Snel zoeken:
Verklaring van JGF betreffende de vergadering te Leeuwarden


In verband met opmerkingen betreffende de vergadering te Leeuwarden en mijn persoonlijke houding, lijkt het mij nuttig toe om de volgende verklaring te geven


Verklaring op “persoonlijke titel” betreffende de vergadering te Leeuwarden


De broeders en zusters die te Leeuwarden vergaderen in de Naam van de Heer Jezus wensen de volgende beginselen van vergaderen te handhaven:


A betreffende het ontvangen aan het avondmaal
(a) we ontvangen alleen personen die gelovigen zijn en waarvan wij een
voldoende getuigenis hebben verkregen;
(b) die niet leven in moreel of leerstellig kwaad (zie 1Kor. 5 en 2Joh);
(c) die niet zodanige contacten (gemeenschap) hebben met bozen in leer
en wandel datr ze gemeenschap met de zonden van deze bozen
zouden hebben.

Nadere toelichting: we willen ‘open’ staan voor alles wat goed is en’gesloten’ voor alles wat boos is. Anders gezegd: we zijn zowel ‘open’ als ‘gesloten’, dat wil zeggen: we willen net zo ‘open’ zijn als de Schrift toestaat en net zo ‘gesloten’ als de Schrift vereist.


B betreffende erkenning van tucht
In principe accepteren we tuchtmaatregelen die een vergadering genomen heeft ten aanzien van personen in haar midden. Wanneer andere vergaderingen (liefst naburige) na ernstig onderzoek tot de conclusie komen dat de maatregel onbijbels is, achten we ons er niet langer aan gebonden wanneer de betreffende vergadering haar handelwijze niet corrigeert en vastblijft houden aan haar verkeerde beslissing.

Nadere toelichting: We zijn zowel ‘onafhankelijk’ als ‘afhankelijk’. ‘Onafhankelijk’ in die zin dat we voor het uitoefenen van tucht op een persoon in ons midden niet de toestemming van andere vergaderingen nodig achten of de plicht zouden hebben hen te consulteren (hoewel dat consulteren op zichzelf niet verkeerd zou zijn).
We zijn’afhankelijk’ in die zin, dat we ons gebonden voelen tuchtmaatregelen van andere vergaderingen te erkennen zoals we hierboven hebben gesteld.