Snel zoeken:
053 Flitsen uit het MattheŁsevangelie Mt 07:24-29 > nr. 548

Flitsen uit het MattheŁsevangelie 53

MattheŁs 7 : 24 - 29

TweeŽrlei fundament
De Here Jezus heeft gesproken over de brede en de smalle weg, over goede en boze bomen en daarmee duidelijk zijn bedoeling geÔllustreerd. De Heiland besluit nu de bergrede me de illustratie van het bouwen van een huis. Om het beeld te begrijpen moeten we bedenken dat in Palestina zowel losse, zanderige grond voorkomt als rotsbodem. Om die laatste te bereiken moet men soms wat aarde weghalen en in andere gevallen zelfs diep graven. De Heer heeft aangegeven hoe iemand zich moet gedragen om een discipel van het koninkrijk der hemelen te zijn. Nu zijn er twee gevallen mogelijk: men luistert naar zijn woord en handelt er naar of men slaat zijn geestelijk onderricht in de wind. De mensen die het eerste doen vergelijkt de Heer met huizenbouwers die hun huis op de rotsgrond funderen, en de laatste soort vergelijkt Hij met bouwers die hun huis zo op de zandgrond optrekken. Op de rotsgrond bouwen kost natuurlijk veel meer werk, je moet er voor graven en hakken. Je moet een vlak plateau maken om de hoeksteen neer te leggen enz. enz. Op het zand kun je zomaar beginnen na een beetje licht "slechtwerk". Dit laatst lijkt wel economischer, maar de toekomst wijst uit wat het verstandigst is. Als namelijk de regen begint te vallen en de waterstromen aangutsen, de wind begint te waaien en in storm overgaat, dan blijft het huis op de rots staan want het heeft een goede ondergrond, maar het andere zakt als een lucifersdoosje in elkaar

Is u een wijze of een dwaze bouwer?
De Heer noemt iemand die op de rots bouwt dan ook een wijs man, en de bouwer op het zand een dwaas man. De grote les die er voor ons in ligt, is deze: Bouwen wij ons levenshuis op het woord van God of op de grond van menselijke meningen en opvattingen? Zoekt u de eer, genot enz., of beseft u dat er hogere waarden zijn. Als de storm opsteekt en de toorn van God losbreekt, dan verdwijnen al uw aardse zekerheden, uw hele levenshuis stort in. Maar u hoeft het niet per se in een "werelds" leven te zoeken om toch op zandgrond te bouwen. Misschien bent u er goed van overtuigd, dat het doel van dit leven in het verwerven van geld, leven aan deze zijde van het graf niet alles is, dat er nog een leven volgt. Bouwt u wat het heil van uw ziel betreft misschien op uw vroom zijn, op uw Christelijkheid, op uw doop, op uw.. dan bouwt u net zo goed op zandgrond, en uw gebouw stort in elkaar als u voor God verschijnt. Slechts als uw huis gegrond is op de rots Jezus Christus, dan bent u voor eeuwig veilig.
Jezus is de rots der eeuwen,
Die geen wank'len vreest, of val,
Die wat hier bezwijkt, Gods kind'ren
Tot een toevlucht wezen zal.

Ze stonden versteld
De indruk die de toespraak van Jezus Christus op de mensen heeft gemaakt, wordt tenslotte weergegeven met de woorden:
'De scharen stonden versteld over zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden'.
Tegenover de spitsvondigheden, de twijfelachtige redeneringen van de schriftgeleerden stelde Jezus van Nazareth klaar en duidelijk de normen die gelden voor een discipel van het Koninkrijk. Ieder kon weten waar hij aan toe was. Maar versteld staan over zijn leer is nog niet hetzelfde als Hem aanvaarden als als Heiland. Velen van deze menigte zullen later hun stem
gemengd hebben in het 'Kruist Hem, kruist Hem.'
We zijn nu aan het einde van de bergrede. Misschien als u deze toespraak nog eens over leest zegt u: 'Wat een verheven leer!' Mooi, maar dat is niet voldoende. U moet de verheven Persoon aanvaarden, Jezus Christus. Gods heil wordt u aangeboden in zijn Zoon. Wat doet met Hem?