Snel zoeken:
707 jrg 126, blz.52 1983 Jeh.Getuigen aangeklaagd

A. P. Wisse, De Jehovah's getuigen aangeklaagd - een onthullend verhaal; Kok, Kampen z.j., 143 pagina's, prijs f 14.90.

Bij KOK, KAMPEN IS EEN INTERESSANT BOEK over de Jehovah's Getuigen verschenen. Het is van de hand van journalist A. P. Wisse en behandelt de ervaringen die Nico Klein met deze beweging heeft opgedaan. Het is in feite hetzelfde relaas als wat J. Doyon een aantal jaren terug publiceerde in haar boek 'Herders zonder erbarmen'.
De schrijver laat zien hoe Klein door gezinsomstandigheden in de leer van de Jehovah's Getuigen geïnteresseerd raakte.
Af en toe opduikende weerzin werd overwonnen en v66r hij het besefte was hij totaal ingekapseld. Spoedig was hij een erg aktief lid, en zelfs ging hij als pionier aan de slag.
Toen kwam echter de tegenslag. Ziekte stelde hem niet in staat zijn quantum geschriften (dat vooruit betaald moest worden) uit te venten. Daar kwam nog bij de tegenwerking die hij van de plaatselijke oudsten ondervond.
Het congres in Neurenberg in 1969 betekende een afknapper. Dat zat hem niet zozeer in het congres zelf als in de tegenslag van Klein die op de camping in Duitsland zijn arm brak. Er volgde een tijd van verzoeking. Klein kon echter nog niet buiten het Genootschap. Er werd hem een verzoenende hand toegestoken en opnieuw gaat hij aan de slag. Zelfs slaagt hij er opnieuw in 'pionier' te worden.
Hij schuwt het kontakt met andersdenkenden niet. Daarbij krijgt hij van een pater een psychologische opdoffer, terwijl een vrijgemaakt predikant hem over de Schrift onderwijst. Er komt een loswekingsproces op gang dat in een stroomversnelling raakt als de tegenstand van de oudsten toeneemt. Aangezien hij zich niet zonder meer voegt naar hun wensen ligt Klein er op grond van beschuldigingen over zijn bijbelkringwerk uit.
Dan begint een harde strijd, waarbij Klein tracht de kring zijn gelijk voor ogen te stellen. Het eindigt er tenslotte mee, dat hij de Vereniging van Ontgoochelden opricht, waarvan hij secretaris wordt en die probeert het Genootschap een proces aan te doen, wat niet gelukt.
We krijgen in dit vlot geschreven boek een goede kijk op de gang van zaken in een plaatselijke kring van Jehovah's Getuigen. Vooral komt uit hoe men in een soort colportageslavernij terecht komt. In feite is het Wachttoren-Genootschap een groot colportageconcern, met onbetaalde colporteurs, die met elkaar onnoemlijke bedragen naar Brooklyn doen stromen.
Helaas vertelt het boek meer over de strijd van Klein tegen hem aangedaan onrecht, dan over het geestelijk loskomen van de beweging en haar leerstellingen. Wat dat betreft missen we helaas nogal wat diepte.
Ik had ook liever gezien dat Klein zijn krachten er aan gaf om zijn vroegere lotgenoten geestelijk te bevrijden en te wijzen op Jezus Christus dan dat hij het Genootschap een proces aan probeerde te doen.
Ondanks deze kritische noten toch wel aanbevolen. Het boek zou pas beïnvloede persoen de ogen kunnen openen. Maar dan wel graag goede evangelisatielektuur erbij verstrekken.