiensten berusten op zelfverlossing. Of je innerlijk wel echt gelooft staat niet op de voorgrond. Geen van allen kennen ze ook rechtvaardging op grond van geloof. Het christelijk geloof kent dat wel en is daarin totaal uniek.

Het komt bij het christelijk geloof niet aan op een voor waar aannemen en meer niet. het komt niet aan op het volgen van rituelen, gebruiken of iets dergelijks. Al loop je de kerk plat, al leer je de bijbel uit je hoofd of wat dan ook, dat maakt je niet zalig.. Het gaat in het christelijk geloof erom dat je je schuld voor God inziet en dus je bekeert en dat je gelooft in Jezus Christus die voor ons op het kruis wilde sterven. Je moet heel persoonlijk Jezus Christus aanvaarden als je Verlosser en Heer en Hem willen volgen. Die innerlijke verandering is beslist noodzakelijk. Toen het evangelie voor het eerst in Europa gebracht werd, werd er niet een religie gepropageerd, maar werd er over een Verlosser gesproken, over Jezus Christus en over Zijn plaatsvervangende overgave op het kruis. Door die prediking kwamen mensen tot geloof en ontstonden er overal gemeenten. Helaas namen velen in de loop van de tijden het christelijk geloof alleen voor de vorm aan. Zo’n geloof baat echter niet. Met zo’n geloof houd je het ook praktisch niet uit. We zien dan ook dat velen in Europa het geloof e aan geven, omdat ze eigenlijknooit werkelijk in Christus geloofd hebben.

(b) Bijbel en Koran zijn door mensenhanden geschreven.Geen van tweeën is kant en klaar uit de hemel gevallen (zouden we dat trouwens geloofd hebben als het was gebeurd?) Maar dat maakt ze natuurlijk niet gelijkwaardig. Het gaat om de inhoud. Is die inhoud door Gods Geest geïnspireerd of niet.

(c) Mohammed zegt openbaringen gehad te hebben, de bijbelschrijvers zeggen ook dat ze hun boodschap van God hebben. Welnu, leg Koran en Bijbel dan maar eens naast elkaar. Je ziet een ontzaglijk groot verschil. In het boek dat ik hierbij insluit (‘Niet in Mekka, noch te Jeruzalem’ ) heb ik dat in een van de hoofdstukken behandeld. Leest u het maar eens. De Koran is aards, soms zinnelijk, de moraal haalt niet bij die van de Bijbel.

(d) Mohammed leefde zo’n 600 jaar na Christus. Je ziet duidelijk dat hij allerlei dingen uit de Bijbelse boodschap heeft overgenomen. Maar meestal heel onnauwkeurig. Mohammed is niet origineel, de Koran is niet origineel. Het is er net mee als met een romanschrijver die motieven van een andere schrijver overneemt en die in een ander jasje steekt.

(e) er zijn al ik weet niet hoeveel personen met een eigen boodschap verschenen. Soms hebben ze die ook te boek gesteld. De Bijbel zegt dat er nog meer zullen opstaan. Niets verwonderlijks dus.We zijn ervoor gewaarschuwd en hoeven dus helemaal niet van ons stuk te raken als we ervan horen.

(f) er zijn zoveel verschillende godsdiensten omdat Satan de mensen verleidt. De mensen zijn van God afgedwaald en ze lanceren hun eigen ideeën.

(g) dat God bestaat kunnen we zien in de Schepping. De Bijbel zegt dat de schepping zijn eer verkondigt }lees Rom. 1:18-20). Maar wij mensen willen daar niet aan. Sinds de vorige eeuw hebben we de wijsheid in pacht en verkondigen we dat alles vanzelf door evolutie is ontstaan. Tijd en toeval doen het. Ik zeg dat wat ironisch, maar het is ook dwaasheid.

(h) dat de Bijbel het betrouwbare woord van God is,kan geen mens’bewijzen’. We weten dat niet omdat de kerk het zegt. Wetenschappelijk is het niet aan te tonen. Natuurlijk kunnen we allerlei argumenten aanvoeren, zoals:
-het wonder van zijn samenstelling:40 schrijvers levende in een bestek van 1500 jaar schrijver 66 boeken die een geweldig geheel vormen.
-het wonder van zijn bewaring: geen boek is zo vervolgd en toch is het de eeuwen door bewaard,
-het wonder van zijn uitwerking op volken van welke aard dan ook. En zo zou meer te noemen zijn. Maar dat op zichzelf overtuigt niet. De overtuiging dat het Gods Woord is wordt alleen gewerkt door de Bijbel te lezen De Bijbel zelf moet bewijzen dat Hij Gods Woord is. Als iemand ervoor open staat overtuigd tewillen worden en in die geest de Bijbel leest,dan zal God hem overtuigen door de Bijbel en door de werking van de Heilige Geest. God wil ons door de boodschap van de BIJBEL ervan overtuigen dat we zondaars zijn en dat we een Verlosser nodig hebben.

Ik heb uw brief bijna punt voor punt langs gelopen. Hopelijk hebt u wat aan mijn opmerkingen. Fijn dat u met de lessen wilt doorgaan. Vragen kunt altijd stellen, maar graag wat clementie wat de tijd van beantwoorden betreft. Er doen namelijk 1600 cursisten mee en velen hebben vragen.