Snel zoeken:
c Gemeente, Gods bedoeling, onze praktijk

Doel van de komst van Christus: o.a. een eigen volk te reinigen ijverig Titus 2:14 in goede werken. Dit volk is de Gemeente.

Voorstellingen of de beelden, die voor de Gemeente gebruikt worden;
a. De kudde van de Goede Herder;
b. De familie van God;
c. Het lichaam van Christus;
d. Het huis van God;
e. De bruid van het Lam (volk, akkerwerk, enz.).

Kenmerken, die daarbij horen:
a. Volgen van de herder Joh. 10:28. Blijven bij de kudde Matt. 18:12; Luk. 15:1-7. Onderherders moeten kudde weiden 1 Petr. 5:1-4.
b. Liefde in onderling verkeer 1 Joh. Groei: babies, jongelingen, vaders 1 Joh. 2.
c. Hoofd: Christus, vasthouden Kor. 2:19. Eenheid bewaren Ef. 4:1-6; Kor. 3:15
Gaven ontplooien Rom. 12:3-8; 1 Kor. 12:12-26; 13:1 v.v. Tot stichting gebruiken 1 Kor. 14.
d. Bouwen: samen werken 1 Kor. 3:10-15. Priesterdienst 1 Petr. 2:4-10. Toezicht opzieners/oudsten.
Tucht: vermaning, bestraffing... tekenen, uitsluiting 1 Kor. 5.
e. Liefde van en tot Bruidegom. Komst van de Bruidegom verwachten Openb. 21.

Gods idee over de Gemeente: fantastisch! Praktisch gebrekkige realisatie. Niet over kniesoren. Merk goede dingen en mogelijkheden op! Naar buiten genoeg activiteiten, wat doen we naar binnen toe?

Kudde: Welke oorzaken in ons zelf kunnen ons doen afwijken? Hoe voorkomen we dat bij onszelf en bij een ander? Kunnen wij de oorzaak zijn dat een ander afwijkt? Hoe voorkom je dat? Hoe breng je die ander terug? Hoe kunnen wij elkaar het weiden bederven? Ez. 34:17-21. Hoe kunnen onderherders falen? Ez. 34:1-6. Hoe moet dit voorkomen, hoe moet het hersteld worden?

Familie: Wat is er nodig voor het handhaven van de gemeenschap en voor een vreugdevol familieleven'? Hoe sterken we elkaar daarin? 1 Joh. 1:1-4; 2:24. Welk gevaar ligt op de loer blijkens .... 1 Joh. 2:15, 16. Maak dit gevaar concreet. Hoe help je elkaar om daarin niet te vallen? Hoe beleef je het bovenstaande in je gezin?

Lichaam:
Hoe houden we praktisch vast aan het hoofd? Hoe kan men organisatorisch het hoofd aan de kant zetten? Hoe kan dat in ons midden gebeuren (denk aan? 3 Joh. Hoe wordt de eenheid symbolisch uitgedrukt? 1 Kor. 10:17. Komen we zondag 's morgens alleen voor de Heer? Welke fout maakt 'de voet/het oor'? 1 Kor. 12:15, 16. Welke fout maakt 'het oog/het hoofd'? 1 Kor. 12:17-21. Herkent u deze fouten bij anderen.... en bij uzelf? Hoe voorkomen/hoe corrigeren we dat? Wat doen we praktisch gezien met de aanwijzing in.... 1 Kor. 12:25b en 26.

Huis: Bouwen: hoe doe je dat? Bestaat het alleen uit leren? Hoe werk je samen....? Trek een les uit Nehemia 3. Geef een voorbeeld van bouwen met verkeerd materiaal. Hoe vervul je je priesterdienst van harte? Als priesters veel te lang bidden/een 'toespraak bidden' of iets dergelijks, hoe pakken we dat dan aan? Wat te doen als je ruzie met je broeder of zuster? Matt. 5:23. Wat te doen als je broeder zondigt? Matt. 18:15-17. Hoe benader je je broeder in deze twee gevallen? Als in een samenkomst iets naar jouw idee niet goed is gegaan, wat doe je dan? De betreffende broeder of zuster in de 'wandelgang' aanschieten? Zo nee, wat dan? Welke lessen kun je putten voor een goede besluitvorming uit... Hand. 15.

Bruid: Hoe wekken we de liefde tot de Bruidegom praktisch op? Wat kan ons uitzicht belemmeren en wat doe je daaraan?

Het kan echt wel anders(!), maar ....... Een fijn vergaderingsleven begint bij jezelf(!)

EN........ EENMAAL WORDT ALLES GOED: Mal. 3:16.