Snel zoeken:
842 Man, wat heb je nou op je nek?

Man, wat heb je nou op je nek?

Als je met een knots van een pot op je nek door de stad loopt, val je natuurlijk wel op. Onwillekeurig denken voorbijgangers: ‘Wat heeft die nou toch op z’n nek?’ Onze man heeft zich kennelijk een plant aangeschaft en als de pot bij de plant hoort, heeft hij hem wel op de groei gekocht. In ieder geval is wel duidelijk wat hij op zijn nek heeft. Er zijn ook mensen, die lasten op hun nek hebben, maar bij wie je dat totaal niet ziet. Zo zijn er die een pak zorgen dragen waar ze onder gebukt gaan. Of een pak zonden dat hun geweten niet met rust laat. Men gaat onder die lasten niet altijd lichamelijk gebukt, maar geestelijk wel.
Misschien hebt u ook een last te dragen? Misschien zit u ook wat dwars? Weet u wat zo gelukkig is? Dit…. Dat er iemand gekomen is om ons van onze lasten te bevrijden. Die Persoon is Jezus Christus, de Zoon van God, die van de hemel naar deze aarde kwam om ons van zonden en zorgen te bevrijden. Van Hem is de prachtige uitspraak: ‘Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven’.
In een cafézaal waar een evangelisatiedienst werd gehouden, bleven verschillende mensen achter voor een gesprek. Ook een jongeman. Het was in een streek waar de mensen nogal ruw in de mond waren. Een man die vroeger een ruig leven geleid had ontfermde zich over de jongen. Het bleef dat de knul onrustig was. Zijn geweten klaagde hem aan over dingen die hij had gedaan. Hij had de beide evangelisten die de samenkomst belegd hadden, horen spreken over het feit, dat we als mensen eenmaal voor God rekenschap hebben af te leggen van ons leven en dat als we Jezus Christus niet kenden als onze Heiland, we dan geoordeeld moeten worden. Terwijl hij in het gesprek zijn zondelast als het ware uitstalde en beleed wat hij verkeerd had gedaan, onderbrak ‘de geestelijke noodhulp’ opeens dat betoog en zei ruwweg: ‘Weet je wat jij moet doen? Je moet dat hele zondepak van je bij het kruis neer… mieteren. Een van de evangelisten had in de nabijheid een gesprek met een andere bezoeker en schrok. Was dat nou taal voor een evangelisatiegesprek? Hij wilde er zich wel mee bemoeien, maar dat ging natuurlijk niet. Met een schuin oog hield hij het tweetal in de gaten en tot zijn stomme verbazing zag hij hoe de jonge man samen met de ander op de knieën ging en kennelijk zijn schuld voor God beleed. Even later verliet hij met een blij gezicht de cafézaal. Hij was zijn zondelast kwijt en had Jezus Christus leren kennen als zijn Heiland en Verlosser.

Als ú nog met uw zondelast op uw nek loopt, zullen we u niet in dezelfde bewoordingen adviseren als de man in de cafézaal deed. Maar we willen u wel dezelfde boodschap geven, namelijk dat u uw zonden als het ware bij het kruis van Jezus Christus moet brengen. Als u voor God erkent een zondaar te zijn en gelooft in Jezus Christus als uw Verlosser en Heere, dan neemt God u uw zondelast af en geeft Hij u rust voor uw geweten en blijdschap in uw hart.