Snel zoeken:
De wereld van het OT en NT

De Wereld van het Oude Testament en het Nieuwe Testament

De wereld van het Oude Testament
Bij het NBG is verschenen 'De wereld van het Oude Testament' geschreven door John Bimson. Dit werk kan beschouwd worden als een modernere versie van 'in het land van de Bijbel' van I.Snoek. Het handelt over een groot aantal onderwerpen met betrekking tot het maatschappelijk, economisch, politiek en religieus leven in Kanašn in de tijd van het Oude Testament. Het geeft een vrij uitvoerige beschrijving van de gesteldheid van het land, spreekt over de staatsvorm van het oude IsraŽl en beschrijft de buurstaten. Steden- en huizenbouw komen aan de orde. Het familieleven, het maatschappelijk verkeer en de daarbij heersende gebruiken passeren de revue. Er is een hoofdstuk gewijd aan oorlogvoering (helaas behoort die aktiviteit niet tot de verschijnselen van de laatste eeuwen), alsook ťťn aan de godsdienst van IsraŽl en de gebruiken die daarbij in zwang waren. Interessante dingen komen aan de orde, die verhelderend werken voor het begrijpen van bepaalde uitdrukkingen en teksten. Bimson oppert
bijv. dat Ex.20:5 wel eens zou kunnen zien op het feit, dat men in familieverband leefde, dat zich tot het vierde geslacht kon uitstrekken (blz.57). Week men van de Here af dan trof het gericht de hele familie zoals we zien bij Korach, Dathan en bij Abiram en bij Achan. Terloops zij opgemerkt dat daaraan te ontkomen was door zich af te wenden van de opstandige ouders, zoals de kinderen van Korach hebben gedaan. De beperkte ruimte van een boekbespreking laat niet toe nog meer van zulke voorbeelden te geven, hoewel de verleiding groot is om dat toch te doen. In moderne uitgaven over dit soort onderwerpen valt heel vaak de invloed van de nieuwe theologie op te merken. in dit werk is dat gelukkig niet het geval. Bimson registreert namelijk veel meer dan dat hij opinieert. Soms doet hij uitspraken of gebruikt hij termen waarover mogelijk een lezer zal vallen. Maar even nadenken laat zien dat de kritiek ongegrond is. Zo gebruikt Bimson het woord 'verhaal' voor de geschiedenissen van Abraham en de andere aartsvaders (blz.48), maar hij ontkent daarmee niet de historiciteit van de vermelde gebeurtenissen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van het woord 'voorstellen' in de zin: 'De Edomieten worden ons voorgesteld als de nakomelingen van Esau' (blz.46). Het is trouwens mogelijk dat de vertaling aan deze beide weergaven debet is. Aan de vertaling is overigens niet te merken dat het werk oorspronkelijk in het Engels is geschreven. Het moet gezegd, dat het boek zich heel gemakkelijk lezen laat.
Als ik hier nu enige kritiek op de inhoud laat volgen dan is die opbouwend bedoeld. Bij de verklaring van verschillende handelwijzen zoekt de schrijver meestal naar een verstandejijke oplossing. Daar is geen bezwaar tegen, maar het is jammer dat hij eventuele geestelijke argumenten niet altijd noemt. Dat de lsraŽlitische strijders op de vlakten geen succes hadden, schrijft Bimson toe aan het feit dat de Kanašnieten ijzeren wagens hadden. Een vermelding dat dit kwam omdat ze niet op God vertrouwden was hier op zijn plaats geweest (blz. 101). Gelukkig plaatst hij die notitie wel in een ander verband (blz 103).
Op blz. 103 laat de schrijver niet uitkomen, dat Deut. 20:16-18 betrekking heeft op de steden in het land en in contrast daarmee Deut.20:10-15 op steden die veraf lagen. Bij overgave werden van die laatste steden zelfs ook de mannen gespaard. Bij de verklaring van Deut.24:1-4 gaat Bimson eraan voorbij dat het eigenlijke doel van de plicht om een scheidbrief te schrijven is, de echtscheiding af te remmen en een hertrouw te verbieden. Ondanks deze lichte kritiek hebben we toch te doen met een werk dat het lezen waard is en inzicht geeft in de gebruiken van het oude IsraŽl.

'De wereld van het Oude Testament'. Schrijver. John Bimson. Uitgave van het NBG. 160 blz. f 15,=


De Wereld van het Nieuwe Testament
Behalve 'De Wereld van het oude Testament' is bij het NBG ook uitgekomen 'De Wereld van het Nieuwe Testament'. De schrijver ervan, E.M. Blaiklock, geeft achtergrondinformatie, die nuttig is om bepaalde zaken die in het Nieuwe Testament aan de orde komen beter te kunnen plaatsen. Zo begint hij met een beschrijving van de Romeinse Wereld waarin het evangelie zo snel zijn weg vond. De stichting en groei van het Romeinse Rijk worden belicht evenals het Romeins burgerrecht. De diverse provincies van het rijk komen aan de orde evenals de persoon en het werk van Augustus die voor het Romeinse Rijk van enorm belang is geweest. De gegevens uit de ongewijde geschiedenis over Pilatus zijn interessant evenals de belichting van de sekte van de farizeeŽn, sadduceeŽn en essenen. Vrij veel aandacht wordt ook besteed aan de Grieken en hun wereld. Het hoofdstuk over het reizen geeft een duidelijk beeld van de verplaatsingsmogelijkheden destijds en de gevaren die ermee verbonden waren. Wat dat betreft bevat deze brochure veel waardevol materiaal. Het is echter jammer dat de schrijver nogal eens een speculatieve mening verkondigd. Het voorwoord waarschuwt de lezer daar al voor:'Natuurlijk is zijn visie hier en daar wat eenzijdig, wat erg persoonlijk'. Zijn opmerking dat Johannes de Doper uit een ascetische gemeenschap kwam en hij wellicht Jesaja bestudeerde uit de boekrol die in Qumram gevonden is, is hier een voorbeeld van (blz.22,23). Zo ook speculeert hij over de verzoeking van Jezus Christus in de woestijn waarbij Satan Hem alle koninkrijken met hun heerlijkheid toonde. Hij vraag zich af of het beeld van de geschiedenis en van de naties die Jezus als jongen had gezien bij Hem opkwam (blz.23).
Verder staat Blaiklock kennelijk de preteristische uitleg van het boek de Openbaring voor d.w.z. dat het grootste deel van het boek in de eerste of tweede eeuw zijn vervulling gevonden heeft. Hij stelt namelijk dat de angel in de staarten van de paarden waarover Openb.9:7-11 spreekt, ziet op de beruchi Partische boogschutters, die hun pijlen achterwaarts afschoten wanneer ze zich terugtrokken (blz.11).
De uitdrukking dat Paulus zijn hoop om het Romeinse Rijk voor Christus te winnen opgegeven had (blz.55), gaat uit van een zeer twijfelachtige stelling. Het ging Paulus niet om dat rijk maar om een geestelijk volk uit dat rijk te vergaderen.

Zo zouden er nog wel meer kritische noten te plaatsen zijn. Het zal duidelijk zijn, dat ik dit werk lager waardeer dan 'De Wereld van het Oude Testament'. Ik beveel het dan ook alleen aan in verband met de achtergrondschildering die mede door de verschillend citaten uit andere bronnen instructief is.

De uitvoering van de brochure is goed verzorgd, de rugbinding goed.

'De Wereld van het Nieuwe
Testament.'
Schrijver. E.M. Blaiklock
Uitgave van het NBG. 128 blz.
Prijs f 15,=