Snel zoeken:
c Maakt het verschil of je gelooft in Boeddha, Mohammed of Jezus?

MAAKT HET VERSCHIL OF JE GELOOFT IN BOEDDHA, MOHAMMED OF JEZUS ?

ofwel: ZIJN ALLE GODSDIENSTEN IN WEZEN GELIJK?

Lezen: Gen. 1:1 en Joh. 1:1 en 14:6

Inleiding: Er wordt wel gezegd: 'Het doet er niet toe van welke kant je een berg beklimt, als je maar op de top komt'. De vergelijking gaat mank om 2 redenen: 1. Gaat niet op voor een berg, die van een of meer kanten volkomen ontoegankelijk is. 2. Gaat niet op voor een verlamde.

Bespreking wereldgodsdiensten
Het Hindoe´sme
Ontwikkeling over 5000 jaar. Hindoe is perzisch voor IndiŰr.
Naam: 1200 n. Chr. door Moslims gegeven.
Geen stichter Geen structuur Geen belijdenis. Is Leefwijze.
LEVEN vereerd. Ganges heilige rivier. Baden. As uitstrooien.
Vele opv.:
a. Verering een God, vele of geen. Panthe´sme of Een God en vele manifestaties;
b. Geen vlees eten, anderen offeren en eten het wel;
c. Verering van Sjiva, Vishnoe of zijn incarnaties (avatars) o.a. Krishna en Rama;
d. Plaatselijk cultus om bep. elementen;
e. Spreken over laatste werkelijkheid (persl. of onpersl.)
- Oud: godinnen en goden. Later Brahma, Visjnoe, Sjiva;
- Arische ('edele') invloed Taal werd sanskriet;
- Heilige boek VEDA vid = kennis ca. 800 v. Chr.;
- Wereldziel (poeroesja) en materie (praktri).
Offer-mond = priesterklasse (brahmanen);
Armen = adel (rajanja's, later ksjatrija's);
Kasten dijen = landeig., handelaars, bankiers(vaisja's);
Voeten = arbeiders, ambachl.,slaven (sjoedra's).
- Ander heilig boek: BAGAVATGITA (zegt hoe God in gedaante van Krishna op aarde kwam) en de OEPANISJADEN;
- Priesters werden het belangrijkst, riten en spreuken (mantra's) Incarnatie - door beter leven op hoger niveau en zo afkomen van je karma;
- Het wereldrad verlaten en NIRWANA binnengaan.

Leer - kennis is niet analyseren buiten je, maar ervaren in je
- Tegen Braham kun je niet zondigen. Zonde is onwetendheid;
- Verlossing is verlichting, bewustwording van eenheid;
- De weg is YOGA- vele soorten!!!;
- Mediteren is niet over God nadenken, maar in zijn wezen indringen.

Het Boeddhisme
Stichter: Siddharta Gautama Boeddha(= de verlichte) 560 v. Chr. was prins. Luxe leventje geen bevrediging - verliet vrouw en kind - zwervend prediker. Porbeerde door yoga zijn atman (zelf) te verenigen met de oorsprong en betekenis van de wereld (Brahman). Leidde niet tot ware kennis. Uiterlijke handelingen zinloos. Verwierp: heilige schriften en kasten. Toen meditatie: verlichting in drie stadia.
1e Nacht - alle vorige levens passeerden;
2e Nacht - zag rad van geboorte, dood en wedergeboorte en wet die het bestuurt;
3e Nacht- vier edele waarheden: kennis van lijden; oorzaak van het lijden; vernietiging van het lijden en de weg tot vernietiging.
Toen kon hij nirwana in, demon raadde dat aan, maar god Brahma Sahampati vroeg hem de kennis door te geven; besloot rad van leer in beweging te zetten.

Leer
Karma (= oorzaak en gevolg) bindt de mens aan de kringloop van goede en slechte daden. vorige levens bepalen je volgende leven door kennis van het proces en door aan voorwaarden voldoen je karma overstijgen.

Vier edele waarheden:
- Lijden veroorzaakt door karma in het verleden;
- Veroorzaakt door verlangen naar verkeerde dingen of verkeerd grijpen naar de goede dingen;
- Aan het lijden valt te ontkomen;
- Het edele achtvoudige pad is de oplossing.

Achtvoudige pad:
Juiste kennis 1 en 2 wijsheid/verstaan;
Juiste levenshouding;
Juist spreken 3,4 en 5 ethisch gedrag;
Juist handelen;
Juist leven (of beroep);
Juiste inspanning 6,7 en 8 geestelijke discipline;
Juiste concentratie;
Juiste medetatie.

Nirwana is veranderder staat van het menselijk bewustzijn.

TOETSING

Wie is God? Schepper boven zijn schepping verheven. Almachtig, Alwetend, Souverein, Licht en Liefde.

Heeft zich geopenbaard
In schepping d.i. in de natuur;
In de Bijbel d.i. in schriftuur.

Wie is de mens? Schepsel van God. Oorspr. goed, maar gevallen. In macht van Satan, zonde en dood. Niet in staat zich tot God op te heffen.

Verlossing? Niet van mens uit, maar van God uit.
'Waar zijt gij?' Gen. 3:15 al aangekondigd. Offers spreken van zijn zoendood. Profeten kondigen die aan. Bijbel laat zien wie Hij is.

Hoe eraan deel? Door geloof zonder werken.

Wat behelst het? Eeuwig leven bij God in het Vaderhuis.