Snel zoeken:
000b Lijst van Bode-artikelen

Lijst van alle artikelen in Bode
De onderstaande artikelen van J.G Fijnvandraat zijn verschenen in het maandblad voor bijbelstudie De Bode van het heil in Christus
B97 / 1954
• Voorgangers 171
B98 / 1955
• Naδman de Syriλr 7
• Twee ernstige voorbeelden 21
B99 / 1956
• Ethiopiλrs 6
• Jakob, de man die zichzelf wilde helpen 23
• Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht 70
• Christus ter rechterhand Gods 92
B100 / 1957
• Goede werken 23
• De arbeiders in de wijngaard 57
• De gelijkenis van de bruiloft 72
• De gelijkenis van de heer des huizes 91
• Eljasib 38,149
B101 / 1958
• Overzicht vd geschiedenis van Abraham 15 enz.
• De man die Israλl zondigen deed 28,38,59
• 't Is maar een geslachtsregister 165
B102 / 1959
• Het spreken in talen 130,154,165,177
B103 / 1960
• Elia, de Tisbiet 31,47,61,94,109,126
• Addereieren en spinnewebben (Jes.59) 82,102
• De Filippiλrs en het evangelie 24
• De gezindheid zij in u 108
• Christus, David en wij 146
• Genade en waarheid 169
• Christus en de gelovigen 177
• Onderwerpen en weerstaan 187
B104 / 1961
• De z.g. gebedsgenezing getoetst aan de Schrift 34,49,65
• Wet en evangelie der genade 122
• Elisa, de man Gods 143,151
B105 / 1962
• Strijd de goede strijd 9,18
• Elisa, de man Gods 34,55,94,124,146
• Geef het schip niet op 63
• Jezus zelf 102
• Zonde en zenden 162, 186
B106 / 1963
• Zonde en zenden 5
• Koning Josia en zijn opvolgers 71
B107 / 1964
• Bestaat 'de kerk' vd tijd van Abraham af? 25
• De Gemeente, het lichaam van Christus
B107 / 1965
• De Gemeente, het lichaam van Christus
• De Gemeente, het huis van God
B109 / 1966
• De Gemeente, het huis van God
• De Gemeente, de bruid van het Lam
B110 / 1967
• De toekomst van de Gemeente
• De gelovige en de regering 17, 179
• Een tevreden oude man (Barzillai) 170
B111 / 1968
• Voor en na het kruis 20,33
• De eenheid van de gelovigen 161,177
• Keer niet terug langs de weg die gij gekomen zijt 75
• Het herkennen van de valse profetie 109
B112 / 1969
• Het geheim van herstel en geestelijke groei 110
• Israλl en het het evangelie 122,129,156,164,177
B113 / 1970
• Wat moeten we aan met de bijbelse mededelingen 110
• Wat zegt de Schrift over de hel 35,63,83
• Als het anders was 99
B114 / 1971 en 1972
• Het Israλlprobleem
B115 / 1972
• David zonder wapenrusting 182
B116 / 1973
• Op Jezus zien 149,168
• God de Schepper 177
B117 / 1974
• Boze gezindheid of een boze 12
• Over bloed en bloedtransfusie 25-36
• De kerk aan de kant van de vertrapten 56
• Is de doop met de Heilige Geest een bepaalde ervaring 74,81
• Vragen rondom kritisch commentaar 97
• Is de wereld te veranderen 108,129
• Enthousiasme en gehoorzaamheid 105,161
• Wij zijn schuldig 157
B118 / 1975
• De droom van Nebukadnezar 1,21,45,65,89,124
• Huwelijk en gerechtigheid 40
• Het eeuwig evangelie 83
• Het Onze Vader 109
• De vier dieren van Daniλl 149
• De berooide vrouw uit Sunem 160
• Het beest uit de Openbaring 179
• Zijn voetstappen 204
• Is de Gemeente het geestelijk Israλl 231,244
B119 / 1976
• Is de Gemeente het geestelijk Israλl serie 1 t/m 274
• De zeventig weken van Daniλl 16,67,92,144,157
• Als ik zie 97
• Johannes Markus, een voorbeeld en waarschuwing 233,266
B120 / 1977
• Dopen, waarom eigenlijk (serie) 3 t/m 249
• Engelen in de afgrond 21
• Here of Heer 142
B121 / 1978
• Dopen, waarom eigenlijk (serie) 2 t/m 242
• Verdeeldheid onder de Joden en onder ons 60
• Achteruitgang en herstel 129
• Over de verhouding tussen bekeerde Joden en heidenen 86,114
• Altaar of kansel 215
B122 / 1979
• Dopen, waarom eigenlijk 18,45,57,80
• Jezus riep 70
• Opname van de Gemeente, en hersenschim? (serie) 91 t/m 260
• Vragen over de doop 116,141,165
• Wanneer zou u uw kerkgenootschap verlaten 242
B123 / 1980
• Opname van de Gemeente, en hersenschim? (serie) 1 t/m 260
• Gouden en zilveren vaten 46,53,94,97
• God heeft u allen geschonken die met u varen 117
• Hand in hand 179,198,219,253
• Een zacht antwoord keert de grimmigheid af 199
B124 / 1981
• Hand in hand (serie) 12 t/m 202
• Het woord en zijn werking 179,198
• Apollos 102
• zij zochten hun herstel 208
B125 / 1982
• Niet in het oordeel, wel voor de Rechterstoel 46,71
• Welke doopformule moeten we gebruiken 95
• En zegt: ik heb berouw 107
• Over het afstaan van organen 124
• Drie belangrijke voorschriften 141
• Het koninrijk der hemelen en
• het koninkrijk van God 157,161,198,216
• Onze offeranden 181,205
• Tekenen en wonderen 218
B126 / 1983
• Onze offeranden 3
• De gevaren van typologische Schriftverklaring 26
• De bediening van het Woord 43
• Staat dan in de wijsheid, maar… 65
• Noch de vrouw zonder de man, noch de man zonder de vrouw 95
• Moeten we de Bijbel dan toch letterlijk nemen 109
• Wat voor opstanding was dat 135
• Wie zijn de Zonen Gods (Gen.6:1-4) 152
• De Bijbel, waarom Gods Woord 213
B127 / 1984
• Geen gezag in je gezin, wel in de vergadering 14
• De Bijbel, waarom Gods Woord 15,33
• Over orde en tucht in de vergadering (serie) 21 t/m 198
• Bedenkelijke Schriftuitleg 49 Jezus Christus, de Spruit 82
• Geschreven of ongeschreven belijdenis 160
• Die oude Bijbel… toch zo gek nog niet 193
• Want waar twee of drie vergaderd zijn 201
B128 / 1985
• Hoe denkt God over echtscheiding 11,35
• Laten twee of drie broeders spreken 15
• Niet minachten, niet oordelen 41
• Dood… zijn of niet zijn 46,68
• De leer van de verwerping 86,118,138,157,170
• Staat echtscheiding op ιιn lijn met overspel 96
• Geestelijk verstand en toewijding 100
• Over de betekenis van Matth.18:18-20 192,211
B129 / 1986
• Over de betekenis van Matth.18:18-20 (serie) 5 t/m 158
• God gebruikt mensen 166
• Weerstand tegen het christelijk geloof 169
• Jozef en Mozes: typen van Christus 198
• Het kind en zijn moeder 201
B130 / 1987
• Onttrekking, zorg en tuicht 17,28
• Met menselijke overwegingen kom je bedrogen uit 47
• De betekenis van het offer van Jezus Christus
• op het kruis 116,138,141,190,212
• De volmaaktheid van de Heer Jezus 134
• Ik en Barnabas 177
• De Bijbel spreekt mij aan 195
B131 / 1988
• Zijn de gelijkenissen verslagen van reλle gebeurtenissen 15
• Een oproep aan medestrijders 21,58,71
• Ik zag niemand anders dan Jakobus, de broeder van de Heer 23
• Een valse profeet die de waarheid spreekt 51
• Zelfs Barnabas 65
• Als iemand zondigt 78
• Behandeling van tuchtzaken in de Gemeente 93,118,129
• Schaap, munt, zoon 168,189,216
B132 / 1989
• Schaap, munt, zoon 9
• Belijden, wat houdt dat in 44
• Alleen… verkering en verloving 68,93
• Pascha, manna, koren 103
• Lopen wij goed 122
• Jammer, Jozua 160
• Zeven kenmerken van een gekwetst gemoed 193
• Weten mijn buren dat ik een christen ben 248
B133 / 1990
• Rechtvaardiging 2
• Het was niet die man alleen 25
• Schuld belijden, dat is moeilijk (Ex.31:21-25) 49
• Ezechiλl… ofwel op weg naar het einddoel 59,88,107,130,164
• De Bijbel… ja, maar hoe 116
• De Tabernakel 225,246
B134 / 1991
• De Tabernakel 20,30
• De christen en het geld 54,78,102
• De aartsvaders 139
• Christus, de hoop der heerlijkheid 154
• Waar is Jeremia gebleven 184
• Paulus en Jakobus 214
• Meningsverschillen over hertrouw na scheiding 224
B135 / 1992
• De oude mens 7,30,55,77
• Het probleem van Hand.7:16 91
• Drie zonen 97
• Het zoete en het bittere van het profetische woord 126
• Pastorale zorg 156,180
• Moet ik mezelf liefhebben 207
• En weest dankbaar 225
• Wandelen met God 259
B136 / 1993
• Negatieve zaken, spreken over en spreken met 9
• Met verdriet kun je leven, met wrok niet 25
• De vreze des Heren 37
• Hoeveel hij lijden moet voor mijn naam 41
• Kun je als christen straffeloos je eigen gang gaan 68
• Dienst, liefde, eerbetoon 89
• Reacties, mogen we uw mening horen 119
• Een toonbeeld van genade 129
• Geloven en getuigen 169
• Valse profeten, hoe herkennen we die 207,230
• Vooroordelen, veroordelen 217
• Wat zijn we rijk 251
B137 / 1994
• Vijf woorden 4
• Jozef, ons voorbeeld 14
• Christus en zijn bruidsgemeente 39
• Verschillen onder de broeders 60,80
• De doorn van Paulus 105
• Obadja, de knecht van de Heer 125,185
• Om Hem te kennen 161
• Ik loop daarom zo 214
• Rehabeam, een waarschuwend voorbeeld 236
• Vissers van mensen 260
B138 / 1995
• Wij en de mensen 11
• Die met tranen zaaien 33
• Alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen 49
• Discipelschap 82
• Het falen van het volk van God 105
• Roeping en uitzending van de discipelen 132
• Thomas, de vorst der twijfelaars 154
• Filippus en zijn problemen 177,198
• Nathanaλl, de oprechte Israλliet 248
B139 / 1996
• Verdraagzaamheid, een schaars artikel 9
• Oordelen, beoordelen, veroordelen 29
• Hij hoort er echt ook bij 65
• De betekenis van Jezus Christus voor God en voor ons 73
• God dienen… zeker maar dan zo 97
• Het staat er niet zomaar 141
• De liefde van God 145
• Jezus keerde Zich om 169
• Wat Paulus wenste of verwachtte 208
• Roemen in het kruis 227
• Orders voor soldaten 244
B140 / 1997
• Geloof en goud 9
• En gij hoort daarvan 40
• Was het graf wel echt leeg 49
• Heer, leer ons bidden 79
• Abraham, een voorbeeld van vertrouwen op God 97,124
• Wie is God en wie zijn wij 177
• De drie tafels 200,226
• Israλl bij de Kerk, of de Kerk bij Israλl 250
B141 / 1998
• Zie hier is de Christus jan.
• Bartimeόs febr.
• God verheerlijken apr.
• Het Anker mei
• Het tweede Avondmaal juni/juli
• De les van de drie opwekkingen aug.
• het eigen ik doden sept.
• Na de dood okt.
• Is het echt zo ingewikkeld nov.
• Het Anker dec.
• Wat zijn christenen dec.
B142 / 1999
• Het kruis geen bijkomstigheid jan.
• Zitten we nog in de wedstrijd febr.
• Wat niet geboden is mrt.
• De onmacht van de twijfel apr.
• De opname… wat bedoelt u daarmee aug.
• Mag een toespraak in de dienst voorbereid worden sept., nov.
• Een uitleg van Jak.5:4 okt.
• De eerstgeborene van het onreine vee dec.
B143 / 2000
• Geestelijke vrijheid… wat houdt dat in jan.
• Boosheid, toorn febr.
• Ik mag jou niet ergeren mrt.
• God voorkomt het niet apr.
• Aanbidding… brengen van offers aug.
• Bigamie en polygamie sept.
• Waarom we ons geen Darbisten noemen nov.
• Pestende Penunia dec.
B144 / 2001
• Een gelofte doen febr.
• Valse beschuldigingen apr.
• Van je verdriet geen troetelkind maken juni/juli
• Wat staan wij aan de Here af aug.
• Een lofzang voor de Heer nov.
B145 / 2002
• Hanna, wat moet dat worden met je zoon jan.
• Opvoeding, Eli, wat heb je ervan gemaakt febr.
• De mens… een onbegrijpend wezen mrt.
• Hoor, Here, want uw knecht spreekt mei
• De waarheid klinkt schel juni/juli
• Je kunt God niet voor je karretje spannen aug./sept.
• Leiders komen bovendrijven okt.
• Op je teentjes getrapt nov.
• Leiderschap is niet erfelijk dec.
B146 / 2003
• Saul tussen het pakgoed (1Sam.10:16-27) jan.
• Een ieder heeft iets febr.
• Krachtdadig optreden (1Sam.11) mrt.
• Verantwoording afleggen (1Sam.12:1-5) mei
• Vervulde wensen, een bewijs van Gods zegen? (1Sam.12:6-25) juni/juli