Snel zoeken:
702 jrg 118, blz 73 1975 Huis van Goud, enz

BOEKBESPREKING 1)

Er zijn de laatste tijd een paar brochures verschenen, waar we graag de -aandacht op willen vestigen, te weten:

HUIS VAN GOUD. WELKOM! door J. Rouw. Prijs f l,-
Dit is een fantastisch mooi boekje, waarin op duidelijke, vlotte wijze de geestelijke betekenis van de tabernakel wordt voorgesteld. Er zit een geweldige evangelieboodschap in. Bovendien is het zo geschreven dat je het tieners en tachtigers, met alles wat daar tussen zit, in handen kunt geven. En dan de uitvoering! Goed papier, 14 prachtige kleurenfoto's, en prima gezet. Kortom: een topper onder de Rouw-uitgaven. En dat voor .... één gulden! Hoe bestaat het...!

WAT IS DE UITVERKIEZING ? door W. J. Ouweneel. Prijs f 1,25
Dit is deel 2 van de "Wat is?"-serie, uitgegeven door "Uit het Woord der Waarheid".
Ten aanzien van de uitverkiezing heerst er heel wat misverstand. De schrijver doet een m.i. geslaagde poging hierin wat klaarheid te scheppen. Goed wordt naar voren gebracht wat het wezenlijke van het christendom is, te weten de openbaring van de hemelse dingen. Hij laat zien, dat de uitverkiezing heel wat meer inhoudt dan de redding. Hiermee raak ik echter ook een aanvechtbaar punt in deze brochure. Br. Ouweneel ontkoppelt namelijk deze beide en trekt dat door met betrekking tot het werk van Christus. Hij stelt:
1 "Ook als de zonde er niet geweest was, zou God toch een fundament gehad
moeten hebben om ons, aardse schepselen, de hemelse zegeningen te kunnen
geven .... Het was noodzakelijk, dat de Heer jezus als het Lam
hier op aarde zou komen, opdat Hij het werk der verheerlijking zou
volbrengen".
2. "het zondeprobleem is er later bijgekomen".

Hij brengt ze daarna wel weer met elkaar in verband, maar ontkoppelt ze
even verder weer drastisch (blz. 16). De schrijver begeeft zich hiermee op
glad ijs. Wat er gebeurd zou zijn, of wat God had moeten doen als er geen
zondeval was geweest, behoort tot de niet geopenbaarde dingen. We kun-
nen daarover alleen maar speculeren. Te stellen, dat zonder zondeval Christus toch als Lam hier op aarde moest komen, gaat veel te ver. Je kunt dat niet bijbels waar maken en het houdt grote konsekwenties in. Een offerdood (dat is toch met komen als Lam bedoeld?) zonder zondeval is een bijbelvreemde gedachte.
Er komt trouwens nog iets bij. Als er een uitverkiezing bestond van de mens in het algemeen, dan zouden we het zondeprobleem in principe buiten de uitverkiezing kunnen laten. We konden dan de uitverkiezing op zichzelf beschouwen. Er is echter - en dat laat br. Ouweneel ook duidelijk uitkomen
een persoonlijke, individuele uitverkiezing. Welnu, als persoon is niemand
van ons ooit in de hof van Eden geweest. We waren altijd en alleen maar als zondaars. Dit maakt het spreken over uitverkiezing, met loskoppeling van het zondeprobleem, onmogelijk. Als ik persoonlijk ben uitverkoren dan heeft God in zijn raad aan mij gedacht, maar Hij kon niet anders aan mij denken dan als aan een zondaar.
Overigens bevat het boekje veel goeds.

WAT IS HET NU: SCHEPPING OF EVOLUTIE? door W. J. Ouweneel.
Prijs f 1,25.
Dit boekje is in dezelfde serie uitgekomen als het voorgaande. Het is een prachtboekje voor onze studerende jeugd. De schrijver gaat keihard in tegen de evolutieleer. De taal is tot en met afgestemd op de jeugd. Ik kan me voorstellen, dat ouderen onder ons daarbij misschien de wenkbrauwen eens fronsen, maar ze vergeten dan hoe provocerend de taal van veel leraren op de "middelbare" school is. Persoonlijk zie ik deze stijl alleen maar als een voordeel. Het spreekt de jeugd aan, ze lezen dit boekje aan één stuk uit.
Natuurlijk is met deze brochure niet alles gezegd. Dat hoeft ook niet. Als de jongelui in de gaten krijgen dat er op school heel wat "haagse bluf" wordt opgediend, is er met dit geschriftje al veel bereikt.

Daar waar br. Ouweneel de evolutietheorie met wetenschappelijke argumenten aanvalt, zijn deze argumenten uiteraard voor weerlegging of ontzenuwing vatbaar. Hier moeten onze jonge lezers natuurlijk wel even om denken, anders lopen ze gevaar de kluts kwijt te raken als er eens een argument sneuvelt. Ik denk bijvoorbeeld aan het feit, dat er afdrukken zijn gevonden van wat zeer grote menselijke voeten zouden zijn, waarover, of waarbij de print van een dinosaurus is bewaard gebleven. De hieruit getrokken konklusie staat of valt met het feit of we met een echte mensenvoet te doen hebben. Dat bewijs is natuurlijk moeilijk te geven, en een tegenbewijs zou op den duur wel eens gegeven kunnen worden.
Hetzelfde geldt voor het feit, dat prof. Barnes (blz. 32) op grond van het afzwakken van het aardmagnetisme berekent, dat de aarde niet ouder kan zijn dan zo'n 10.000 jaar. Dit kan hij natuurlijk ook alleen maar zo stellen door gebruik te maken van het actualiteitsbeginsel, dat echter in deze zaak juist in het geding is. Snuggere jongelui zullen echter wel inzien, dat daar het betoog niet mee staat of valt, maar het is wel goed dat ze er op bedacht zijn.

In de literatuurlijst achterin had ik graag ook "De Zondvloed" van Rehwinkel opgenomen gezien. Misschien kan dat nog eens bij een herdruk?
Al met al van harte aanbevolen. Geef het uw kinderen en laten die het aan hun schoolkameraden doorgeven. Dat houdt dus in, dat u tien exemplaren tegelijk bestelt.


1) U kunt deze brochures ook bestellen bij Uitgeverij H. Medema, postbus 362. Apeldoorn.