Snel zoeken:
227 jrg 123, 05-1980 God heeft u allen geschonken die met u varen

Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 123 (1980)

Wie indertijd het schip zag waarmee Paulus op weg was naar Rome, zou nooit gezegd hebben: Daar vaart Paulus met zoveel man. Nee, men zou het gehad hebben over de Romeinse hoofdman Julius, die met zoveel gevangenen naar Rome voer of men zou over de kapitein en het scheepsvolk gesproken hebben, die een aantal mensen naar de hoofdstad van het rijk brachten.
Maar God spreekt anders. Paulus voer niet met Julius mee, Paulus voer niet met het scheepsvolk mee, nee, zij voeren met Paulus.
Op dit schip met tweehonderd zesenzeventig man was er voor God maar één persoon waar alles om draaide en dat was zijn dienstknecht. Het maakt dus erg veel verschil vanuit welk gezichtspunt je iets bekijkt. Zien we met de ogen van God of met de ogen van de natuurlijke mens?
Voor de astronoom is de aarde een vrij onbetekende planeet in een klein zonnestelsel. Er zijn planeten (denk aan Jupiter) waarbij de aarde maar een lilliputter is. Bovendien zijn er veel meer zonnestelsels dan het onze en is het aantal sterren dat die zonnestelsels bevatten veel groter dan dat van het onze. Voor God echter is de aarde het belangrijkste object in al die werelden van sterren. Hier heeft Hij de mens als kroon op zijn schepping geplaatst. En wat nog meer zegt: hier leed en stierf Gods zoon tot verlossing van de gevallen mens.

Op het verloop van de wereldgeschiedenis heeft de veldtocht van Kedarlaomer en zijn bondgenoten tegen de opstandige volken in het Zuiden van Palestina weinig invloed gehad. Geen geschiedenisboek rept erover. God vermeldt deze veltocht echter wel, omdat er twee personen bij waren, waarin Hij belang stelde, namelijk Abraham en Lot.

Er wordt van christelijke zijde vaak gezegd, dat de bijbel geen geschiedenisboek, geen aardrijkskundeboek of wetenschappelijk boek is. Dat is natuurlijk waar en we zouden zonder verder commentaar met deze uitspraak instemmen als men er niet iets anders mee bedoelde te zeggen. Men bedoelt er namelijk mee dat de bijbel geschiedkundig niet al te serieus genomen behoeft te worden. Aardrijkskundig zou je er ook niet op aan kunnen en als het gaat om wetenschappelijke gegevens zou er de grootste onzin in de bijbel staan. De conclusies wijzen we echter pertinent af. De bijbel is geen geschiedenisboek, maar als de bijbel geschiedkundige gegevens vermeldt, dan zijn die wel betrouwbaar. Zo is het ook met aardrijkskundige mededelingen, en met zaken die op het vlak van natuur- en sterrenkunde liggen. Deze dingen worden echter alleen vermeld in verband met de heilsgeschiedenis en ze worden gezien in het licht van de heilsgeschiedenis. Zoals op het schip in Gods oog alles draaide om Paulus, zo draait in de hele wereldgeschiedenis alles om Jezus Christus en zijn gemeente. Dat gezichtspunt beheerst de bijbel.
En zoals toen allen die letterlijk met Paulus voeren behouden aankwamen zo zullen allen die geestelijk met Paulus varen, d.w.z. die het evangelie aannemen dat hij verkondigde, voor eeuwig behouden aankomen.