Snel zoeken:
747 Wat ieder christen zeker weten kan

Wat ieder christen zeker weten kan

Er zijn drie dingen die iedere christen weten kan. Onder een christen verstaan we dan iemand die met oprecht berouw zijn schuld voor God beleden heeft en in het geloof de Here Jezus Christus als zijn Heiland heeft aanvaard.

De eerste zekerheid betreft:
Het bezit van het eeuwige leven.
De oude apostel Johannes schrijft dat zo:
“Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij het eeuwig leven hebt. (1 Joh. 5:12, 13).

De tweede zekerheid betreft;
De weg, die God met ons gaat.
Paulus schrijft daarover in de brief aan de Romeinen: “Wij weten nu dat (God) alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben”. (Rom. 8:28).

De derde zekerheid betreft:
Onze eeuwige bestemming.
De apostel Paulus zegt daar dit van:
“Want wij weten dat, indien de aardse tent waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis”. (2 Kor. 5:1).

Wat het verleden aangaat weten we dat God ons onze zonden vergeven en ons het eeuwige leven geschonken heeft en dat op grond van het geloof in Jezus Christus.

Wat het heden aangaat mogen we weten, dat alles wat ons overkomt, ons niet bij toeval toebedeeld wordt, maar dat God dat over ons beschikt en dat tot ons welzijn doet meewerken. Dat geldt niet alleen van de dingen die wij prettig vinden, maar ook van het lijden en het leed dat ons treft. Het is dan wel belangrijk op te merken dat er niet staat: “Wij zien dat alle dingen meewerken ten goede”, maar “wij weten dat alle dingen meewerken ten goede”. Wij weten het omdat “God voor ons is”. De God, die Zijn Zoon voor ons overgegeven heeft, zal ons niets laten overkomen dat uiteindelijk niet ten goede voor ons zou zijn. Soms zien wij in dit leven al waarvoor bepaalde dingen ons overkomen zijn. Dat was het geval met Jozef, die door zijn broers naar Egypte werd verkocht. Later zag Jozef, dat dit diende om het volk Israël in het leven te behouden. Maar ook al zien we het niet, dan weten we dat het ten goede meewerkt en dat de eeuwigheid het openbaren zal.

Wat de toekomst aangaat weten we dat ons eeuwig lot vast ligt. Een lot waarin ook ons lichaam delen zal. Dit aardse, stoffelijke, aan het verderf onderhevige lichaam zal eenmaal vervangen worden door een nieuw, heerlijk, onverderfelijk lichaam. Zelfs al is het lichaam tot verderf overgegaan, eenmaal zal er in de dag van de opstanding, als een plant uit een zaadje, een nieuw lichaam oprijzen.

Geweldige zekerheden zijn dat. Ze zijn er ook voor u, die dit leest. Om ze te bezitten moet u geloven in Jezus Christus. Als u God liefkrijgt, die Zijn Zoon voor u over had, dan schenkt Hij u vrede in uw hart onder alle omstandigheden.