Snel zoeken:
Problemen binnen uw kerk of kring

Er is wel geen kerk of kring of er zijnproblemen. Enerzijds verschillen die naar gelang de structuur van de betreffende geloofsgemeenschap is, anderzijds vertonen ze overeenkomsten. Ik heb dan nier problemen van leerstellige aard op hert oog die tot een kerkscheuring kunnen leiden, maar problemen van praktische aard. Deze hebben meestal niet een kerkscheuring tot gevolg, maar wel dat een of meer leden van de betreffende kerk of kring ergens anders hun heil zoeken..

Zij die weggaan geven daarvoor meestal een of andere reden op. Sommigen verdwijnen met de stille trom. De redenen die men opgeeft zouden de volgende kunnen zijn:

Gelovige X, een figuur met leiderscapiciteiten, geeft aan dat hij en zijn gezin niet meer de godsdienstige bijeenkomsten kunnen bezoeken omdat er teveel gebeurd is en er teveel over hen gepraat is.

Deze gelovige zou ik twee vragen willen stellen en wel: Beste broeder hoe is het mogelijk dat u met uw alom erkende leiderskwaliteiten, niet het vertrouwen heb kunnen winnen van het merendeel van uw gemeenschap, zodat u samen met hen de gebeurtenissen in goede banen had kunnen leiden en de problemen had kunnen overwinnen. Op zichzelf is het toch wel bevreemdend dat u hiertoe niet in staat bent geweest?
De tweede vraag is vrij pijnlijk, maar terwille van de mogelijkheid moet ze toch gesteld worden en wel deze: .of is het u niet gelukt omdat mede een onderdeel van de problematiek bent, die speelt?
Als er over u gepraat wordt dan doet men dat toch niet zomaar?

Gemeentelid Y geeft te kennen dat een bepaalde gebeurtenis voor hem de druppel was die de emmer deed overlopen.

Zo’n broeder zou ik willen zeggen, dat er dus eerder al meer druppels zijn gevallen en hem de vraag willen stellen of hij daarmee gehandeld heeft in de geest van o.a. Mt 18: 15-18. Dan zouden die druppels op de gemeenteparaplu gevallen moeten zijn en tot bespreking op gemeenteniveau hebben moeten lijden.

Als hij dat niet gedaan heeft dan is hij er mede schuldig aan dat de emmer tenslotte overliep

Gemeentelid Z en zijn vrouw geven geen reden voor hun vertrek aan. Ze zijn dankbaar voor de zegeningen die ze in het midden van de gelovigen met wie ze vergaderden, hebben ontvangen en vragen:
“willen jullie voor ons bidden om verdere leiding van de Heer in welke weg Hij met ons voor heeft?’

Deze familie zou ik willen wijzen op het verkeersbord dat staat aan het einde van een afrit van een autoweg. het is niet bedoeld voor de mensen die de afrit af rijden, maar voor hen de afrit per vergissing als een oprit beschouwd hebben en die oipgeredem zijn. Het roodomrande waarschuwingsbord vermeldt namelijk op het witte vlak de waarschuwende woorden GA TERUG. Als men namelijk doorrijdt wordt men een spookrijder met alle mogelijke gevolgen van dien. Mijn gebed voor dit gezin kan niet anders zijn dan terug te keren te midden van de gemeente waar ze zoveel zegeningen genoten hebben.

Er zouden nog veel meer redenen voor het verlaten van een geloofsgemeenschap aangevoerd kunnen worden, maar dit zijn er enkelen aan de praktijk ontleend en het leek met nuttige ze eens onder de aandacht van anderen ter brengen.