Snel zoeken:
c IsraŽls feesten

Inleiding
Gezette tijden i.p.v. feesten? Leiden tot volmaakte dag. S.T. Coleridge: De heidense inzettingen gedenken het verleden, de Hebreeuwse zien (vooral) vooruit. Gegeven nadat werk der verzoening vaststond. Algemene beschrijving hier. Bijzonderheden later.
a. Ondersteunen het bedelingskarakter;
b. Getal 7 in te delen in 4 + 3, vgl. Matt. 13 en Openb. 2 en 3. Geschiedenis van IsraŽl is type van die van de mensheid, alles hangt af van Christus. Feest van een dag wijst heen naar heilsfeit; feest van een week wijst heen naar een heilsperiode.

Sabbat. algemeen
Hebr. 4:9 God wil rust voor zichzelf samen met volk dat rust ingaat. Niet ingesteld in Genesis; geen onderdeel van de 7 feesten: vs. 4, 37, 38 (volgens Grant wel: neemt Pascha en ongezuurde broden samen). Steeds in herinnering. Wel gegeven na verlossing uit Egypte: eerste maal in Ex. 16, spreekt over Manna + Rust. Scheppingsrust verbroken door zonde van de mens; rust van verzoening in zicht. Ex. 20 van genade naar wet; deel van de wet. Ex. 31 en Ezech. 20 teken voor het volk, IsraŽl faalt erin. Het einde gezien vanaf het begin. Matt. 11:29: i.p.v. rust in 't Koninkrijk, rust voor de ziel; vrijspraak voor discipelen als ze op Sabbat aren plukken; Christus op sabbat in graf; Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook (Joh. 5:17). Na volbracht werk (Joh. 17) zicht op rust.

Eerste vier eindigen met graanoogst; laatste drie met volle oogst.

Overzicht van de TIJDEN
14/1 Pascha vrijdag;
15/1 ,, + Ongezuurde broden zaterdag;
16/1 Graf van de eerstelingen +
22/1 + zeven dagen zie ook Num. 28:16-25 en 26-31.

Na vijftig dagen:
06/3 Beweegbroden later Pinksterfeest genoemd zie Hand. 20:16.

Periode zonder feest, daarna:
01/7 Feest van het geklank vgl. Num. 29:1-6;
10/7 Grote Verzoendag vgl. Num. 29:7-11;
15/7 Loofhuttenfeest tot 22/7 kent 8e dag vgl. Num. 29:12-38.

BETEKENIS VOOR DE JODEN (en als type voor ons)
1. Pascha betekent 'voorbijgaan' (van verderfengel). Is basis voor de acceptatie van IsraŽl wijst heen naar Christus als het Lam Gods dat geofferd werd op Golgotha zie 1 Kor. 5:7 let op: Ex. 12 Lam was voorgekend en volkomen zie 1 Petr. 1:19-21 vraagstuk van zonde en oordeel opgelost zie 1 Kor. 5:7 zie 2 Kor. 5:21. Gevierd in Egypte, in woestijn, in land, daarna onregelmatig gevierd). Uittocht bevrijd uit Egypte. Wij bevrijd van oordeel, zonde, wereld zie Rom. 3 enz. Begin van nieuwe jaarrekening van IsraŽl. Volk aangenomen als priestervolk (vgl. Ex. 19:6) zie 1 Petr. 2:4 en 9.

2. Feest van ongezuurde broden
I.v.m. overhaaste vertrek van IsraŽl (vgl. Deut. 16:3, 4) zie 1 Kor. 5:8 en
wijst op reinheid en heilig leven als volk zie Rom. 12:1, 2; Fil. 4:18; Hebr. 13:16.

3. Graf van de eerstelingen Opstanding uit doden van Christus zie 1 Kor. 15:20, 13. Openb. 16/1 begin van oogst. God geeft vrucht > Hem komt het beste toe - vgl. Deut 26 in het land. Jahweh eigenaar van het land alle vrucht voor Hem Wij gezegend in en met Chr. (Ef. 1). Chr. is tweede mens en laatste Adam zie Joh. 12 korrel sterft.... en geeft vrucht.

4. Twee beweegbroden na 7 weken + 1 dag Christus 40 dagen verschenen daarna 10 dagen wachten einde graanoogst. Ziet op de vorming van de Gemeente zie Hand. 2; 1 Kor. 12:13 kerk in de wegen van God - wel zuurdeeg - maar gebakken. Deut. 16:9-12 erkenning van de zegen van God. Pinksteren vervorming van pente-coste. zie Hebr. 12:23; Jak. 1:18; Rom. 8:23.

5. Feest van het geklank op 1/7 nw. maan
Dag van verootmoediging. Ziet op het bijeenroepen van het bekeerde IsraŽl in de toekomst vgl. Num. 10; Deut. 32:8, 9 IsraŽl hoofd en niet de staart vgl. Lev. 16... Zach. 12. Roeping van IsraŽl: J l2; Ps. 78.

6. Grote Verzoendag op 10/7 vgl. Zach 12:10; 13:1. Vgl. Lev. 16 verootmoediging en offerande voor de zonden van het volk.

7 Loofhuttenfeest van 15/7 t.e.m. 22/7 > Blijdschap: terugziend op wegen Gods vgl. Hand. 3:21; Sefanja 3:17.

Bijzonderheden:
1-4 eindigt met oogst, zie Hand. 2;
5-7 eindigt met volle oogst, aangekondigd in Hand. 3 Tijden der verkwikking;
Ex. 23:16 feest v.d. inzameling aan het einde van het jaar;
Lev. 23:33-36; vs. 39-43 opbrengst vruchten van het heil > bomen;
Num. 29:12-38 afnemende offers vs. 36 tot Gr. Verz. dag;
Deut. 16:13 Wanneer? vgl. 2 Kr. 8:13 Waarvan? van de dorsvloer en de perskuip
Waar? Op plaats die de Here verkiezen zal - > Jeruzalem;
Deut. 31:10 wetsvoorlezing.

Ezra 3:4-7 onder leiding van Jozua en Zerubbabel Toekomst zie Zach. 14 6-21 zie Joh. 7:2 en 37.