Snel zoeken:
Doop en behoudenis

Betreft: Doop en behoudenis

Vraag: Ben je alleen behouden als je gedoopt ben?

Antwoord:
De Schrift laat duidelijk uitkomen dat de zaligheid verbonden is met het geloof en dat los van enig ritueel. We zijn volgens Rm 5:1 gerechtvaardigd door het geloof en Ef 2:8-10 spreekt over behoudenis op grond van geloof.
Het is echter wel zo, dat ieder christen gedoopt behoort te zijn (hierbij laat ik het vraagstuk van kinderdoop of doop op belijdenis even buiten beschouwing). De doop is duidelijk een instelling van de Heer en die mogen we niet negeren.
Vandaar dat in Mk 16:16 staat: 'Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden'. Geloof en doop horen bij elkaar. Er volgt daarna: 'maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden'. Daar wordt de doop niet bij genoemd. Nu kan men zeggen dat als iemand niet gelooft, hij zich ook niet zal laten dopen. Dat kan een reden zijn waarom de Heer hier het laten dopen weglaat. Aan de andere kant blijkt duidelijk dat het niet geloven de oorzaak van het veroordeeld worden is.
Moeilijker is 1 Pt 3:21 waar staat dat de doop ons redt of behoudt. Van dat gedeelte worden twee uitleggingen gegeven, namelijk:
a. de doop wordt hier gezien als daad van het geloof. Wat in diepste zin van het geloof geldt, wordt hier aan de doop toegeschreven omdat het geloof erbij inbegrepen is. Zo lezen we in Jh 5:29 dat zij die het goede gedaan hebben, deel hebben aan de opstanding des levens. Dat betekent ook niet dat hun goede daden op zichzelf hen aan die opstanding deel doen hebben. Hier gaat achter de goede daden de bron schuil waaruit ze voortkomen en dat is het geloof. Dat geloof maakt de daden tot goede daden.
b. het gaat hier niet om het eeuwig behoud, maar de plaats van behoud op aarde. Zij die zich laten dopen nemen de plaats als christen en daarmee van behoud op aarde in.
De samensteller van de cursus houdt het op de eerste uitleg.